Naujienos

Pranešimas apie 2020 m. sausio 13 d. šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešimas apie 2020 m. sausio 13 d. šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1, toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. sausio 13 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 137E.

Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. sausio 13 d. 09.30 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. sausio 6 d.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo.

  2. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius.

Siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo.

1.1.               Pakeisti NEO Finance, AB registruotos buveinės adresą iš Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika į A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2.               Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus siekiant įregistruoti naują Bendrovės registruotos buveinės adresą.

2. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius.

2.1.               Panaikinti stebėtojų tarybą nuo 2020 m. sausio 20 d.

2.2.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Antaną Danį iš pareigų.

2.3.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Marių Laurinaitį iš pareigų.

2.4.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Vytautą Bučiūną iš pareigų.

2.5.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Maurice Beckand Verwee iš pareigų.

2.6.               Pakeisti Bendrovės valdymo struktūrą, nustatant, kad nuo 2020 m. sausio 20 d. Bendrovės valdymo struktūrą sudarys šie Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) valdyba; vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (administracijos vadovas).

2.7.               Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus panaikinant Bendrovės stebėtojų tarybą, atšaukiant iš pareigų Bendrovės stebėjų tarybos narius ir įregistruojant naujus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, susijusiais su naujų įstatų patvirtinimu, pasirašymu ir įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, būtinų dokumentų  paruošimą, pasirašymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, notarams bei kitoms institucijoms ir kitų susijusių veiksmų atlikimu.

 

Kita svarbi informacija:

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapiuose www.paskoluklubas.lt. Ir www.neofinance.com. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, atvykę į NEO Finance, AB, adresu Verkių 25C-1, Vilnius galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: [email protected]

Paskelbta:
2019-12-19
Pasidalinkite:
Panašios naujienos