Naujienos

NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. birželio 27 d., sprendimai

NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. birželio 27 d., sprendimai

NEO Finance, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas
NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. birželio 27 d., sprendimai
 

2019 m. birželio 27 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, turintys 79,43 % visų Bendrovės akcijų.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

I. Dėl valdybos įgaliojimų praplėtimo suteikiant teisę priimti sprendimus dėl obligacijų išleidimo bei dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos.

Sprendimai:

1. Praplėsti Bendrovės valdybos kompetenciją suteikiant teisę savo nuožiūra ir parinktomis sąlygomis priimti sprendimus išleisti obligacijas, kurių bendra suma ne didesnė nei 4 000 000 EUR (skaičiuojama bendra obligacijų vertė).

2. Bendrovės valdybos sprendime išleisti obligacijas turi būti nurodoma obligacijos nominali vertė, metinių palūkanų dydis arba šio dydžio apskaičiavimo tvarka, palūkanų mokėjimo tvarka, fiksuota obligacijos išpirkimo data, nuo kurios obligacijos savininkas įgyja teisę gauti iš bendrovės pinigų sumą, kurią sudaro obligacijos nominali vertė ir metinės palūkanos, tačiau Bendrovės valdybai suteikiama teisė pavesti Bendrovės administracijos vadovui nustatyti kitas obligacijų emisijų sąlygas.

3. Nustatyti, kad Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 5 200 000 EUR, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma).

4. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti nauja redakcija išdėstytus Bendrovės įstatus (kopija pridedama).

5. Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus reikalingus įregistruoti naujus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, susijusiais su naujų įstatų patvirtinimu, pasirašymu ir įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, visų būtinų dokumentų (paraiškų, prašymų, protokolų ir kitų dokumentų) paruošimu, pasirašymu ir pateikimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, notarams bei kitoms institucijoms, įmonėms ir įstaigoms, rinkliavų ir kitų mokesčių sumokėjimu ir kitų su bendrovės įstatų įregistravimu susijusių veiksmų atlikimu.

II. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2019 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.

Sprendimai:

1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, kodas 300056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2019 m. gruodžio 31 d.

2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.


Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

T. +370 620 33313

E. [email protected]

 

Paskelbta:
2019-08-06
Šaltinis:
Pasidalinkite:
Panašios naujienos