Bedrijven kunnen investeren in het platform "NEO Finance"

 

Om de reikwijdte van de P2P-markt in het land uit te breiden, is een wijziging van de Wet op het consumentenkrediet, die in december 2020 door de Seimas is aangenomen, van kracht geworden, die aangeeft dat niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen investeerders kunnen worden in Litouwse peer-to-peer leenplatforms. Als reactie op de wetswijzigingen zal het NEO Finance platform vanaf februari 2021 bedrijven toestaan om te investeren in leningen.

Voorwaarden voor beleggen voor rechtspersonen op het platform:

 • Investeren gaat niet gepaard met een directe contractuele relatie tussen de investeerder en de lener. De investeerder gaat een investeringsovereenkomst aan met "NEO Finance" en "NEO Finance", als de exploitant van het peer-to-peer lending platform, gaat een overeenkomst aan met de lener.
 • "NEO Finance" zorgt voor volledige vertrouwelijkheid van de personen die betrokken zijn bij de peer-to-peer lending, d.w.z. investeerders en leners zien elkaars gegevens niet.
 • Het platform zorgt voor de verdeling van de inkomende termijnen aan de investeerders en neemt, in geval van wanbetaling door de kredietnemers, alle passende maatregelen om de consumentenkredietbedragen, inclusief rente en andere bedragen, terug te vorderen en schuldinvorderingsprocedures uit te voeren.
 • Het platform verstrekt regelmatig alle benodigde informatie aan de boekhoudafdeling van de rechtspersoon voor een eenvoudige en snelle boekhouding van de investeringen in leningen.

 

Registratie van rechtspersonen

Rechtspersonen kunnen zich registreren op het NEO Finance platform door te klikken op "Registreren" op de website en de registratie "Bedrijfsentiteiten" te selecteren.

"NEO Finance" is verplicht om de identiteit van de klant en de begunstigde vast te stellen met het oog op de uitvoering van de bepalingen van de wet van de Republiek Litouwen inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de rechtshandelingen die het uitwerken. In dit verband moeten rechtspersonen bij hun registratie eerst een vragenlijst in 5 stappen invullen:

 1. Informatie over de rechtspersoon;
 2. Informatie over de manager en andere verantwoordelijke personen;
 3. Informatie over de uit te voeren activiteiten;
 4. Aanvullende vragen;
 5. Het uploaden van documenten.

Gebruikersomgeving voor rechtspersonen

Zodra een rechtspersoon met succes is geregistreerd, krijgt deze een e-geldrekening die vergelijkbaar is met die van een natuurlijk persoon. Bedrijven zullen tot een maximum van EUR 500 per lening kunnen investeren, net als natuurlijke personen. Deze limiet is vastgelegd in de Wet op het Consumentenkrediet van de Republiek Litouwen en betekent dat het totale bedrag aan consumentenleningen dat door een investeerder is verstrekt en uitstaat aan één enkele consumentenkredietnemer op één enkel peer-to-peer leenplatform niet meer dan EUR 500 mag bedragen.

Bedrijven zullen maandelijkse rapporten kunnen downloaden met de omvang van hun portefeuille aan het begin van de periode, de gerelateerde transacties tijdens de periode (opgebouwde en werkelijke ontvangsten) en de omvang van hun portefeuille aan het einde van de periode. Op die manier kan de boekhouding van het bedrijf beknopt worden bijgehouden zonder dat elke transactie afzonderlijk moet worden geregistreerd.

Belangrijkste verschillen in beleggen afhankelijk van de juridische status van de persoon

FYSIEKE ASSEMBLAGE

JURIDISCHE ENTITEIT

Opbrengsten worden geboekt volgens de kasstroommethode (werkelijke ontvangst van opbrengsten).

Opbrengsten worden verantwoord volgens het toerekeningsbeginsel.

Heffingen op hedgefondsen verlagen de belastinggrondslag op rente niet, maar wel de winst op transacties op de secundaire markt.

De hedgefondskosten zijn een kostenpost van de financiële activiteiten van het bedrijf en zijn een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Geen boekhouding nodig, geen directeur in dienst.

De kosten van boekhouding, het in dienst hebben van een directeur (in het geval van een LLC), zelfs voor een paar uur per maand.

Belastingtarief 15% / 20% (GPT), €500 rente per persoon is belastingvrij.

Belastingtarieven 0% / 5% / 15% (voor rechtspersonen geregistreerd in Litouwen).

Op de secundaire markt verlagen commissies de rentewinst niet, maar wel de winst op transacties op de secundaire markt.

Commissies die worden betaald op de secundaire markt verlagen de winst.

Het is geschikt als investering voor mensen met een inkomen uit loon.

Je hoeft geen dividenden uit te keren (belastingtarief van 15%), dus je kunt meer geld investeren.

 

Boekhouding voor een rechtspersoon

Het peer-to-peer uitleenplatform "NEO Finance" ("het Platform") wordt gebruikt om Consumentenleningen uit te geven aan natuurlijke personen met de deelname van 3 partijen:

 1. Leners (Investeerders)
 2. De Operator (de eigenaar van het Platform)
 3. Leners

"NEO Finance" is een crowdfunding platform waar Consumentenleningen worden gefinancierd door verschillende Investeerders.

Hoewel de kredietverstrekkers worden beschouwd als investeerders en de Operator betrokken is als tussenpersoon in het proces van het verstrekken van de leningen, verandert dit feit niets aan de inhoud en economische betekenis van de economische transactie. Daarom worden de middelen van de Investeerder die gebruikt worden om de leningen te financieren, beschouwd als de initiatie van de lening.  De economische substantie van de boekhouding van de Investeerder is de registratie van de financiële vorderingen (verstrekte leningen) en de economische voordelen (rentebaten).

De administratieve verwerking van verstrekte leningen is onderworpen aan de opname, waardering en het niet langer opnemen van financiële activa zoals uiteengezet in Accounting Standard 18 'Financiële activa en financiële verplichtingen' (IAS 18). Een lening dient administratief te worden verwerkt als een financieel actief in overeenstemming met alinea 24 van de standaard wanneer de entiteit middelen van de bankrekening van de entiteit overmaakt in het kader van een uitvoerende overeenkomst en recht verwerft op rentebaten gedurende de looptijd van de lening, aan het einde waarvan de middelen aan de entiteit zullen worden gerestitueerd.

Ten behoeve van de jaarrekening wordt de waarde van de verleende diensten over de periode van de lening in de balans opgenomen onder debiteuren op meer dan één jaar en debiteuren op ten hoogste één jaar.

Renteopbrengsten op leningen worden opgenomen en geboekt in overeenstemming met de algemene opname en waardering van opbrengsten in overeenstemming met de bepalingen van Boekhoudregel 10 'Opbrengsten'.

Ten behoeve van de jaarrekening worden rente-inkomsten op verstrekte leningen opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode van de lening onder overige langetermijnbeleggingen en baten uit leningen of overige rente en soortgelijke baten.

In tegenstelling tot conventionele leningsovereenkomsten waarbij de kredietverstrekker rechtstreeks een leningsovereenkomst aangaat met de kredietnemer, wordt bij transacties via het Platform de toewijzing van middelen aan de leningenportefeuille, de bewaking van de leningen, de berekening van de rente, enz. uitgevoerd door de Operator en stelt de Operator een investeringsverslag op met alle details over de saldi, mutaties en opgebouwde inkomsten van de leningenportefeuille.

Het Investeringsoverzicht geeft een overzicht van het aandeel van de Investeerder in de leningen/beleggingen:

 1. De omvang van de beleggingsportefeuille aan het begin van de periode. Dit is het deel van het uitstaande krediet aan het begin van de periode, inclusief opgelopen en onbetaalde rente, rente en andere kosten;
 2. Nieuwe investeringen. Vertegenwoordigt nieuwe investeringen verworven tijdens de verslagperiode (nieuwe leningen uitbetaald aan kredietnemers);
 3. Rente. Dit is het bedrag aan rente dat in rekening wordt gebracht aan de Investeerder in overeenstemming met het aflossingsschema van de lener;
 4. Opgelopen rente. Dit is de verandering in de opgebouwde rente gedurende de periode waarop het overzicht betrekking heeft. Het totale bedrag aan opgelopen rente tijdens de verslagperiode is de som van het totale bedrag aan rente en opgelopen rente dat in het overzicht wordt vermeld. Dit voldoet aan de vereiste om baten op te nemen volgens het toerekeningsbeginsel;
 5. Achterstandsrente. Dit is de opgelopen rente gedurende de verslagperiode;
 6. Overige lasten. Dit zijn diverse andere belastingen die tijdens de periode in rekening zijn gebracht;
 7. Het aandeel van de investeerder in de opbrengsten ontvangen van de leners per type: terugbetaling van krediet, terugbetaling van rente, terugbetaling van achterstandsrente en terugbetaling van vergoedingen.
 8. De omvang van de beleggingsportefeuille aan het einde van de periode;
 9. Dagen te late betaling aan het einde van de periode. Dit is de aanvullende informatie die vereist is volgens de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Investeerder om een voorziening voor dubieuze debiteuren te berekenen en op te nemen;
 10. Korte termijn. Dit is het deel van de portefeuilleomvang aan het einde van de periode dat binnen 12 maanden na het einde van de verslagperiode door de begunstigden moet worden betaald;
 11. Langlopend. Dit is het gedeelte van de portefeuille aan het einde van de periode dat door de begunstigden moet worden betaald later dan 12 maanden na het einde van de verslagperiode.

Aanbevolen boekingen op basis van het Investeringsrapport:

 1. Nieuwe investeringen (debet JAAROPBRENGST >> Overige vorderingen / credit CASH)
 2. Rente, Overlopende rente, Vertragingsrente en Overige kosten (debet JAAROPBRENGST >> Overige vorderingen / credit ONTVANGSTEN)
 3. Terugbetaald kredietgedeelte, Terugbetaald rentegedeelte, Terugbetaald achterstandsrentegedeelte, Terugbetaald belastinggedeelte (debet CASH / credit JAAROPBRENGST >> Overige vorderingen)
 4. Uitsluiting van het langlopende deel van de beleggingen (debit FINANCIËLE ACTIVA >> Vorderingen op meer dan één jaar / credit TEN LASTE VAN ÉÉN JAAR >> Overige vorderingen)