ATLYGINTINO LAIDAVIMO SUTARTIS

[Data]

„NEO Finance“, AB, įmonės kodas 303225546, esanti A. Viulskio g. 7, Vilnius (toliau - Laiduotojas), kurią atstovauja direktorė Aiva Remeikienė, veikianti pagal įstatus, ir [Vardas Pavardė], [asmens kodas], (toliau – Kreditorius),

toliau abi kartu vadinamos – Šalimis,

sudarė šią atlygintino laidavimo sutartį (toliau – Laidavimo sutartį).

Šioje Laidavimo sutartyje žodžiai, nurodyti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šia Laidavimo sutartimi Laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai už atlyginimą laiduoja Kreditoriui už jo skolininko (toliau – Skolininkas) visų įsipareigojimų pagal  vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis) (jos priedus, pakeitimus, papildymus ir visus galimus papildomus susitarimus),
i.    kurią Laiduotojas šios Laidavimo sutarties pasirašymo metu jau yra sudaręs arba sudarys ateityje su Skolininku remdamasis tarp Laiduotojo ir Kreditoriaus [Data] pasirašytu Susitarimu dėl investicijos į vartojimo kreditą Nr. [Numeris];
ii.    kurios data, Kreditoriaus paskolinta suma, Sutarties terminas ir mokėjimo grafikas, Sutarties numeris ir kiti duomenys yra/ bus nurodyti Laiduotojo Kreditoriui pateiktose Ataskaitose;
iii.    pagal kurią Laiduotojas kreditoriaus lėšomis atlygintinai vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis paskolina Skolininkui pinigines lėšas,
tinkamą ir visišką įvykdymą, o Kreditorius tam, kad ši sutartis įsigaliotų, įsipareigoja Laidavimo sutartyje nurodytais terminais sumokėti Laiduotojui atlyginimą.
1.2.Laiduotojas įsipareigoja atsakyti Kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir Skolininkas. Laiduotojas nurodo, kad Kreditorius negali keisti Sutarčių sąlygų.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Kreditorius įsipareigoja tą pačią dieną, kurią įsigalioja vartojimo kredito Sutartis, sumokėti Laiduotojui atlygį už laidavimą pagal Sutartį. Atlygis yra apskaičiuojamas pagal šią formulę: [Atlygio procentas, priklausantis nuo Skolininko reitingo ir vartojimo kredito sutarties termino]* į konkrečią Sutartį investuotų lėšų vertė. Konkreti Atlygio suma yra nurodoma kiekvienoje Ataskaitoje. Atlygį Laiduotojas automatiškai nurašo nuo Kreditoriaus elektroninių pinigų sąskaitos. Jeigu sąskaitos likutis nėra pakankamas ar dėl kitų priežasčių Kreditorius nesumoka Laiduotojui atlygio, ši Laidavimo sutartis laikoma neįsigaliojusi.
2.2. Jeigu Skolininkas, už kurio įsipareigojimų Kreditoriui vykdymą Laiduotojas laiduoja pagal šią Laidavimo sutartį, pasinaudoja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 14 (1) straipsnyje nustatyta teise pasinaudoti apsisprendimo laikotarpiu, arba  Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnyje nustatyta teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, arba Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnyje nustatyta teise vartojimo kreditą grąžinti anksčiau termino, ir dėl to Kreditoriaus gaunama grąža yra mažesnė nei konkrečiam vartojimo kredito gavėjui paskolinta suma, kuri nurodyta Ataskaitoje, Kreditoriaus Laiduotojui sumokėto atlygio už laidavimą suma mažinama tiek, kad Kreditoriaus gaunama grąža nebūtų mažesnė nei konkrečiam vartojimo kredito gavėjui paskolinta suma. Tuo siekiama, kad Kreditorius nepatirtų nuostolių (nesumokėtų Laiduotojui daugiau, nei palūkanų pavidalu atgauna pagal Sutartį). Sumažinus atlygio už laidavimo sumą, permoką Laiduotojas grąžina Kreditoriui į jo elektroninių pinigų sąskaitą be išankstinio pareikalavimo.
2.3 Kreditoriaus gaunama grąža, minima Laidavimo sutarties 2.2 punkte, apskaičiuojama pagal šią formulę: [grąžinama paskolinta vartojimo kredito dalis] + [visos gautos palūkanos] – [Kreditoriaus laiduotojui sumokėtas komisinis mokestis pagal Susitarimą dėl investicijos į vartojimo kreditą] – [Atlygis už laidavimą].
3. Laiduotojas įsipareigoja:
3.1. Kartu su Skolininku, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, atsakyti Kreditoriui visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, įskaitant, bet neapsiribojant ir pajamomis ar kitu turtu, gautinu ateityje tuo atveju, jei Skolininkas neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo prievoles pagal Sutartį, taip pat atsakyti Skolininko mirties atveju ir kitais atvejais, kai Skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
3.2. Atsakyti prieš Kreditorių ta pačia apimtimi kaip ir Skolininkas, t.y. ne tik už pagrindinės prievolės įvykdymą, bet ir už palūkanų, netesybų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą bei kitų piniginių reikalavimų, kylančių Sutarties pagrindu, sumokėjimą.
3.3. Atsižvelgiant į tai, kad Laiduotojas turi visą informaciją apie tai, kaip Skolininkas vykdo ar nevykdo prievolę, Laiduotojas įsipareigoja vykdyti prievolę už Skolininką be atskiro Kreditoriaus pareikalavimo kitą darbo dieną po Skolininko praleisto termino įvykdyti prievolę dienos.
3.4. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Kreditoriui raštu arba paskelbti tinklapyje www.paskoluklubas.lt, jei:
3.4.1. antstoliai, valstybinė mokesčių inspekcija ar kitos valstybės valdymo institucijos taiko Laiduotojui pinigines poveikio priemones, kurių taikymas turi įtakos Laiduotojo galimybei vykdyti prievoles pagal šią Sutartį;
3.4.2. pasikeičia Laiduotojo pavadinimas, adresas, telefono numeris arba banko ar kiti rekvizitai,
3.4.3. Laiduotojo atžvilgiu inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo, likvidavimo procedūra.
3.5. Tuo atveju, jei dėl šios Laidavimo sutarties vykdymo Kreditorius priverstas kreiptis į teismą ar Laiduotojui netinkamai vykdant Laidavimo sutarties sąlygas Kreditorius pasitelkia trečiųjų asmenų pagalbą skolos išieškojimui, ar patiria kitų su skolos išieškojimu ar šios sutarties vykdymu susijusių išlaidų, padengti Kreditoriui visas teismo išlaidas, įskaitant ir išlaidas už atstovavimą teisme, o taip pat ir neteismines su išieškojimu ir šios Laidavimo sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
4. Laiduotojas turi teisę gauti informaciją iš Kreditoriaus apie Sutarties sąlygas bei jos vykdymą, jei tokios informacijos Laiduotojas neturi.
5. Kreditoriaus teisės ir jų realizavimo tvarka:
5.1. Skolininkui Sutartyje nustatytu terminu neįvykdžius savo prievolių pagal Vartojimo kredito sutartį ar įvykdžius netinkamai, Kreditorius turi teisę nenukreipiant išieškojimo į konkretų Skolininko turtą pareikšti reikalavimą Laiduotojui dėl Skolininko prievolių įvykdymo.
5.2. Laiduotojas savo iniciatyva įvykdo reikalavimą pagal Sutartį, kurio terminas yra suėjęs, pervesdamas pinigines lėšas už Skolininką į Kreditoriaus elektroninių pinigų sąskaitą, atidarytą "NEO Finance", AB, į. k. 303225546, šios Laidavimo sutarties 3.3 punkte nurodytais terminais.                                                                                                                                                                                                                    5.3. Jei Laiduotojas neįvykdo savo prievolių pagal šią Laidavimo sutartį, Kreditorius privalo ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas kreiptis su reikalavimu vykdyti Laidavimo sutartį į Laiduotoją.
6. Laiduotojas, įvykdęs prievoles pagal Sutartį Kreditoriui už Skolininką, įgyja teisę reikalauti iš Skolininko prievolių įvykdymo Laiduotojui pagal Sutartį (įskaitant Sutartyje nustatytas palūkanas bei netesybas).

III. LAIDUOTOJO PAREIŠKIMAI, PATVIRTINIMAI
7. Laiduotojas pareiškia ir patvirtina, kad:
7.1. Laiduotojui yra žinomos ir suprantamos Sutarties sąlygos, su jomis Laiduotojas visiškai sutinka;
7.2. Laiduotojui suprantamos šia Laidavimo sutartimi užtikrintos prievolės nevykdymo pasekmės, Laidavimo sutartis ir visos jos nuostatos Laiduotojui yra visiškai aiškios, atitinka Laiduotojo valią.
7.3. Laiduotojas turi teisę sudaryti šią Laidavimo sutartį, nėra jokių kliūčių sudaryti Laidavimo sutartį ir vykdyti ja prisiimamus įsipareigojimus;
7.4. Laiduotojui nėra žinoma apie bet kokius teisminius procesus, reikalavimus, veiksmus, ieškinius, arbitražo procesus, tyrimus, kurie vyksta ar gali būti pradėti bet kokios teismo ar kitos valstybinės institucijos, ir gali sumažinti Laiduotojo galimybę įvykdyti įsipareigojimus pagal Laidavimo sutartį;
7.5. Laidavimo sutartis neprieštarauja Laiduotojo steigimo dokumentams, Laiduotojo su trečiaisiais asmenimis sudarytose sutartyse prisiimtiems įsipareigojimams, gauti visi Laiduotojo organų ir / ar kitų asmenų leidimai ir pritarimai, reikalingi sudarant Laidavimo sutartį, ir ją pasirašo tinkamai įgaliotas Laiduotojo atstovas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Laiduotojas neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims Laidavimo sutartyje nustatytų teisių ir pareigų be išankstinio Kreditoriaus raštiško sutikimo.
9. Kreditorius neturi teisės be atskiro Laiduotojo sutikimo perleisti savo teises ir pareigas, įskaitant ir reikalavimo teises, pagal Laidavimo sutartį tretiesiems asmenims.
10. Laidavimo sutarties sąlygos ir visa Šalių gauta informacija, vykdant Laidavimo sutartį, yra konfidencialios ir, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, negali būti skelbiamos viešai ar perduodamos tretiesiems asmenims.
11. Ši sutartis yra sąlyginė ir jos įsigaliojimas priklauso nuo Laidavimo sutarties punkte Nr. 2 nurodytų sąlygų buvimo ar nebuvimo. Įsigaliojusi Laidavimo sutartis galioja iki Laiduotojo ir Skolininko prievolių pagal Laidavimo sutartį ir pagal Sutartį visiško ir tinkamo įvykdymo.
12. Visi ginčai, kylantys iš Laidavimo sutarties, sprendžiami derybų keliu, Šalims nesusitarus, kilę ginčai spendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose pagal Laiduotojo buveinės vietą.
13. Visi pranešimai siunčiami elektroniniu paštu arba paštu Laidavimo sutartyje nurodytais Šalių adresais, arba vienos Šalies pateikiami kitai Šaliai per www.paskoluklubas.lt pranešimų sistemą. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo. Šalys privalo informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kita Šalis nesilaikė Laidavimo sutarties ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.
14. Laidavimo sutartis pasirašyta elektroniniu būdu tinklapyje www.paskoluklubas.lt. Atspausdinta Laidavimo sutartis laikoma sutarties kopija ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir elektroniniu būdu saugoma sutartis. Laidavimo Sutartis tinklapyje www.paskoluklubas.lt prieinama abiem sutarties šalims.

15. Jeigu Laidavimo sutartis yra sudaryta lietuvių ir anglų kalbomis, o tarp šios Laidavimo sutarties lietuviško ir angliško teksto yra neatitikimų, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

V. ŠALIŲ PARAŠAI

Kreditorius

Laiduotojas

[Vardas Pavardė]

"NEO Finance", AB

[Adresas]

A. Vivulskio 7, Vilnius

[Asmens kodas]

Įmonės kodas 303225546

A. S. „NEO Finance“, AB Nr.

Administracijos vadovė Aiva Remeikienė