ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų duomenų tvarkymą UAB „NEO Finance“, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos banko parengtų Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principų, kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, bylas ir kt.
 3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „NEO Finance“, kurios juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas – Verkių g. 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė yra įregistruota asmens duomenų valdytojų registre, Bendrovei suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5901.
 4. Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, kuris ketina pradėti arba yra pradėjęs dalykinius santykius su duomenų valdytoju, arba dalykiniai santykiai yra pasibaigę, tačiau duomenų subjekto duomenis duomenų valdytojas tvarko pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas, arba kuris nėra savo iniciatyva pradėjęs dalykinių santykių su duomenų subjektu, tačiau duomenų subjektas tvarko jo  asmens duomenis  pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas.
 5. Taisyklių privalo laikytis visi UAB „NEO Finance“ pagal darbo sutartis dirbantys asmenys (toliau – darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis UAB „NEO Finance“ arba eidami savo pareigas juos sužino, bei kiti sutartiniais pagrindais paslaugas teikiantys asmenys, kurie gali tvarkyti asmens duomenis.
 6. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina UAB „NEO Finance“ vadovas, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymų, nurodymų, rekomendacijų).
 7. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos banko parengti Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, taip pat šios Taisyklės.

 

 1. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI, TERMINAI IR REIKALAVIMAI
 1. Duomenų valdytojo darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
  a. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
  b. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  c. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  d. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami;
  e. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, tai yra iki visiško įsipareigojimų įvykdymo pagal sudarytas sutartis, taip pat kitais būdais ir laikotarpiais, kuriuos nustato galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos;
  f. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. Taip pat asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos banko parengtus Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principus.
 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  a. Tapatybės nustatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, know your customer (KYC) principo įgyvendinimo, elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir administravimo, mokėjimo paslaugų teikimo ir mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų vykdymo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo, UAB „NEO Finance“ teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais;
  b. tinkamo kreditingumo įvertinimo,  paskolos sutarčių sudarymo, įsiskolinimo valdymo, klientų ir UAB „NEO Finance“ teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais;
  c. Tiesioginės rinkodaros tikslu.
 3. Duomenų valdytojo tvarkomi Asmens duomenys:
  a. Taisyklių II skyriaus 2 punkto „a“ papunktyje nurodytais tikslais, kai elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo tikslas yra paskolos gavimas, tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), duomenų subjekto tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos atidarymo tikslas, išsilavinimas, užimamos viešosios pareigos, pilietybė, unikalus vartotojo kodas, banko sąskaitos numeris, sąskaitos, atidarytos bendrovėje, numeris, likutis, mokėjimo operacijų duomenys, asmens paieška, kita informacija apie asmenį, reikalinga tinkamam paslaugų duomenų subjektui teikimui, taip pat visų gautų dokumentų kopijos, informacijas iš duomenų bazių ir kt. Išimtiniais atvejais, kai informuojama apie paveldėjimo klausimus, mirties data. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 1 p.); po dalykinių santykių pradžios – sudarytos sutarties pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 2 p.);
  b.Taisyklių II skyriaus 2 punkto „a“ papunktyje nurodytais tikslais, kai elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo tikslas yra investavimas, tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data (jeigu asmuo neturi asmens kodo), deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), duomenų subjekto tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, rezidavimo valstybė, informacija ar asmuo šiuo metu turi ar praeitas mokestiniais metais turėjo gyvenamąją vietą Lietuvoje ir kokiame mieste/gyvenvietėje, sąskaitos atidarymo tikslas, išsilavinimas, užimamos viešosios pareigos, unikalus vartotojo kodas, banko sąskaitos numeris, sąskaitos, atidarytos bendrovėje, numeris, likutis, mokėjimo operacijų duomenys, investicijų duomenys, investicinio portfelio dydis, asmens paieška,  kita informacija apie asmenį, reikalinga tinkamam paslaugų duomenų subjektui teikimui, taip pat visų gautų dokumentų kopijos, informacijas iš duomenų bazių ir kt. Išimtiniais atvejais, kai informuojama apie paveldėjimo klausimus, mirties data. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 1 p.); po dalykinių santykių pradžios – sudarytos sutarties pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 2 p.);
  c.Taisyklių II skyriaus 2 punkto „b“ papunktyje nurodytu kreditingumo įvertinimo tikslu, kai paslaugos gavėjas yra investuotojas, yra tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:  vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), duomenų subjekto tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, darbovietės duomenys, užimamos pareigos, buvusios darbovietės per paskutinius 12 mėnesių, vykdoma ūkinė ar individuali veikla, mėnesinis darbo užmokestis/kitos pajamos, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančios pažymos ir dokumentai, valstybinio socialinio draudimo išmokos, mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšys, pradelsti ir nepadengti įsiskolinimai, kredito istorija (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičius, turimas turtas, unikalus vartotojo kodas, suteiktas kreditingumo reitingas, kita informacija apie asmenį, reikalinga tinkamam paslaugų duomenų subjektui teikimui, taip pat visų gautų dokumentų kopijos, informacijas iš duomenų bazių ir kt. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 1 p.); po dalykinių santykių pradžios – sudarytos sutarties pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 2 p.);
  d. Taisyklių II skyriaus 2 punkto „b“ papunktyje nurodytais tikslais, tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:  vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), duomenų subjekto tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, darbovietės duomenys, užimamos pareigos, buvusios darbovietės per paskutinius 12 mėnesių, vykdoma ūkinė ar individuali veikla, mėnesinis darbo užmokestis/kitos pajamos, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančios pažymos ir dokumentai, valstybinio socialinio draudimo išmokos, mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšys, pradelsti ir nepadengti įsiskolinimai, kredito istorija (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), susituokusių asmenų turto teisinis rėžimas, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičius, turimas turtas, sudaromų paskolų sutarčių suma, pradelstų dienų skaičius, paskolos tikslas, suma, sutarties Nr. ir data, grąžinimo data, grąžinimo grafikas,  unikalus vartotojo kodas, suteiktas kreditingumo reitingas, informacija, kad asmuo yra įrašytas į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, taip pat visų gautų dokumentų kopijos, informacijas iš duomenų bazių ir kt. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 1 p.); po dalykinių santykių pradžios – sudarytos sutarties pagrindu (ADTAĮ 5 str. 1 d. 2 p.);
  e. Taisyklių II skyriaus 2 punkto „c“ papunktyje nurodytu tikslu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išskirtiniais atvejais – duomenų subjekto savanoriškai pateikiami atsiliepimai apie naudojimąsi bendrovės paslaugomis. Šie duomenys tvarkomi tik ADTAĮ 5 str. 1 d. 1 p. pagrindu.
 4. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka. Tokie duomenys gali būti renkami juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto ar oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų, ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.
 5. Darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami tiesiogines savo darbo funkcijas ir tik teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Darbuotojmas draudžiama savavališkai rinkti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis bei naudoti asmens duomenis asmeniniams, su darbu nenusijusiems tikslams.
 7.  Duomenų subjekto savanoriškai pateikiami atsiliepimai apie naudojimąsi bendrovės paslaugomis gali būti skelbiami viešai bendrovės internetiniame tinklapyje turint tam rašytinį sutikimą. Sutikimo galiojimo terminas – ne daugiau nei 5 metai. Šiems asmens duomenims nėra taikomi šių taisyklių IV skyriaus 1-2 dalyse nustatyti terminai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS
 1. UAB „NEO Finance“ gali teikti tvarkomus asmens duomenis apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti šiems tretiesiems asmenims:
 1. UAB „Klavakrapštis“ ir fiziniams asmenims sutartiniais pagrindais teikiantiems IT paslaugas, siekiant užtikrinti UAB „NEO Finance“ administruojamoje platformoje esančių duomenų saugumą bei UAB „NEO Finance“ paslaugų teikimą Duomenų subjektams; UAB „Duomenų logistikos centras“, siekiant užtikrinti Duomenų subjektų asmens duomenų atsarginių kopijų tinkamą apsaugą; Finansų konsultavimo paslaugas teikiančiai MB „Liukaitis“, siekiant parengti UAB „NEO Finance“ veiklai būtinas ataskaitas, konsultuoti Duomenų subjektus dėl UAB „NEO Finance“ suteiktų paslaugų; UAB telefonijos paslaugas teikiančiai UAB „TCG TELECOM“, siekiant tinkamo UAB „NEO Finance“ paslaugų teikimo Duomenų subjektui;
 2. UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, kurių pagalba būtų galima įvertinti Duomenų subjekto mokumą, įsipareigojimų/Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo riziką ir/ar valdyti įsiskolinimą;
 3. UAB „Creditinfo Lietuva“, jeigu asmuo pažeidžia su UAB „NEO Finance“ sudarytos sutarties sąlygas, tokiu atveju duomenys perduodami su tikslu, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos UAB „NEO Finance“ teisės ir teisėti interesai bei pateikiama tik informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su konkrečios sutarties pažeidimu;
 4. Skolų išieškojimo įmonei UAB „Legal Balance,“ advokatų teisinei bendrijai „Euroteisės biuras, siekiant išieškoti skolas iš Duomenų subjekto bei tokiu būdu apginti pažeistas UAB „NEO Finance“ teises ir teisėtus  interesus;
 5. Kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan.), kuriuos UAB „NEO Finance pasitelkia įmonei ir/ar duomenų subjektui būtinų paslaugų teikimui;
 6. Kitiems Tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 1. Asmens duomenys gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
 2. Neautomatizuotas asmens duomenų teikimas, kai asmens duomenys teikiami ne pačiam asmens duomenų subjektui, turi būti patvirtintas UAB „NEO Finance“ vadovo, išskyrus atvejus, kai duomenys teikiami priežiūros institucijai.
 3. Duomenų subjektas savo asmens duomenis gali pateikti atvykus į UAB „NEO Finance“ buveinę, prisijungus prie savo vartotojo paskyros ar atsiuntus registruotu laišku. Taip pat duomenų subjektas gali perduoti savo asmens duomenis atliekant mokėjimo pavedimą, kartu perduodant savo asmens kodą ir kitus mokėjimo duomenis. Asmens duomenys iš juridinių asmenų gaunami pateikus užklausimus į jų administruojamas duomenų bazes.
 4. UAB „NEO Finance“ privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju UAB „NEO Finance“ nedelsiant praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Asmens duomenys gali būti gaunami iš Lietuvos banko; komercinių bankų; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos; Valstybės įmonės Registrų centro; duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; UAB CREDITINFO LIETUVA; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, viešojo ieškomų asmenų registro, jeigu tokie duomenys yra būtini priimant sprendimą dėl elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo, kreditingumo reitingo suteikimo, kredito suteikimo, kitų paslaugų teikimo, bei įsiskolinimų valdymo.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SUNAIKINIMAS
 1. Taisyklių II skyriaus 2 punkto „a“ papunktyje nurodytais tikslais Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po dalykinių santykių pabaigos: sandorio tinkamo įvykdymo, įsiskolinimo padengimo, elektroninių pinigų sąskaitos uždarymo. Tuo atveju, jei sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenys  saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų gavimo dienos, išskyrus, jei yra gautas duomenų subjekto raštiškas prašymas dėl UAB „NEO Finance“ tvarkomų jo asmens duomenų sunaikinimo. Jei toks prašymas gautas, asmens duomenys sunaikinami nedelsiant ir  asmens duomenų subjektas apie tai informuojamas. Jei atsisakyta sudaryti sandorį dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo atsisakymo momento pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.
 2. Taisyklių II skyriaus 2 punkto „b“ papunktyje nurodytu tikslu asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių pabaigos.
 3. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 4. Asmens dokumentų kopijos gali būti saugomos ir elektroniniu būdu.
 5. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie turi būti neatkuriamai sunaikinami.
 6. Suėjus Taisyklėse numatytiems terminams, elektroniniu formatu saugomi asmens duomenys naikinami automatiniu būdu dėl sistemų suprogramavimo ypatumų. Fiziniu formatu saugomi asmens duomenys (pvz. dokumentai su asmens duomenimis) naikinami Bendrovės darbuotojų panaudojant technines priemones (pvz. saugius dokumentų smulkintuvus). Naikinimas pasireiškia tuo, kad sunaikintų asmens duomenų nėra galimybės atkurti.
 7. Naikinant asmens duomenis, tvarkomus automatiniu būdu, jie naikinami tiek aktyviojoje, tiek pasyviojoje duomenų bazėje tuo pačiu metu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
 1. UAB „NEO Finance“ įgyvendina tinkamas organizacines ir techinines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkymas užtikrinamas antruoju saugumo lygiu.
 2. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti duomenų subjekto asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus duomenų valdytojo darbuotojus ir auditorius, jei tai yra būtina pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas. Duomenų valdytojo darbuotojai prieš vykdydami duomenų valdymo funkcijas yra supažindinami su šiomis Taisyklėmis, bei visais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.
 3. Duomenų valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 4. Nauja darbuotojo paskyra UAB „NEO Finance“ sistemoje registruojama tik vadovo sprendimu. Nustatytos techninės priemonės, kurios nesudaro galimybės paties darbuotojams registruotis vidinėje UAB „NEO Finance“ sistemoje arba savarankiškai keisti jiems suteiktas teises.
 5. Darbuotojai, atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas, UAB „NEO Finance“ sistemoje priskiriami skirtingoms grupėms. Kiekvienai darbuotojų grupei yra suteikiama prieiga prie asmens duomenų  tik tokia apimtimi, kokia yra būtina tinkamam pareigų vykdymui. Taip pat skirtingoms darbuotojų grupėms nustatyta galimybė su asmens duomenimis atlikti tik tuos veiksmus, kurie yra būtini jų darbo funkcijoms įgyvendinti.
 6. Darbuotojai, iš kurių kompiuterių galima prisijungti prie duomenų bazių ir tų vietininio tinklo sričių, kuriose saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai yra unikalūs ir sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninės informacijos. Šie slaptažodžiai suteikiami asmeniškai kiekvienam darbuotojui. Primojo prisijungimo slaptažodžiai yra privalomai keičiami. Slaptažodžiai turi būti keičiami ne rečiau kaip kas 2 (du) kalendorinius mėnesius, užtikrinamas jų konfidencialumas. Tai nustato atskiros taisyklės.
 7. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojui panaikinamos priegos prie asmens duomenų teisės ir galimybės. Galimybė darbuotojui prisijungti prie duomenų bazių, kuriose saugomi ir/ar kaupiami asmens duomenys, gali būti panaikinta ir/ar apribota UAB „NEO Finance“ vadovo įsakymu.
 8. Nustatytas maksimalus 5 leistinų nepavykusių prisijungimų prie programinės įrangos skaičius. Viršijus aukščiau nurodytą leistiną nepavykusių prisijungimų skaičių, Darbuotojas turi kreiptis į UAB „NEO Finance“ vadovą.
 9. Prisijungimui prie UAB „NEO Finance“ sistemos naudojamas virtualus privatus tinklas (VPN), kuris apsaugo nuo nesankcionuoto prisijungimo iš išorės.
 10. Fiksuojami asmens duomenis tvarkančių darbuotojų prisijungimų prie asmens duomenų bazių įrašai: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas), bylos, prie kurių buvo jungtasi, atlikti veiksmai su asmens duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas, kopijavimas), asmens duomenų paieškos tikslas. Šie įrašai saugomi ne trumpiau nei 1 (vienerius) metus.
 11. Sistemų administratoriaus priežiūrą ir kontrolę vykdo UAB „NEO Finance“ vadovas.
 12. Kompiuterizuotose darbo vietose užtikrinama apsauga nuo žalingų programų. Įdiegtos antivirusinės programos nuolat atnaujinamos.
 13. Asmens duomenų atsarginės kopijos daromos, saugomos kitoje geografinėje vietoje negu aktyvi (veikianti) duomenų bazė, o prarasti duomenys atkuriami iš atsarginių kopijų. Asmens duomenų avarinio praradimo atveju fiksuojamas jų atkūrimo laikas, taip pat asmenys, kurie atliko šiuos veiksmus.  Detaliau ši tvarka nustatoma Veiklos tęstinumo plane.
 14. Duomenų gavėjams perduodant duomenis išoriniais duomenų perdavimo tinklais, šie duomenys turi būti perduodami naudojant saugų https protokolą arba specialią programinę įrangą.
 15. Asmens duomenys, esantys išorinėse laikmenose ir elektroniniame pašte, privalo būti tinkamai apsaugoti bei po jų panaudojimo iš karto juos perkeliant į duomenų bazes.
 16. Asmens duomenų keliamos rizikos vertinimas atliekamas nustatant grėsmių tikimybes bei riziką, atsižvelgiant į duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą pagal kiekvieną asmens duomenų tvarkymo tikslą.
 17. Darbuotojai, pastebėję asmens duomenų saugos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias asmens duomenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami apie tai informuoti UAB „NEO Finance“ vadovą.
 18. UAB „NEO Finance“ sistemos testavimui griežtai draudžiama naudoti realius asmens duomenis.
 19. Patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas užtikrinamas apribojant neįgaliotų asmenų patekimą į atitinkamas patalpas jas rakinant, įrengiant signalizacijos sistemą.

 

 1. MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS NAUDOTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. UAB „NEO Finance“, teikdamas mokėjimo inicijavimo paslaugas, papildomai privalo laikytis šių principų:

1.1. Asmens duomenis panaudojami tik aiškiai apibrėžtų ir teisėtu mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo tikslu, atsižvelgiant į Lietuvos banko parengtus Mokėjimo inicijavimo gerosios praktikos principus;

1.2. Mokėjimo inicijavimo paslaugos naudotojas mokėjimo inicijavimo paslauga gali pasinaudoti tik tuo atveju, kai aktyviais veiksmais patvirtina, kad informacija apie jį, gauta teikiant mokėjimo inicijavimo paslauga, būtų panaudojama mokėjimo inicijavimo paslaugos atlikimo operacijai įgyvendinti;

1.3. Mokėjimo inicijavimo paslaugos naudotojo, prašo pateikti tik duomenis reikalingus mokėjimo inicijavimo paslaugai teikti.

2. Mokėjimo inicijavimo paslaugos naudotojo personalizuoti saugumo požymiai gali būti prieinamai tik pačiam naudotojui ir jo personalizuotų saugumo požymių išdavėjui.

3. UAB „NEO Finance“ įsipareigoja:

3.1. Nesaugoti neskelbtinų mokėjimo iniciavimo paslaugos naudotojo duomenų, t. y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo požymius.

3.2. Neatskleisti mokėjimo inicijavimo paslaugos naudotojo duomenų tretiesiems asmenims.

3.3. Nenaudoti mokėjimo inicijavimo paslaugų naudotojo duomenų kitais tikslais nei mokėjimo inicijavimo paslaugai teikti.

4. UAB „NEO Finance“ pavirtina, kad jo naudojamos programinės priemonės yra suprogramuotos tokiu būdu, kad mokėjimo inicijavimo paslaugos naudoto duomenų negalima būtų saugoti ir kaupti, taip pat bet kokiu kitu būdu juos tvarkyti.

5. Mokėjimo inicijavimo paslaugos naudotojo mokėjimo duomenys nepatenka į tų duomenų turinį, kurie, kaip nurodyta Taisyklių IV skyriaus 1 p., yra saugomi 3 (tris) metus.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS, TAISYMAS IR ATSINAUJINIMAS
 1. UAB „NEO Finance“ asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, iniciatyva. UAB „NEO Finance“ darbuotojai duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenis nurodyti su gramatinėmis klaidomis.
 2. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, kreiptis į UAB „NEO Finance“ dėl asmens duomenų tikslinimo, taisymo ir atnaujinimo gali raštu, įskaitant elektroninę formą.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 1. Domenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prisijungus prie savo vartotojo paskyros ir pateikęs prašymą, turi teisę:
  1.  susipažinti su UAB „NEO Finance“ tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami, taip pat reikalauti įvykdyti Jūsų teisę į duomenų perkeliamumą;
  2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
  3. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  4. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
 2. Duomenų subjektui pasinaudojus Taisyklių VIII dalies 1 punkto a papunktyje nurodytą teise susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymu, UAB „NEO Finance“ ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos duomenų subjektui atsako ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei pateikia jo prašomus duomenis. Duomenų subjektui pageidaujant, tokie duomenys pateikiami raštu. Duomenų subjektas turi teisę tokius duomenis gauti neatlygintai.
 3. Duomenų subjektui susipažinus su savo asmens duomenimis ir nustačius, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ir pasinaudojus Taisyklių VIII dalies 1 punkto b papunktyje nurodyta teise, UAB „NEO Finance“ nedelsiant patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba sustabdo) tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 4. Duomenų subjektui susipažinus su savo asmens duomenimis ir nustačius, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir pasinaudojus Taisyklių VIII dalies 1 punkto b papunktyje nurodyta teise, UAB „NEO Finance“ nedelsiant patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymo pagrindu nedelsiant sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis arba sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą.
 5. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šie asmens duomenys saugomi tol, kol yra ištaisomi ar sunaikinami. Kiti tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais.
 6. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. UAB „NEO Finance“ privalo nedelsiant informuoti duomenų subjektą apie jo prašymo pagrindu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo sustabdymą.
 7. Tuo atveju, kai UAB „NEO Finance“ turi pagrįstų abejonių dėl duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumo, tokių duomenų tvarkymo veiksmai yra stabdomi, o duomenys privalo būti patikrinti ir patikslinti. Tokie duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 8. Taisyklių VIII dalies 1 punkto c papunktyje nurodyta teise nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Duomenų subjektas taip pat gali pasinaudoti ir šiais būdais: a. Paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške;
  b. Prisijungus prie savo paskyros ir pažymėjus savo pasirinkimą nesutikti;
  c. Susisiekus UAB „NEO Finance“ sistemoje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
 1. Taisyklių VIII dalies 1 punkto d papunktyje nurodyta teise nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, Duomenų subjektas gali pasinaudoti pateikdamas rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Šis pranešimas gali būti pateikiamas atykus į UAB „NEO Finance“ buveinę, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Duomenų subjekto pareiškimui esant teisiškai pagrįstam, UAB „NEO Finance“ nedelsiant nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiskmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.
 2. UAB „NEO Finance“ nedelsiant informuoja duomenų subjektą apie jo prašymo pagrindu jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
 1. KITOS NUOSTATOS
 1. Šios Taisyklės įsigalioja jų patvirtinimo dieną ir galioja iki kol bus panaikintos arba pakeistos Bendrovės vadovo įsakymu.
 2. Bet kurios šių Taisyklių nuostatos pakeitimas ar negaliojimas dėl to, kad pasikeitė ar nustojo galioti imperatyvios teisės aktų nuostatos, nedaro įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui. Tokiu atveju vietoje nebegaliojančių nuostatų vadovaujamasi tiesiogiai teisės aktais.
 3. Šios Taisyklės privalo būti ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus peržiūrimos ir pakeičiamos, jei pasikeičia imperatyvūs teisės aktų reikalavimai. 

 

UAB "NEO Finance" klientų duodami sutikimai dėl asmens duomenų gavimo ir tvarkymo

 

VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO SUTIKIMAS

Dėl asmens duomenų gavimo ir tvarkymo elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo tikslu

[data], Vilnius

1. Aš, [vardas] [pavardė], asmens kodas [kodas], SUTINKU, kad tapatybės nustatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, "Pažink savo klientą" (know your customer) principo įgyvendinimo, elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir administravimo, mokėjimo paslaugų teikimo ir mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų vykdymo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo, UAB „NEO Finance“ teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais, UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Verkių 25C-1, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą (adresą), asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos atidarymo tikslą, išsilavinimą, užimamas viešąsias pareigas, pilietybę, unikalų vartotojo kodą, banko sąskaitos numerį, sąskaitos, atidarytos bendrovėje, numerį, likutį, mokėjimo operacijų duomenis, asmens paiešką, kitą informaciją, reikalinga tinkamam paslaugų teikimui, taip pat visų gautų dokumentų kopijas, informaciją iš duomenų bazių , išimtiniais atvejais, kai informuojama apie paveldėjimo klausimus, mirties datą.

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, SUTINKU, kad iš viešųjų duomenų bazių būtų gauti duomenis apie mano asmens dokumento galiojimą bei įsitikinta, kad nesu įtrauktas į policijos paieškomų asmenų sąrašą

3. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog UAB „NEO Finance“ be šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, negalėtų mano vardu atidaryti elektroninių pinigų sąskaitos bei vykdyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus funkcijų, t.y. būti tarpininkų tarp manęs ir investuotojų (fizinių asmenų), kurių pagalba tarpusavio skolinimo platformoje yra sufinansuojami vartojimo kreditai.

4. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su UAB „NEO Finance“ tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.

 

INVESTUOTOJO SUTIKIMAS

Dėl asmens duomenų gavimo ir tvarkymo elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo tikslu

[data], Vilnius

1. Aš, [vardas] [pavardė], asmens kodas [kodas], SUTINKU, kad tapatybės nustatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, know your customer (KYC) principo įgyvendinimo, elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo ir administravimo, mokėjimo paslaugų teikimo ir mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų vykdymo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo, UAB „NEO Finance“ teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais, UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Verkių 25C-1, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą/gimimo datą, deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą (adresą), asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos atidarymo tikslą, išsilavinimą, užimamas viešąsias pareigas, pilietybę, rezidavimo valstybę, informaciją ar šiuo metu turui ar praeitas mokestiniais metais turėjau gyvenamąją vietą Lietuvoje ir kokiame mieste/gyvenvietėje, unikalų vartotojo kodą, banko sąskaitos numerį, sąskaitos, atidarytos bendrovėje, numerį, likutį, mokėjimo operacijų duomenis, investicijų duomenis, investicinio portfelio dydį, asmens paiešką, kitą informaciją, reikalinga tinkamam paslaugų teikimui, taip pat visų gautų dokumentų kopijas, informaciją iš duomenų bazių , išimtiniais atvejais, kai informuojama apie paveldėjimo klausimus, mirties datą.

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, SUTINKU, kad iš viešųjų duomenų bazių būtų gauti duomenis apie mano asmens dokumento galiojimą bei įsitikinta, kad nesu įtrauktas į policijos paieškomų asmenų sąrašą

3. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog UAB „NEO Finance“ be šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, negalėtų mano vardu atidaryti elektroninių pinigų sąskaitos bei vykdyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus funkcijų.

4. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su UAB „NEO Finance“ tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.

 

INVESTUOTOJO SUTIKIMAS

Dėl asmens duomenų tvarkymo kreditingumo įvertinimo tikslu

[data], Vilnius

1. Aš, [vardas] [pavardė], asmens kodas [kodas], SUTINKU, kad siekiant įvertinti mano kreditingumo reitingą, UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Verkių 25C-1, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeimyninę padėtį, darbovietės duomenis, užimamas pareigas, duomenis apie buvusias darbovietes per paskutinius 12 mėnesių, vykdomą ūkinę ar individualią veiklą, mėnesinį darbo užmokestį/kitas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, valstybinio socialinio draudimo išmokas, mėnesinius finansinius įsipareigojimus vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšis, informaciją apie pradelstus ir nepadengtus įsiskolinimus, kredito istoriją (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičių, turimą turtą, unikalų vartotojo kodą, informaciją apie suteiktą kreditingumo reitingą bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, SUTINKU, kad mano vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (į. k. 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje, taip pat gaunami iš Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB).

3. Papildomai pareiškiu, jog SUTINKU, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) šios sutikimo (2) antroje pastraipoje nurodytu atveju ir UAB „NEO Finance“ prašymu suteiktų šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus mano asmens duomenis.

4. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog siekiant kuo tiksliau įvertinti mano mokumą ir atlikti finansinės rizikos vertinimą, šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, turiu teisę savo noru pateikti UAB „NEO Finance“.

5. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog UAB be šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, UAB „NEO Finance“ negalėtų tinkamai atlikti mano mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei suteikti kreditingumo reitingo įvertinimo paslaugos.

6. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su UAB „NEO Finance“ tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.

 

VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO SUTIKIMAS

Dėl asmens duomenų tvarkymo kreditingumo įvertinimo, vartojimo kredito suteikimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.

[data], Vilnius

1. Aš, [vardas] [pavardė], asmens kodas [kodas], SUTINKU, kad kreditingumo įvertinimo, vartojimo kredito suteikimo, įsiskolinimo valdymo tikslais, investuotojų (fizinių asmenų) ir UAB „NEO Finance“ teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslaus, UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Verkių 25C-1, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeimyninę padėtį, darbovietės duomenis, užimamas pareigas, duomenis apie buvusias darbovietes per paskutinius 12 mėnesių, vykdomą ūkinę ar individualią veiklą, mėnesinį darbo užmokestį/kitas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, valstybinio socialinio draudimo išmokas, mėnesinius finansinius įsipareigojimus vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšis, informaciją apie pradelstus ir nepadengtus įsiskolinimus, kredito istoriją (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), santuokoje nustatytą turto teisinį rėžimą, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičių, turimą turtą, sudaromų paskolų sutarčių sumą, pradelstų dienų skaičių, paskolos tikslą, sumą, sutarties Nr. ir datą, grąžinimo datą, grąžinimo grafiką,  unikalus vartotojo kodą, informaciją apie suteiktą kreditingumo reitingą, informaciją, įsirašymo į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, taip pat visų gautų dokumentų kopijas, informaciją iš duomenų bazių bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, SUTINKU, kad mano vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (į. k. 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje, taip pat gaunami iš Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB).

3. Papildomai pareiškiu, jog SUTINKU, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) šios sutikimo (2) antroje pastraipoje nurodytu atveju ir UAB „NEO Finance“ prašymu suteiktų šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus mano asmens duomenis.

4. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog siekiant kuo tiksliau įvertinti mano mokumą ir atlikti finansinės rizikos vertinimą, šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, vedybų sutartį dėl turto teisinio rėžimo, turiu teisę savo noru pateikti UAB „NEO Finance“.

5. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog UAB be šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, UAB „NEO Finance“ negalėtų tinkamai atlikti mano mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei suteikti kreditingumo reitingo įvertinimo paslaugos, nustačius teigiamą kreditingumo reitingą suteikti vartojimo kreditą, valdyti įsiskolinimą, užtikrinti investuotojų (fizinių asmenų) ir UAB „NEO Finance“ teises ir teisėtus interesus bei juos ginti.

6. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su UAB „NEO Finance“ tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.

 Gyva pagalba
Skambinkite
870080075
Reikia pagalbos?