Naujienos

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti „NEO Finance“, AB naujai išleidžiamų akcijų

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti „NEO Finance“, AB naujai išleidžiamų akcijų

„NEO Finance“, AB juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 17 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas), kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 120 007 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 EUR už 0,44  EUR nominalios vertės akciją.

Vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimai dėl prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo šiai Bendrovės akcijų emisijai yra netaikomi, nes Bendrovės viešai siūlomų akcijų bendra pardavimo vertė nesiekia 8 000 000 eurų per 12 mėnesių laikotarpį kaip tai numatyta VPĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Taip pat Bendrovei netaikoma pareiga parengti ir paskelbti informacinį pranešimą, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 1 dalį bendra vertybinių popierių pardavimo vertė nesiekia 1-8 milijonų eurų per 12 mėnesių laikotarpį.

Naujai išleidžiamos akcijos suteikia jas įsigijusiems asmenims teises, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų nustatoma asmenims, kurie 2020 m. liepos 2 d. (teisių apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas. Diena be teisių (ex- date) – 2020 m. liepos 1 d. Naujai išleidžiamų akcijų minėtiems asmenims bus galima įsigyti proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei. Pirmumo teisių savininkas turi teisę:

pasinaudodamas visomis pirmumo teisėmis arba jų dalimi, pranešime nustatytu laikotarpiu iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos emisijos kaina įsigyti (pasirašyti) naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų;
 pirmumo teisių galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos, perleisti visas pirmumo teises arba jų dalį kitiems asmenims;
nesinaudoti pirmumo teisėmis;
disponuoti pirmumo teisėmis, jas valdyti ir naudotis jomis kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir tvarka.

Kreiptis dėl Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo (pasirašymo) pasinaudojant pirmumo teisėmis galima laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 3 d. iki 2020 m. liepos 17 d. (imtinai).

Akcijų perleidimas galimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius nuo 9:00 iki 17:00 val. (pietų pertrauka nuo 13:00 iki 14:00 val.). Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat sudaroma galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant naujas vardines akcijas galima susipažinti registruotu buveinės adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, taip pat Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.paskoluklubas.lt arba Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniame tinklalapyje www.nasdaqbaltic.com.

Visus akcininkus norinčius įsigyti naujai išleidžiamų akcijų arba turintys papildomų klausimų dėl teisių įsigijimo (pasirašymo), perleidimo ar pasinaudojimo jomis, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais: [email protected].  

 

Aiva Remeikienė         
Administracijos vadovė           
Email: [email protected]

Paskelbta:
2020-07-02
Pasidalinkite:
Panašios naujienos