„NEO FINANCE“, AB INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO IR JŲ VALDYMO POLITIKA

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus ir vartojimo kredito davėjo „NEO Finance“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Bendrovė), interesų konfliktų vengimo ir jų valdymo politika (toliau – Politika) nustato priemones, skirtas išvengti, nustatyti ir tinkamai valdyti interesų konfliktus, kurie gali kilti Bendrovei veikiant kaip tarpusavio skolinimo platformos operatoriui ir kaip Vartojimo kredito davėjui, kai Bendrovė pati skolina asmenines lėšas vartojimo kredito gavėjams, ir / ar gali neigiamai paveikti Investuotojų ir / ar Vartojimo kredito gavėjų (toliau – Klientai) interesus.

1.2. Šiose taisyklėse su Bendrove susijęs asmuo yra suprantamas kaip bet kuris platformos operatoriaus akcininkas, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų, platformos vadovas, platformos valdybos nariai, darbuotojai, dirbantys Bendrovėje pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį, ir bet kuris kitas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai galintis daryti įtaką platformos operatoriaus sprendimų priėmimui. Su platforma susijusiu asmeniu taip pat laikomi artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys, t. y. su platforma susijusio asmens sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat darbuotojo ar su platforma susijusio asmens ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka (toliau – Susijęs asmuo arba Suinteresuotas asmuo).

1.3. Ši Politika taikoma Bendrovės, Klientų ir Susijusių asmenų atžvilgiu.

1.4. Ši Politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu bei kitais aktualiais teisės aktais.

2.SITUACIJOS, KURIOS GALI SUKELTI ARBA SUKELIA INTERESŲ KONFLIKTĄ

2.1. Interesų konfliktas reiškia situaciją, kai Susijusių asmenų asmeniniai interesai prieštarauja arba gali prieštarauti Bendrovės ir (ar) Klientų interesams. Tokie konfliktai gali kilti tarp:

2.1.1. Bendrovės ir Susijusių asmenų;

2.1.2. Bendrovės ir Klientų;

2.1.3. Susijusių asmenų ir Klientų;

2.1.4. Klientų;

2.1.5. Susijusių asmenų.

2.2. Valdydama Interesų konfliktus Bendrovė analizuoja ir identifikuoja situacijas, kai Bendrovė ir / ar Suinteresuotas asmuo:

2.2.1. gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių Klientų sąskaita;

2.2.2. turi finansinių ir kitų paskatų, dėl kurių siekia palaikyti vieno Kliento arba Klientų grupės interesus, nepaisydamas kito Kliento interesų;

2.2.3. gauna iš asmens (arba suteikia asmeniui), kuris nėra Klientas, skatinimo priemonę už sandorio sudarymą su Klientu arba už paslaugų teikimą jam, kuri gali būti teikiama pinigų,  prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

2.3. Interesų konfliktai Bendrovėje gali kilti šiose srityse:

2.3.1. Suinteresuoti asmenys gali sudaryti investavimo sandorius savo asmenine sąskaita, pasinaudodami jiems žinoma informacija, arba perduoti informaciją tretiesiems asmenims;

2.3.2. Bendrovei dalį vartojimo kredito sumos suteikiant savo lėšomis.

2.4. Atsiradus situacijai, kuri gali sukelti Interesų konfliktą, pirmenybė turi būti teikiama Klientų interesams (išskyrus šios Politikos 3.4.7 punktą), po to Bendrovės interesams, o galiausiai – Susijusių asmenų interesams.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

3.1. Bendrovė, valdydama galimus Interesų konfliktus, kaip pagrindinę priemonę taiko Interesų konfliktų vengimą.

3.2. Vengdama Interesų konfliktų Bendrovė užtikrina, kad:

3.2.1. visi Suinteresuoti asmenys, vykdydami savo funkcijas, pirmiausia nustatytų, ar nekyla Interesų konfliktas;

3.2.2. nustatęs Interesų konflikto riziką, Suinteresuotas asmuo nedelsdamas informuoja savo tiesioginį vadovą (ar Bendrovės valdybos narius, jei Suinteresuotas asmuo yra Bendrovės administracijos vadovas) apie galimą Interesų konfliktą ir nurodo galimo Interesų konflikto pobūdį;

3.2.3. visi veiksmai, kurių Bendrovė ir / ar Suinteresuoti asmenys imasi Kliento atžvilgiu, yra išskirtinai pagrįsti tik minėtų subjektų interesais ir atliekami jų naudai, yra atliekami objektyviai ir nešališkai;

3.3. Bendrovės vadovas ar valdybos nariai, gavę Suinteresuoto asmens pranešimą, turi svarstyti jo pagrįstumą ir priimti sprendimą dėl Suinteresuoto asmens nušalinimo nuo pranešime nurodytų funkcijų vykdymo bei paskirti kitą asmenį funkcijoms vykdyti, arba priima sprendimą Suinteresuoto asmens nenušalinti ir leisti jam toliau vykdyti funkcijas.

3.4. Bendrovė, vengdama Interesų konfliktų, taip pat imasi šių priemonių:

3.4.1. Suinteresuoti asmenys yra supažindinami su pareiga nedelsiant pranešti apie bet kokias situacijas, kurios sukelia arba gali sukelti Interesų konfliktą;

3.4.2. Suinteresuoti asmenys yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo, elgtis Klientų atžvilgiu sąžiningai ir profesionaliai, siekti visuomet atsižvelgti į atskiro Kliento interesus nepriklausomai nuo kitų Klientų, kitos savo vykdomos veiklos, Bendrovės ar kitų Suinteresuotų asmenų interesų;

3.4.3. užtikrina, kad taikoma atlyginimo Suinteresuotiems asmenims sistema nesudarytų prielaidų Suinteresuotiems asmenims gauti finansinės naudos iš situacijų, kurios sukelia arba gali sukelti Interesų konfliktus;

3.4.4. draudžia Suinteresuotiems asmenims skelbti, keistis jiems žinoma informacija apie Klientus, kuri gali neigiamai paveikti Klientų interesus, atskleisti informaciją, kuri nėra viešai skelbiama, taip pat bet kuria kita su Klientais susijusia informacija, kuri nėra būtina Suinteresuotų asmenų tiesioginėms funkcijoms Bendrovėje vykdyti;

3.4.5. užtikrina, kad Suinteresuoti asmenys galėtų gauti ir dirbtų tik su ta informacija, kuri yra reikalinga jų funkcijoms atlikti;

3.4.6. užtikrina, kad informacija apie Vartojimo kredito gavėjus visiems būtų skelbiama vienoda;

3.4.7. tais atvejais, kai Interesų konfliktas kyla tarp kelių Klientų, Bendrovė turi veikti taip, kad nei vienas Klientas negautų naudos kito Kliento sąskaita.

3.5. Bendrovės administracijos vadovas pats arba jo įgaliotas asmuo prižiūri, ar Bendrovė tinkamai ir efektyviai įgyvendina šios Politikos nuostatas. Vykdydamas šias funkcijas, Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo:

3.5.1. konsultuoja Suinteresuotus asmenis, ar konkrečioje situacijoje yra Interesų konfliktas ir kaip jį reikėtų suvaldyti;

3.5.2. periodiškai peržiūri Politikos, Bendrovės vidinių tvarkų nuostatas, užtikrina jų suderinamumą su Bendrovės veiklai taikomais teisės aktų reikalavimais;

3.5.3. informuoja Suinteresuotus asmenis apie Bendrovėje įdiegtas Interesų konflikto valdymo procedūras;

3.5.4. atlieka kitus veiksmus, nukreiptus į tinkamą šios Politikos nuostatų įgyvendinimą ir savalaikį Interesų konfliktų nustatymą ir jų valdymą.

4. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

4.1. Tuo atveju, kai Bendrovė nustato, jog Interesų konflikto išvengti neįmanoma ir jis gali paveikti ar neigiamai paveiks Kliento interesus, apie Interesų konfliktą privaloma nedelsiant informuoti Klientą, nurodyti konflikto pobūdį ar šaltinį ir gauti jo patvirtinimą, kad jis sutinka toliau bendradarbiauti ir tęsti dalykinius santykius esant Interesų konflikto situacijai.

4.2. Klientui nusprendus toliau tęsti bendradarbiavimą net ir esant Interesų konflikto situacijai, Suinteresuotas asmuo privalo veikti taip, kad Bendrovė, Suinteresuoti asmenys arba kiti asmenys negautų naudos ir / ar neišvengtų nuostolių Kliento sąskaita, o Kliento sąskaita patirti nuostoliai būtų kuo mažesni.

4.3. Bendrovė privalo surinkti dokumentus, kurie pagrįstų, kad Interesų konflikto nebuvo galima išvengti, o taip pat dokumentus, kurie patvirtintų, kad apie potencialų ar esamą Interesų konfliktą buvo tinkamai informuotas Klientas.

4.4. Bendrovė, siekdama tinkamai suvaldyti Interesų konfliktus, taip pat užtikrina, kad:

4.4.1. Suinteresuoti asmenys negalėtų dalyvauti priimant konkrečius sprendimus dėl Kliento, jeigu toks dalyvavimas pakenktų efektyviam Interesų konflikto valdymui;

4.4.2. Suinteresuoti asmenys, siekdami gauti asmeninės naudos, negalėtų daryti neigiamos įtakos Bendrovei, kitiems Suinteresuotiems asmenims, Klientams.

4.5. Bendrovė visais atvejais užtikrina, kad visi Investuotojai Bendrovės administruojama platforma galėtų naudotis ir investuoti į vartojimo kreditus  iš anksto nustatytomis ir jiems atskleistomis sąlygomis ir tvarka.

4.6. Bendrovė užtikrina, kad Susiję asmenys neturi ir negali turėti geresnių sąlygų investuoti į vartojimo kreditus nei Klientai.

4.7. Jeigu atskiroms Investuotojų grupėms yra sudaromos tam tikros išskirtinės / palankesnės sąlygos (pvz. nustatomi geresni investicijų, kai nutraukiama paskolos sutartis, pardavimo koeficientai), Bendrovė užtikrina, jog tai nesukeltų Interesų konfliktų rizikų, kurios negalėtų būti laiku identifikuotos, iškomunikuotos ir visiškai suvaldytos. Palankesnės sąlygos tam tikrai Investuotojų grupei gali būti sudaromos tik Bendrovės, o ne kitų Klientų sąskaita.

4.8. Bendrovė užtikrina, kad jai veikiant kaip vartojimo kredito davėjui, Bendrovė savo lėšomis nesuteiktų vartojimo kredito, kurio suma būtų didesnė negu 50 procentų nuo visos Vartojimo kredito gavėjo prašomos paskolinti sumos, išskyrus, kai vartojimo kreditai suteikiami neatlygintinai, t.y. vartojimo kredito gavėjui nemokant jokių su vartojimo kreditų susijusių mokesčių;

4.9.Tokiu atveju, kai Vartojimo kredito gavėjas yra skolingas tiek Bendrovei, tiek Investuotojams, visos pagal sudarytas sutartis gaunamos įmokos yra paskirstomos proporcingai Bendrovei ir Investuotojams pagal kiekvieno asmens paskolintą sumą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir galioja iki jos pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.

5.2. Politika gali būti keičiama ir pildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu arba Bendrovės vadovo, įgalioto Bendrovės valdybos. Politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, jeigu pačiuose pakeitimuose ir papildymuose nėra nurodyta kitaip.