Redakcija nuo 2020 m. liepos 23 d.

Susitarimas dėl investicijos į vartojimo kreditą 

[vardas, pavardė]/[Pavadinimas], asmens kodas/juridinio asmens kodas [kodas], gyvenantis/buveinės adresas [adresas], atstovaujama [vardas, pavardė] (toliau vadinamas Paskolos davėju), ir

„NEO Finacne“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė Ukmergės g. 126, Vilnius, atstovaujama administracijos vadovo Evaldo Remeikio veikiančios pagal įstatus (toliau vadinama Operatoriumi),

Paskolos davėjas ir Operatorius kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o drauge – Šalimis;

Atsižvelgdamos į tai, kad

i. Operatorius veikia kaip Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (toliau – Įstatymas), ir

ii. Paskolos davėjas veikia kaip paskolos davėjas, kaip tai apibrėžta Įstatyme, ir nori paskolinti lėšų fiziniams asmenims,

sudarė šį Susitarimą dėl paskolų teikimo (toliau – Susitarimas).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis susitarimas apibrėžia Operatoriaus ir Paskolos davėjo teises ir pareigas tarpusavio skolinimo santykiuose.

1.2. Šio susitarimo pagrindu Paskolos davėjas suteikia nurodymus Operatoriui dėl vartojimo kredito sutarčių sudarymo konkrečiomis sąlygomis su konkrečiais požymiais apibrėžtais vartojimo kredito gavėjais ir Operatorius savo vardu Paskolos davėjo lėšomis sudaro vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais, kaip tai nustato Įstatymas.

1.3. Paskolos davėjas šio susitarimo pagrindu įgytas reikalavimo teises turi teisę perleisti tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jeigu Paskolos davėjas reikalavimo teises perleidžia naudojantis Operatoriaus platformoje esančia antrine rinka, Operatorius turi teisę taikyti tokio tipo sandoriams nustatytus įkainius.

1.4. Jokie civiliniai teisiniai santykiai, susiklostantys tarp Operatoriaus ir Paskolos davėjo pagal šį Susitarimą, negali traktuojami taip, tarsi Operatorius priima iš Paskolos davėjo indėlius ar kitas grąžintinas lėšas. Paskolos davėjui yra aišku ir suprantama, kad Operatorius neturi teisės verstis ir nesiverčia indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu.

1.5. Jokie Operatoriaus veiksmai vykdant šį Susitarimą, taip pat derantis dėl jo nėra ir negali būti laikomi investicinių paslaugų teikimu ar pasiūlymu teikti investicines paslaugas. Paskolos davėjui yra aišku ir suprantama, kad Operatorius neturi teisės verstis ir nesiverčia investicinių paslaugų teikimu.

1.6. Šiam susitarimui aiškinti taikomas Įstatymas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai.

1.7. Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1.8. Laikoma, kad šis Susitarimas Šalių yra pasirašytas elektroniniais parašais ir Šalys susitaria, kad pagal Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnį šis Susitarimas Šalims ir tretiesiems asmenims turi tokią pačią teisinę galią, tarsi būtų Šalių pasirašytas fiziškai.

1.9. Jeigu Susitarimas yra sudarytas lietuvių ir anglų kalbomis, o tarp šio Susitarimo lietuviško ir angliško teksto yra neatitikimų, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

2. Paskolos davėjo prisiimamos rizikos

2.1. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima vartojimo kredito gavėjo nemokumo riziką, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali nevykdyti vartojimo kredito sutarties ir dėl to Paskolos davėjas gali patirti finansinių nuostolių, t. y. negauti visų arba dalies palūkanų, kurias vartojimo kredito gavėjas turėjo sumokėti pagal vartojimo kredito sutartį, taip pat neatgauti dalies arba visos paskolos sumos.

2.2. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima vartojimo kredito išankstinio grąžinimo riziką, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali grąžinti visą ar dalį vartojimo kredito anksčiau laiko, ir dėl to Paskolos davėjas atgaus mažiau palūkanų pagal sutartį, nei buvo tikėtasi.

2.3. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima ieškinio tenkinimo iš dalies riziką, kuri reiškia, kad teismas gali nepriteisti dalies ar visų palūkanų, kurios nustatytos vartojimo kredito sutartyje, ir dėl to Paskolos davėjas atgaus mažiau palūkanų, nei buvo tikėtasi.

2.4. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas specialiosiose sąlygose nurodo paskolos gavėjo kredito reitingą. Operatorius įsipareigoja šio Susitarimo pagrindu sudaryti vartojimo kredito sutartis tik su vartojimo kredito gavėjais, kuriems kreditingumo vertinimo dieną, kuri yra ne vėlesnė nei 3 dienos iki su šiuo asmeniu Operatoriaus sudaromos vartojimo kredito sutarties datos, yra priskirtas specialiosiose sąlygose nurodytas reitingas. Kredito reitingas yra vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultato išraiška.

2.5. Operatoriaus atsakomybė dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo yra ribota. Operatorius atsako dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo tik tuo atveju, jeigu Operatorius pažeidė imperatyvias Operatoriaus Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo taisyklių nuostatas ir dėl to netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo mokumą. Tokiu atveju Operatorius atlygina Paskolos davėjo tiesiogiai patirtus nuostolius.

3. Susitarimo vykdymo tvarka

3.1. Pasirašius šį Susitarimą, Paskolos davėjas perveda Susitarimo specialiosiose sąlygose nustatytą elektroninių pinigų kiekį Operatoriui. Nuo pinigų gavimo momento Operatorius įsipareigoja sudaryti su vartojimo kredito gavėjais vieną ar kelias vartojimo kredito sutartis savo vardu, naudodamas Paskolos davėjo lėšas.

3.2. Operatorius su vartojimo kredito gavėjais sudaro vartojimo kredito sutartis tik tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Susitarimo specialiosiose sąlygose. Jeigu Operatorius pažeidžia šį įsipareigojimą ir tai sukelia nuostolių Paskolos davėjui, Operatorius atlygina Paskolos davėjui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius.

3.3. Operatorius užtikrina, kad vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais nebūtų sudaryta tuo atveju, jeigu Paskolos davėjo konkrečiam vartojimo kredito gavėjui suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma viršytų 500 eurų.

3.4. Operatorius turi teisę savo nuožiūra keisti vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas, nurodytas Susitarimo priede Nr. 1, ir pakeistomis sąlygomis sudaryti vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais, jeigu tokie pakeitimai nėra esminiai Paskolos davėjui ir jais nebloginama Paskolos davėjo padėtis.

3.5. Visos piniginės prievolės, kylančios iš šio Susitarimo ir vartojimo kredito sutarčių, vykdomos tik elektroniniais pinigais per elektroninių pinigų sąskaitas, atidarytas „NEO Finance“, AB.

3.6. Už tarpusavio skolinimo operatoriaus paslaugas Paskolos davėjas moka Operatoriui tarpininkavimo mokestį, nurodytą specialiosiose sąlygose. Mokestis mokamas tik nuo tų sumų, kurias Paskolos davėjas faktiškai atgauna iš vartojimo kredito gavėjų.

3.7. Paskolos davėjas nemoka Operatoriui tarpininkavimo mokesčio tuo atveju, jeigu vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja Įstatymo 14(1) straipsnyje nustatytu apsisprendimo laikotarpiu.

3.8. Operatorius, sudaręs vartojimo kredito sutartis pagal šį Susitarimą, pateikia Paskolos davėjui ataskaitą, kurioje nurodomi visų pagal šį Susitarimą sudarytų vartojimo kredito sutarčių požymiai: vartojimo kredito gavėjo kreditingumo reitingo balas, vartojimo kredito sutarties terminas, vartojimo kredito sutarčiai taikomų metinių fiksuotųjų palūkanų norma.

3.9. Operatorius ne vėliau nei per vieną darbo dieną perveda Paskolos davėjui iš vartojimo kredito gavėjo ar trečiųjų asmenų pagal vartojimo kredito sutartį, sudarytą šio Susitarimo pagrindu, gautas įmokas, sudarytas iš:

3.9.1. Grąžinamos vartojimo kredito dalies;

3.9.2. Palūkanų.

3.10. Jeigu Paskolos davėjas yra ne nuolatinis Lietuvos gyventojas, Operatorius, prieš išmokėdamas palūkanas, išskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčio sumą. Išskaičiuojama suma negali būti didesnė negu 15 (penkiolika) procentų nuo išmokėtų palūkanų sumos. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir Mokesčio administravimo įstatymu, Operatorius, išskaičiuojantis gyventojų pajamų mokesčio sumas, jas privalo sumokėti į valstybės biudžetą.

4. Skolos išieškojimo procedūra

4.1. Jeigu vartojimo kredito gavėjas tinkamai nevykdo savo prievolių, susijusių su vartojimo kredito grąžinimu, pagal vartojimo kredito sutartį, Operatorius imasi visų tinkamų priemonių susigrąžinti vartojimo kredito sumą, palūkanas ir kitas sumas, kurios priklauso pagal vartojimo kredito sutartį.

4.2. Operatorius įsipareigoja:

4.2.1. Prieš tris kalendorines dienas iki dienos, kai vartojimo kredito gavėjas turi atlikti mokėjimą pagal vartojimo kredito sutartį, informuoti vartojimo kredito gavėją apie artėjančią mokėjimo dieną trumpąja SMS žinute ir elektroniniu laišku;

4.2.2. Pirmąją ir aštuntąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą bei faktą, kad pradedamos skaičiuoti vėlavimo palūkanos trumpąja SMS žinute;

4.2.3. Pirmąją ir penkioliktąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją elektroniniu laišku apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą, faktą, kad pradedamos skaičiuoti vėlavimo palūkanos, informaciją, kiek įmokų mokėti yra vėluojama, informaciją, kad faktas apie vėlavimą gali būti perduodamas į UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų duomenų bazę;

4.2.4. Esant vartojimo kredito sutartyje numatytoms sąlygoms, nutraukti vartojimo kredito sutartį ir reikalauti vartojimo kredito gavėjo visą įsiskolinimą grąžinti vienu kartu, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito gavėjas, iki sąlygų vartojimo kredito sutarčiai nutraukti atsiradimo momento, miršta;

4.2.5. Visus reikalavimus pagal nutrauktas vartojimo kredito sutartis perduoti išieškoti Operatoriaus pasirinktai skolų išieškojimo įmonei ir užtikrinti, kad įmonė ne mažiau nei vieną kartą paskambintų vartojimo kredito gavėjui ir pokalbio metu išsiaiškintų vėlavimo aplinkybes (kodėl vėluojama, ar žadama susimokėti skolą ir panašiai);

4.2.6. Kai vartojimo kredito sutartis yra nutraukta arba jos terminas pasibaigęs, kreiptis į teismą siekiant prisiteisti skolą pagal vartojimo kredito sutartį;

4.2.7. Turint vykdomąjį dokumentą, nedelsiant išieškojimą perduoti antstoliams;

4.2.8. Visas lėšas, išieškojimo metu gautas pagal vartojimo kredito sutartį iš vartojimo kredito gavėjo ar už jį skolą dengiančių asmenų, ne vėliau nei per vieną darbo dieną pervesti į Paskolos davėjo elektroninių pinigų sąskaitą;

4.2.9. Savo lėšomis sumokėti tretiesiems asmenims (skolų išieškojimo įmonei, valstybės rinkliavas ir kita) už išieškojimą ir šias lėšas išsireikalauti iš vartojimo kredito gavėjo.

4.3. Kai Operatorius nutraukia vartojimo kredito sutartį ir Paskolos davėjas nėra pasirinkęs Atlygintinio laidavimo paslaugos (kai Operatorius savo turtu už atlygį laiduoja Paskolos davėjui), Operatorius privalo pasiūlyti Paskolos davėjui sumokėti išmoką, kuri Šalių sutarimu padengia Paskolos davėjo patirtus nuostolius ir jos išmokėjimas yra laikomas tinkamu šio Susitarimo įvykdymu. Vadovaujamasi žemiau nurodyta procedūra:

4.3.1. Trisdešimt kalendorinių dienų (kurios laikomos pasiūlymo galiojimo terminu) nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo įsigaliojimo Operatorius platformoje www.paskoluklubas.lt Paskolos davėjui pateikia aktyvų siūlymą sumokėti išmoką. Paskolos davėjas turi teisę, bet ne pareigą sutikti su išmokos išmokėjimu.

4.3.2. Jei Paskolos davėjas per trisdešimt kalendorinių dienų nepasinaudoja teise gauti išmoką, šis Susitarimas yra vykdomas toliau jame numatytomis sąlygomis.

4.3.3. Išmoka apskaičiuojama taip: Paskolos davėjui nesumokėta vartojimo kredito dalis pagal konkrečią vartojimo kredito sutartį dauginama iš koeficiento, priklausančio nuo vartojimo kredito gavėjo kredito reitingo ir pasiūlymo galiojimo dienos (nuo pirmos iki trisdešimtos), kurią Paskolos davėjas pasinaudoja teise gauti išmoką.

4.3.4. Apskaičiuojant išmoką, taikomi įkainiuose (www.paskoluklubas.lt/puslapis/32/ikainiai) nurodyti koeficientai. Priklausomai nuo pasiūlymo galiojimo dienos, nuo ketvirtos kalendorinės dienos iki septintos kalendorinės dienos kasdien iš koeficiento, priklausančio nuo vartojimo kredito gavėjo kredito reitingo, atimama 0,05.

4.3.5. Operatorius  turi teisę vienašališkai pakeisti įkainiuose nurodytus koeficientus. Tokiu atveju ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki atnaujintų įkainių įsigaliojimo būsimi koeficientų dydžiai ir įsigaliojimo data turi būti paskelbiama įkainiuose.

5. Duomenų atskleidimas

5.1. Paskolos davėjui nėra atskleidžiami vartojimo kredito gavėjo asmens duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti konkretų asmenį, ir atvirkščiai. Išimtis yra daroma tik šiais atvejais, kurių sąrašas yra baigtinis:

5.1.1. Bankroto bylos Operatoriui iškėlimas - tokiu atveju Operatorius vadovaujasi Veiklos tęstinumo plane nurodytomis procedūromis;

5.1.2. Esant teismo sprendimui.

Redakcija iki 2020 m. liepos 23 d.

Susitarimas dėl investicijos į vartojimo kreditą 

[vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], gyvenantis [adresas], (toliau vadinamas Paskolos davėju), ir

„NEO Finacne“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė Ukmergės g. 126, Vilnius, atstovaujama administracijos vadovo Evaldo Remeikio veikiančios pagal įstatus (toliau vadinama Operatoriumi),

Paskolos davėjas ir Operatorius kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o drauge – Šalimis;

Atsižvelgdamos į tai, kad

i. Operatorius veikia kaip Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (toliau – Įstatymas), ir

ii. Paskolos davėjas veikia kaip paskolos davėjas, kaip tai apibrėžta Įstatyme, ir nori paskolinti lėšų fiziniams asmenims,

sudarė šį Susitarimą dėl paskolų teikimo (toliau – Susitarimas).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis susitarimas apibrėžia Operatoriaus ir Paskolos davėjo teises ir pareigas tarpusavio skolinimo santykiuose.

1.2. Šio susitarimo pagrindu Paskolos davėjas suteikia nurodymus Operatoriui dėl vartojimo kredito sutarčių sudarymo konkrečiomis sąlygomis su konkrečiais požymiais apibrėžtais vartojimo kredito gavėjais ir Operatorius savo vardu Paskolos davėjo lėšomis sudaro vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais, kaip tai nustato Įstatymas.

1.3. Paskolos davėjas šio susitarimo pagrindu įgytas reikalavimo teises turi teisę perleisti tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jeigu Paskolos davėjas reikalavimo teises perleidžia naudojantis Operatoriaus platformoje esančia antrine rinka, Operatorius turi teisę taikyti tokio tipo sandoriams nustatytus įkainius.

1.4. Jokie civiliniai teisiniai santykiai, susiklostantys tarp Operatoriaus ir Paskolos davėjo pagal šį Susitarimą, negali traktuojami taip, tarsi Operatorius priima iš Paskolos davėjo indėlius ar kitas grąžintinas lėšas. Paskolos davėjui yra aišku ir suprantama, kad Operatorius neturi teisės verstis ir nesiverčia indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu.

1.5. Jokie Operatoriaus veiksmai vykdant šį Susitarimą, taip pat derantis dėl jo nėra ir negali būti laikomi investicinių paslaugų teikimu ar pasiūlymu teikti investicines paslaugas. Paskolos davėjui yra aišku ir suprantama, kad Operatorius neturi teisės verstis ir nesiverčia investicinių paslaugų teikimu.

1.6. Šiam susitarimui aiškinti taikomas Įstatymas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai.

1.7. Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1.8. Laikoma, kad šis Susitarimas Šalių yra pasirašytas elektroniniais parašais ir Šalys susitaria, kad pagal Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnį šis Susitarimas Šalims ir tretiesiems asmenims turi tokią pačią teisinę galią, tarsi būtų Šalių pasirašytas fiziškai.

1.9. Jeigu Susitarimas yra sudarytas lietuvių ir anglų kalbomis, o tarp šio Susitarimo lietuviško ir angliško teksto yra neatitikimų, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

2. Paskolos davėjo prisiimamos rizikos

2.1. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima vartojimo kredito gavėjo nemokumo riziką, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali nevykdyti vartojimo kredito sutarties ir dėl to Paskolos davėjas gali patirti finansinių nuostolių, t. y. negauti visų arba dalies palūkanų, kurias vartojimo kredito gavėjas turėjo sumokėti pagal vartojimo kredito sutartį, taip pat neatgauti dalies arba visos paskolos sumos.

2.2. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima vartojimo kredito išankstinio grąžinimo riziką, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali grąžinti visą ar dalį vartojimo kredito anksčiau laiko, ir dėl to Paskolos davėjas atgaus mažiau palūkanų pagal sutartį, nei buvo tikėtasi.

2.3. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas supranta ir prisiima ieškinio tenkinimo iš dalies riziką, kuri reiškia, kad teismas gali nepriteisti dalies ar visų palūkanų, kurios nustatytos vartojimo kredito sutartyje, ir dėl to Paskolos davėjas atgaus mažiau palūkanų, nei buvo tikėtasi.

2.4. Sudarydamas šį Susitarimą, Paskolos davėjas specialiosiose sąlygose nurodo paskolos gavėjo kredito reitingą. Operatorius įsipareigoja šio Susitarimo pagrindu sudaryti vartojimo kredito sutartis tik su vartojimo kredito gavėjais, kuriems kreditingumo vertinimo dieną, kuri yra ne vėlesnė nei 3 dienos iki su šiuo asmeniu Operatoriaus sudaromos vartojimo kredito sutarties datos, yra priskirtas specialiosiose sąlygose nurodytas reitingas. Kredito reitingas yra vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultato išraiška.

2.5. Operatoriaus atsakomybė dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo yra ribota. Operatorius atsako dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo tik tuo atveju, jeigu Operatorius pažeidė imperatyvias Operatoriaus Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo taisyklių nuostatas ir dėl to netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo mokumą. Tokiu atveju Operatorius atlygina Paskolos davėjo tiesiogiai patirtus nuostolius.

3. Susitarimo vykdymo tvarka

3.1. Pasirašius šį Susitarimą, Paskolos davėjas perveda Susitarimo specialiosiose sąlygose nustatytą elektroninių pinigų kiekį Operatoriui. Nuo pinigų gavimo momento Operatorius įsipareigoja sudaryti su vartojimo kredito gavėjais vieną ar kelias vartojimo kredito sutartis savo vardu, naudodamas Paskolos davėjo lėšas.

3.2. Operatorius su vartojimo kredito gavėjais sudaro vartojimo kredito sutartis tik tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Susitarimo specialiosiose sąlygose. Jeigu Operatorius pažeidžia šį įsipareigojimą ir tai sukelia nuostolių Paskolos davėjui, Operatorius atlygina Paskolos davėjui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius.

3.3. Operatorius užtikrina, kad vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais nebūtų sudaryta tuo atveju, jeigu minėtos  sutarties pagrindu, Paskolos davėjas konkrečiam vartojimo kredito gavėjui suteiktų didesnį kaip 500 eurų vartojimo kreditą per dvylikos mėnesių laikotarpį nuo pirmo kredito suteikimo dienos.

3.4. Operatorius turi teisę savo nuožiūra keisti vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas, nurodytas Susitarimo priede Nr. 1, ir pakeistomis sąlygomis sudaryti vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais, jeigu tokie pakeitimai nėra esminiai Paskolos davėjui ir jais nebloginama Paskolos davėjo padėtis.

3.5. Visos piniginės prievolės, kylančios iš šio Susitarimo ir vartojimo kredito sutarčių, vykdomos tik elektroniniais pinigais per elektroninių pinigų sąskaitas, atidarytas „NEO Finance“, AB.

3.6. Už tarpusavio skolinimo operatoriaus paslaugas Paskolos davėjas moka Operatoriui tarpininkavimo mokestį, nurodytą specialiosiose sąlygose. Mokestis mokamas tik nuo tų sumų, kurias Paskolos davėjas faktiškai atgauna iš vartojimo kredito gavėjų.

3.7. Paskolos davėjas nemoka Operatoriui tarpininkavimo mokesčio tuo atveju, jeigu vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja Įstatymo 14(1) straipsnyje nustatytu apsisprendimo laikotarpiu.

3.8. Operatorius, sudaręs vartojimo kredito sutartis pagal šį Susitarimą, pateikia Paskolos davėjui ataskaitą, kurioje nurodomi visų pagal šį Susitarimą sudarytų vartojimo kredito sutarčių požymiai: vartojimo kredito gavėjo kreditingumo reitingo balas, vartojimo kredito sutarties terminas, vartojimo kredito sutarčiai taikomų metinių fiksuotųjų palūkanų norma.

3.9. Operatorius ne vėliau nei per vieną darbo dieną perveda Paskolos davėjui iš vartojimo kredito gavėjo ar trečiųjų asmenų pagal vartojimo kredito sutartį, sudarytą šio Susitarimo pagrindu, gautas įmokas, sudarytas iš:

3.9.1. Grąžinamos vartojimo kredito dalies;

3.9.2. Palūkanų.

3.10. Jeigu Paskolos davėjas yra ne nuolatinis Lietuvos gyventojas, Operatorius, prieš išmokėdamas palūkanas, išskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčio sumą. Išskaičiuojama suma negali būti didesnė negu 15 (penkiolika) procentų nuo išmokėtų palūkanų sumos. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir Mokesčio administravimo įstatymu, Operatorius, išskaičiuojantis gyventojų pajamų mokesčio sumas, jas privalo sumokėti į valstybės biudžetą.

4. Skolos išieškojimo procedūra

4.1. Jeigu vartojimo kredito gavėjas tinkamai nevykdo savo prievolių, susijusių su vartojimo kredito grąžinimu, pagal vartojimo kredito sutartį, Operatorius imasi visų tinkamų priemonių susigrąžinti vartojimo kredito sumą, palūkanas ir kitas sumas, kurios priklauso pagal vartojimo kredito sutartį.

4.2. Operatorius įsipareigoja:

4.2.1. Prieš tris kalendorines dienas iki dienos, kai vartojimo kredito gavėjas turi atlikti mokėjimą pagal vartojimo kredito sutartį, informuoti vartojimo kredito gavėją apie artėjančią mokėjimo dieną trumpąja SMS žinute ir elektroniniu laišku;

4.2.2. Pirmąją ir aštuntąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą bei faktą, kad pradedamos skaičiuoti vėlavimo palūkanos trumpąja SMS žinute;

4.2.3. Pirmąją ir penkioliktąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją elektroniniu laišku apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą, faktą, kad pradedamos skaičiuoti vėlavimo palūkanos, informaciją, kiek įmokų mokėti yra vėluojama, informaciją, kad faktas apie vėlavimą gali būti perduodamas į UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų duomenų bazę;

4.2.4. Esant vartojimo kredito sutartyje numatytoms sąlygoms, nutraukti vartojimo kredito sutartį ir reikalauti vartojimo kredito gavėjo visą įsiskolinimą grąžinti vienu kartu;

4.2.5. Visus reikalavimus pagal nutrauktas vartojimo kredito sutartis perduoti išieškoti Operatoriaus pasirinktai skolų išieškojimo įmonei ir užtikrinti, kad įmonė ne mažiau nei vieną kartą paskambintų vartojimo kredito gavėjui ir pokalbio metu išsiaiškintų vėlavimo aplinkybes (kodėl vėluojama, ar žadama susimokėti skolą ir panašiai);

4.2.6. Kai vartojimo kredito sutartis yra nutraukta arba jos terminas pasibaigęs, kreiptis į teismą siekiant prisiteisti skolą pagal vartojimo kredito sutartį;

4.2.7. Turint vykdomąjį dokumentą, nedelsiant išieškojimą perduoti antstoliams;

4.2.8. Visas lėšas, išieškojimo metu gautas pagal vartojimo kredito sutartį iš vartojimo kredito gavėjo ar už jį skolą dengiančių asmenų, ne vėliau nei per vieną darbo dieną pervesti į Paskolos davėjo elektroninių pinigų sąskaitą;

4.2.9. Savo lėšomis sumokėti tretiesiems asmenims (skolų išieškojimo įmonei, valstybės rinkliavas ir kita) už išieškojimą ir šias lėšas išsireikalauti iš vartojimo kredito gavėjo.

4.3. Kai Operatorius nutraukia vartojimo kredito sutartį ir Paskolos davėjas nėra pasirinkęs Atlygintinio laidavimo paslaugos (kai Operatorius savo turtu už atlygį laiduoja Paskolos davėjui), Operatorius privalo pasiūlyti Paskolos davėjui sumokėti išmoką, kuri Šalių sutarimu padengia Paskolos davėjo patirtus nuostolius ir jos išmokėjimas yra laikomas tinkamu šio Susitarimo įvykdymu. Vadovaujamasi žemiau nurodyta procedūra:

4.3.1. Trisdešimt kalendorinių dienų (kurios laikomos pasiūlymo galiojimo terminu) nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo įsigaliojimo Operatorius platformoje www.paskoluklubas.lt Paskolos davėjui pateikia aktyvų siūlymą sumokėti išmoką. Paskolos davėjas turi teisę, bet ne pareigą sutikti su išmokos išmokėjimu.

4.3.2. Jei Paskolos davėjas per trisdešimt kalendorinių dienų nepasinaudoja teise gauti išmoką, šis Susitarimas yra vykdomas toliau jame numatytomis sąlygomis.

4.3.3. Išmoka apskaičiuojama taip: Paskolos davėjui nesumokėta vartojimo kredito dalis pagal konkrečią vartojimo kredito sutartį dauginama iš koeficiento, priklausančio nuo vartojimo kredito gavėjo kredito reitingo ir pasiūlymo galiojimo dienos (nuo pirmos iki trisdešimtos), kurią Paskolos davėjas pasinaudoja teise gauti išmoką.

4.3.4. Apskaičiuojant išmoką, taikomi įkainiuose (www.paskoluklubas.lt/puslapis/32/ikainiai) nurodyti koeficientai. Priklausomai nuo pasiūlymo galiojimo dienos, nuo ketvirtos kalendorinės dienos iki septintos kalendorinės dienos kasdien iš koeficiento, priklausančio nuo vartojimo kredito gavėjo kredito reitingo, atimama 0,05.

4.3.5. Operatorius  turi teisę vienašališkai pakeisti įkainiuose nurodytus koeficientus. Tokiu atveju ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki atnaujintų įkainių įsigaliojimo būsimi koeficientų dydžiai ir įsigaliojimo data turi būti paskelbiama įkainiuose.

5. Duomenų atskleidimas

5.1. Paskolos davėjui nėra atskleidžiami vartojimo kredito gavėjo asmens duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti konkretų asmenį, ir atvirkščiai. Išimtis yra daroma tik šiais atvejais, kurių sąrašas yra baigtinis:

5.1.1. Bankroto bylos Operatoriui iškėlimas - tokiu atveju Operatorius vadovaujasi Veiklos tęstinumo plane nurodytomis procedūromis;

5.1.2. Esant teismo sprendimui.