Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis privatiems klientams

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Sutartis sudaroma tarp NEO Finance ir Kliento.

1.2. Sutarties objektas: šia Sutartimi yra nustatomos pagrindinės sąlygos tarp Kliento ir NEO Finance, Klientui registruojantis Sistemoje, atsidarant NEO Finance Sąskaitą bei naudojantis kitomis NEO Finance teikiamomis paslaugomis. Šios Sutarties Priedais, susitarimais, taisyklėmis, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, yra nustatomos atskirų NEO Finance teikiamų paslaugų sąlygos ir tokios sąlygos Klientui įsigalioja, Klientui su jomis susipažinus ir pradėjus naudotis atitinkamomis paslaugomis. Be šios Sutarties su Paslaugų teikimu susijusius santykius tarp NEO Finance ir Kliento taip pat reguliuoja Klientui taikytini teisės aktai, su Klientu sudaryti susitarimai, taisyklės ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.3. Ši Sutartis yra svarbus dokumentas, kurį Klientas turi atidžiai išnagrinėti prieš apsispręsdamas registruotis Sistemoje, atsidaryti NEO Finance Sąskaitą bei naudotis kitomis NEO Finance teikiamomis Paslaugomis. Prašome atidžiai perskaityti šios Sutarties sąlygas, prieš sutinkant su jomis. Ši Sutartis su Priedais apibrėžia tam tikras rizikas naudojantis Sistema ir pateikia nurodymus, kaip saugiai naudotis Sistema.

1.4. Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir NEO Finance susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugomis. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios (turinčios viršenybę) nuostatos kitų Sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai. Jei naujai pasirinktų paslaugų teikimui būtina atlikti papildomą Paskyros patvirtinimo procedūrą, pateikti papildomus dokumentus, naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus NEO Finance nurodytus veiksmus.

1.5. Šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos tik Vartotojams, netaikomos Klientams, kurie nėra Vartotojai ir pagal Sutartį ir (arba) jos Priedus veikia siekdami tikslų, susijusių su jų verslu, prekyba ar profesine veikla.

1.6. Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip: asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus poilsio ir švenčių dienas. Elektroniniai pinigai – į NEO Finance Sąskaitą pervestos ir joje laikomos Kliento lėšos, skirtos Mokėjimo operacijoms per Sistemą atlikti.

NEO Finance – „NEO Finance“, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 8 700 80075, el. p. [email protected], interneto svetainė www.paskoluklubas.lt; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 7, išduota 2017 m. sausio 5 d., licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas, kodas 188607684, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, elektroninio pašto adresas [email protected], tel. Nr. (8 5) 268 0501, www.lb.lt; duomenys apie NEO Finance kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre).Visas mokėjimo paslaugas teiks išimtinai NEO Finance, AB.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Išrašas – NEO Finance paruoštas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.

Įkainiai – NEO Finance nustatyta tvarka patvirtinti NEO Finance paslaugų ir operacijų įkainiai.

Klientas – Sistemoje užsiregistravęs ir Paskyrą sukūręs fizinis asmuo.

Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.

Komisinis mokestis – NEO Finance imamas mokestis už Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas. 

Mokėjimo pervedimas – mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo mokėjimo sąskaitą.

Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo Mokėjimų paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją. 

Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu ar Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas arba pervedimas. 

Mokėjimo paslauga – mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; mokėjimo inicijavimo paslaugos; sąskaitos informacijos paslaugos.

Mokėjimo priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su NEO Finance Sąskaita ir ją panaudoti Mokėjimo pervedimams atlikti. 

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

Ne darbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 str.).

NEO Finance Sąskaita arba Sąskaita – Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, naudojama atsiskaitymams ir kitoms Mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaita atidaroma tik atlikus kliento identifikaciją.

Paslauga – NEO Finance teikiama elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo paslauga, NEO Finance teikiama mokėjimo paslauga bei bet kuri kita NEO Finance teikiama paslauga. 

Paskyra – Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje. 

Priimtina kalba – lietuvių ir anglų kalbos. 

Priedas – susitarimas tarp NEO Finance ir Kliento dėl atskirų NEO Finance teikiamų paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygų. Priedas gali būti įvardijamas kaip susitarimas, taisyklės, deklaracija, planas ar bet kaip kitaip. Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra – fizinio arba juridinio asmens tapatybės patvirtinimo procedūra, grindžiama naudojimu dviejų arba daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo (pavyzdžiui, nuolatinis slaptažodis, kodas, asmens identifikavimo numeris), turėjimo (pavyzdžiui, laikmena (angl. token), lustinė kortelė (angl. smart card), mobilusis telefonas) ir būdingumo (pavyzdžiui, biometriniai duomenys, tokie kaip pirštų atspaudai) kategorijas ir yra vienas su kitu nesusiję, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas. Ši procedūra taikoma, kai Klientas internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis prisijungia prie savo mokėjimo sąskaitos, inicijuoja elektroninę mokėjimo operaciją ir nuotolinio ryšio priemone vykdo bet kokį veiksmą, kuris gali būti susijęs su sukčiavimo atliekant mokėjimą ar kitokio piktnaudžiavimo rizika.   

Sistema – programinis sprendimas, esantis NEO Finance priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas NEO Finance ir naudojamas NEO Finance paslaugų teikimui. 

Sutartis – susitarimas tarp Kliento ir NEO Finance, apimantis šią Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį privatiems klientams bei visas kitas sąlygas ir dokumentus (Priedus, susitarimus, taisykles, deklaracijas ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant šioje Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje privatiems klientams pateiktose nuorodose į interneto svetaines pateikiamą informaciją.   

Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti, pateikiamas Sutarties 7 skyriaus nustatyta tvarka.    

Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar NEO Finance Klientui pateiktas kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ir (arba) NEO Finance Sąskaitos ar atskiros NEO Finance teikiamos paslaugos inicijavimui, patvirtinimui ir (arba) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui. 

Šalis – NEO Finance arba Klientas. 

Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį NEO Finance kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.

Vartotojas – Klientas, kuris pagal Sutartį veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba ar profesine veikla.  

2. Registracija Sistemoje ir Paskyros sukūrimas

2.1. Prieš pradedant naudotis NEO Finance mokėjimo paslaugomis, Klientas turi būti užregistruotas Sistemoje. NEO Finance turi teisę neteikti NEO Finance paslaugų naujam Klientui, nenurodydama priežasčių, tačiau NEO Finance užtikrina, kad atsisakymas registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių NEO Finance neprivalo arba neturi teisės atskleisti.

2.2. Registracijos Sistemoje metu, Kliento atstovui neturint asmeninės Paskyros, kartu yra sukuriama Kliento atstovo Paskyra. Paskyra yra asmeninė, todėl kiekvienas Kliento atstovas, kuriam yra ar bus suteiktos teisės valdyti Sąskaitą, privalo užsiregistruoti Sistemoje ir atlikti Sistemos reikalaujamą Kliento identifikacijos procedūrą.

2.3. Klientas gali turėti tik vieną Paskyrą.

2.4. Sutartis įsigalioja Klientui užsiregistravus Sistemoje, susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis, ir galioja neterminuotai.

2.5. Kliento užsiregistravimas Sistemoje reiškia Kliento patvirtinimą, kad jis sutinka su Sutarties sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Asmenims, nesulaukusiems 18 (aštuoniolikos) metų, sąskaitą atidaryti gali tik teisėti atstovai pagal įstatymą (tėvai/globėjai).

2.6. Klientas patvirtina, kad registracijos Sistemoje metu pateikė teisingus duomenis apie save ir kad vėliau, Paskyroje keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui. 

2.7. Sutartyje ar Sistemoje numatytais atvejais ir tvarka Klientas arba jo atstovas turi patvirtinti Paskyrą, naujos Paslaugos ar Paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad NEO Finance pradėtų ar tęstų Paslaugų teikimą. Kliento identifikacijos procedūros atlikimu, Paskyros ir naujų Paslaugų teikimo patvirtinimu siekiama Kliento bei NEO Finance interesų apsaugos.

2.8. NEO Finance turi teisę reikalauti tokių duomenų ir (arba) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą ir (arba) gauti reikšmingą informaciją apie Klientą, kuri būtina tinkamam NEO Finance Paslaugų teikimui. Konkretūs pateiktini duomenys ir (arba) dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti Kliento identifikaciją ar kitą patvirtinimo procedūrą.

2.9. Vykdant Kliento identifikaciją, NEO Finance turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų NEO Finance reikalaujamų dokumentų originalus ir (arba) jų kopijas ir (arba) notaro ar kito valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas. 

2.10. Atskirais atvejais, vykdant teisės aktų nustatytas pareigas arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz., būtina pateikti dokumento originalą), NEO Finance turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu NEO Finance nurodytu būdu (pvz., atvykti į Klientų aptarnavimo vietą). 

2.11. Atskirais atvejais, vykdydama teisės aktų nustatytus įpareigojimus arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz., būtina pateikti dokumento originalą), NEO Finance turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu NEO Finance nurodytu būdu (pvz., atvykti į Klientų aptarnavimo vietą).

2.12. NEO Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis operacijomis ir turi teisę sustabdyti operacijos vykdymą Klientui iki tol, kol Klientas pateiks papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusią su sustabdyta operacija. Taip pat, NEO Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento užpildyti ir periodiškai atnaujinti Kliento pažinimo anketą ir jei Klientas per NEO Finance nustatytą protingą terminą nepateiks papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, NEO Finance turi teisę sustabdyti visų ar dalies Paslaugų teikimą Klientui. NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad pateikiamos dokumentų kopijos būtų patvirtintos notaro ir (arba) išverstos į bent vieną iš NEO Finance Priimtinų kalbų. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita.

2.13. Apie tai, kad naujos Paslaugos ar sustabdytos Paslaugos atnaujintas teikimas yra patvirtinti, Klientas gaus Sutarties 9.1 punkte numatyta tvarka.

3. NEO Finance Paslaugų kaina, terminai ir atsiskaitymo tvarka

3.1. NEO Finance Paslaugų įkainiai ir terminai pateikti atitinkamame šios Sutarties skyriuje, Įkainių puslapyje arba Priede, skirtame konkrečiai Paslaugai.

3.2. Jeigu NEO Finance sumažina Sistemoje nurodytus bendruosius Paslaugų teikimo įkainius, jie Klientui yra taikomi iš karto nuo paskelbimo neatsižvelgiant į tai, ar Klientas buvo apie tai informuotas, bet tik tuo atveju, jei Įkainiai nebuvo pakeisti 10 skyriuje aprašytu būdu.

3.3. NEO Finance Komisiniai mokesčiai atskaitomi:

3.3.1. Mokėjimo operacijos metu;

3.3.2. jei Komisiniai mokesčiai nebuvo nuskaityti Mokėjimo operacijos metu, NEO Finance turi teisę nuskaityti Komisinius mokesčius vėliau, bet ne vėliau nei per 13 (trylika) mėnesių nuo Mokėjimo operacijos įvykdymo;

3.3.3. Komisinis mokestis Klientui yra nurodomas prieš Mokėjimo operaciją (nebent konkrečios Mokėjimo priemonės ar Paslaugos taisyklėse nurodyta kitaip).

3.4. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Klientui taikytinų ir jam aktualių NEO Finance paslaugų įkainiais.

3.5. Komisinį mokestį NEO Finance turi teisę nurašyti iš Sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija, arba iš kitų NEO Finance atidarytų Sąskaitų. 

3.6. Komisinis mokestis mokamas Sutartyje, Priede arba internetinėse svetainėse, nuorodos į kurias pateikiamos šioje Sutartyje arba Priede, nurodyta valiuta. 

3.7. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai pinigų Komisiniam mokesčiui sumokėti ar nurašyti.

3.8 . Klientas, laiku nesumokėjęs NEO Finance atlygio už suteiktas Paslaugas, NEO Finance pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti NEO Finance 0,05 proc. dydžio delspinigius.

4. NEO Finance sąskaitos atidarymas. Elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo sąlygos

4.1. Šia Sutartimi Klientui Sistemoje neterminuotam laikotarpiui yra atidaroma NEO Finance Sąskaita. 

4.2. NEO Finance Sąskaita suteikia galimybę Klientams pervesti, laikyti savo Sąskaitoje pervedimams skirtas lėšas, atlikti vietinius ir tarptautinius lėšų pervedimus, mokėti įmokas, gauti lėšas į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas, atlikti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su lėšų pervedimais.

4.3. NEO Finance Sąskaitoje esančios Kliento lėšos laikomos Elektroniniais pinigais, kuriuos NEO Finance išleidžia Klientui pervedus lėšas į Kliento NEO Finance Sąskaitą. Klientui pervedus ar gavus lėšas į Sąskaitą, NEO Finance, gavusi jas, įskaito šias lėšas Klientui į Sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte. Šie elektroniniai pinigai yra priskiriami Klientui ir laikomi Kliento NEO Finance Sąskaitoje.

4.4. Konkretų lėšų pervedimo į NEO Finance Sąskaitą būdą Klientas pasirenka Paskyroje, pasirinkęs funkciją „Papildyti sąskaitą“, kurioje pateikiamos lėšų įmokėjimo sąlygos kiekvienam lėšų įmokėjimo būdui. Lėšų įmokėjimo sąlygose ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti mokėjimo operaciją.

4.5. Elektroninių pinigų nominali vertė sutampa su pervestų į NEO Finance Sąskaitą lėšų nominalia verte.

4.6. NEO Finance Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir už jų laikymą, NEO Finance jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus NEO Finance Sąskaitoje, trukme.

4.7. Klientas gali susikurti ir turėti kelias NEO Finance Sąskaitas toje pačioje Paskyroje ir jas naudoti savo nuožiūra.

4.8. Elektroniniai pinigai, laikomi Kliento NEO Finance Sąskaitoje, išperkami jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu, Klientui išreiškus pageidavimą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet Sąskaitai taikomi apribojimai.

4.9. Savo pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pareiškia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš savo NEO Finance Sąskaitos į jo nurodytą bendroje mokėjimų eurais erdvėje SEPA esančią sąskaitą. Kliento, kuris nėra sulaukęs 18 metų, elektroniniai pinigai, nepateikus teismo leidimo, iš Sąskaitos gali būti pervedami tik į jo vardu atidarytą Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito įstaigos sąskaitą.

4.10. Jokios specifinės Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių NEO Finance Sąskaitoje vykdomų Mokėjimo pervedimų ir kitų Mokėjimo operacijų, nėra taikomos. Išperkamų ar pervedamų Elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas. 

4.11. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra imamas. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą Komisinį mokestį už atliktą Mokėjimo pervedimą ar išmokėjimą, kuris priklauso nuo Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos. Taikomi standartiniai NEO Finance pinigų pervedimo ar išmokėjimo Komisinių mokesčių dydžiai.

4.12. Jei Klientas nutraukia Sutartį ir kreipiasi dėl NEO Finance Sąskaitos uždarymo bei Paskyros Sistemoje panaikinimo, arba jei NEO Finance Sutartyje numatytais atvejais nutraukia NEO Finance Sąskaitos paslaugos teikimą Klientui ir panaikina Kliento Paskyrą Sistemoje, NEO Finance Sąskaitoje esantys pinigai pervedami į Kliento nurodytą banko sąskaitą arba kitos sistemos elektroninę mokėjimo sąskaitą, išskyrus kai klientas nėra sulaukęs 18 metų. NEO Finance turi teisę iš tokių grąžinamų pinigų išskaičiuoti NEO Finance priklausančias sumas (NEO Finance priklausantį ir Kliento nesumokėtą Komisinį mokestį už NEO Finance Paslaugų teikimą ir išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, Tarptautinės kortelių organizacijų, kitų finansinių institucijų ir (arba) valstybinių institucijų paskirtas baudas ir nuostolių atlyginimą, kuriuos NEO Finance patyrė dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo). Jei yra kilęs ginčas tarp Kliento ir NEO Finance, NEO Finance turi teisę sulaikyti lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, iki kol ginčas bus išspręstas.

4.13. Jei NEO Finance nepavyksta grąžinti lėšų Klientui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo NEO Finance, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas. Klientas privalo nedelsdamas nurodyti kitą sąskaitą ar pateikti papildomą informaciją, būtiną pinigams grąžinti (mokėjimui atlikti).

5. NEO Finance sąskaitos naudojimas

5.1. Klientas NEO Finance Sąskaitą gali valdyti internetu, prisijungęs prie savo Paskyros. Klientas, kuris nėra sulaukęs 18 metų, neturi teisės savarankiškai valdyti Paskyros. Kliento teisėtas atstovas pagal įstatymą, kuriam yra priskirta atstovaujamojo Paskyros tvarkymo funkcija, Sąskaitą gali valdyti prisijungęs prie savo vardu atidarytos Paskyros bei sistemoje įdiegtu funkcionalumu pasirinkus atstovaujamojo Paskyrą.

5.2. Mokėjimo pervedimai iš Kliento NEO Finance Sąskaitos gali būti atliekami:

5.2.1. į kito Sistemos naudotojo sąskaitą;

5.2.2. Bendroje mokėjimų eurais erdvėje SEPA esančių bankų ar kitų elektroninių atsiskaitymų sistemų sąskaitas.

5.3. NEO Finance Sąskaitoje pinigai laikomi eurais.

5.4. NEO Finance Paskyros ir Sąskaitos atidarymo ir palaikymo įkainiai yra nurodyti Įkainių puslapyje. Jeigu daugiau kaip metus Klientas nebuvo prisijungęs prie Paskyros ir neatliko jokios operacijos, NEO Finance laiko, jog Paskyra ir Sąskaita (Sąskaitos) yra nenaudojamos (neaktyvios). NEO Finance prieš 60 dienų informavusi Klientą apie nenaudojamas (neaktyvias) Paskyras ir Sąskaitas turi teisę nutraukti Sutartį ir uždaryti Paskyrą bei Sąskaitą (Sąskaitas), jei jos yra nenaudojamos ir jose nėra lėšų. Jei bent vienoje nenaudojamoje (neaktyvioje) Sąskaitoje yra lėšų, NEO Finance neuždaro Paskyros, o uždaro tik nenaudojamas (neaktyvias) Sąskaitas.

5.5. Lėšų pervedimui iš Klientui priklausančios NEO Finance Sąskaitos į Klientui priklausančią banko sąskaitą ar kitų sistemų elektroninę mokėjimo sąskaitą, taip pat pinigų pervedimui iš banko sąskaitos ar kitos elektroninės mokėjimo sistemos į NEO Finance Sąskaitą gali būti taikomi banko ar tos sistemos nustatyti atitinkamų paslaugų įkainiai.

5.6. NEO Finance paslaugų kaina nuskaičiuojama nuo Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančių lėšų. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė nei Kliento nurodyta Mokėjimo pervedimo suma ir NEO Finance paslaugos kaina, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

5.7. Jei Mokėtojas nurodo neteisingus pinigų Gavėjo duomenis (unikalius identifikatorius), tačiau pagal tokius pateiktus duomenis Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Mokėtojas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti pinigus, sąskaitos numerį), laikoma, kad NEO Finance savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Mokėtojui negrąžins. NEO Finance įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų mokėjimo operaciją, ir sieks atgauti mokėjimo operacijos lėšas, tačiau to nepavykus padaryti Mokėtojas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.

5.8. Klientas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją tiksliai pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias sąlygas. Jei Klientas yra Gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis Mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti Mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias sąlygas. Klientas prieš pateikdamas Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją ar pateikdamas rekvizitus kitam Mokėtojui, privalo pasitikrinti ir atsinaujinti sąskaitos pildymo sąlygas. Šios sąlygos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti Mokėjimo operaciją.

5.9. Jei NEO Finance gavo, tačiau negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Gavėjo sąskaitą (pvz. Gavėjo sąskaita yra uždaryta, neegzistuojantis IBAN numeris ar kt.) NEO Finance ne vėliau kaip per dvi darbo dienas grąžina mokėjimo operacijos sumą mokėtojui. Tokiu atveju gali būti taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo grąžinimą. Jei NEO Finance negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų Gavėjui dėl Mokėtojo klaidų, padarytų užpildant Mokėjimo nurodymą, tačiau Mokėtojas prašo grąžinti Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas ir lėšos gali būti grąžinamos Mokėtojui, tačiau tik pagal Mokėtojo raštu pateiktą prašymą ir tik esant Gavėjo sutikimui grąžinti lėšas Mokėtojui (jei įmanoma nustatyti Gavėją). Tokiu atveju gali būti taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo grąžinimą.

5.10. Klientas, pastebėjęs, kad į jo NEO Finance Sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie tai pranešti NEO Finance. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į NEO Finance Sąskaitą pinigai buvo įskaityti ar iš Kliento NEO Finance sąskaitos į kitas jo sąskaitas pervesti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, NEO Finance turi teisę ir Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti pinigus nuo jo NEO Finance Sąskaitos be Kliento nurodymo. NEO Finance Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo NEO Finance pareikalavimo gavimo dienos grąžinti NEO Finance į sąskaitą klaidingai įskaitytus ar iš NEO Finance Sąskaitos į kitas jo sąskaitas klaidingai pervestus pinigus. Klientas, laiku negrąžinęs klaidingai įskaitytų pinigų, NEO Finance pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti NEO Finance 0,05 proc. dydžio delspinigius.

5.11. Atidarius Sąskaitą, Klientui taikomi standartiniai Mokėjimo pervedimų limitai. Klientas, norėdamas pakeisti savo NEO Finance Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitus, Sistemoje registruotu Kliento elektroniniu paštu turi susisiekti su NEO Finance bei informuoti apie pageidaujamų Mokėjimo pervedimų limitų dydžius. NEO Finance įvertina pageidaujamus Kliento  Mokėjimo pervedimų limitų dydžius, turi teisę riboti Mokėjimo pervedimų limitų dydį ir reikalauti Kliento atlikti papildomą kliento identifikavimo procedūrą Sistemoje nustatyta tvarka. NEO Finance patvirtinus Kliento pageidaujamus Mokėjimo pervedimų limitų dydžius, Klientas savo paskyroje turi patvirtinti naujai nustatytus Mokėjimo pervedimų limitus.

5.12. Klientas, prisijungęs prie Sistemos, gali patikrinti savo Sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją, taip pat rasti informaciją apie visus pritaikytus Komisinius mokesčius ir kitas sumas, nuskaičiuotas nuo Sąskaitos per pasirinktą periodą.

5.13. Klientas užtikrina, kad:

5.13.1. įplaukiančios į jo NEO Finance Sąskaitą lėšos nėra gautos jo neteisėtos veiklos pagrindu;

5.13.2. Klientas nenaudos NEO Finance teikiamų paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant ir veiksmus bei operacijas, kuriomis siekiama legalizuoti lėšas, gautas nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu.

5.14. NEO Finance Sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš NEO Finance sąskaitos Klientas gali atlikti internetu prisijungus prie savo asmeninės Paskyros. Tuo atveju, kai Klientas nėra sulaukęs 18 metų, Kliento teisėtas atstovas pagal įstatymą NEO Finance Sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš NEO Finance sąskaitos gali atlikti internetu prisijungus prie savo asmeninės Paskyros bei sistemoje įdiegtu funkcionalumu pasirinkus atstovaujamojo Paskyrą.

5.15. Mokėjimo nurodymų vykdymas iš NEO Finance Sąskaitos internetu: 

5.15.1. Mokėjimo operacijai internetu įvykdyti Klientas privalo užpildyti Mokėjimo nurodymą Sistemoje ir jį pateikti vykdymui, elektroniniu būdu Sistemoje patvirtindamas savo Sutikimą dėl Mokėjimo nurodymo vykdymo. 

5.15.2. Mokėjimo nurodymo pateikimas vykdymui Sistemoje yra Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir negali būti atšaukiamas  (Mokėjimo nurodymo atšaukimas galimas tik kol Mokėjimo nurodymas dar nėra pradėtas vykdyti – Mokėjimo nurodymo vykdymo statusas ir atšaukimo galimybė matoma Kliento Paskyroje). 

5.15.3. Sudarius periodinio mokėjimo paslaugos teikimo sutartį, Klientas gali pasirinkti atlikti Periodinius pervedimus. Jei nurodytą dieną Kliento NEO Finance Sąskaitoje bus pakankamai lėšų, Mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pervedimas į kitą NEO Finance Sąskaitą įvykdomas iškart prasidėjus nurodytai dienai (00:00 val. pagal serverio laiko juostą GMT+2). Pervedimas į banko sąskaitą įvykdomas Sistemoje nurodytais terminais. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, tačiau Sistema dar 3 (dienas) dienas po periodinio mokėjimo sutartyje nurodytos dienos bandys įvykdyti Mokėjimo nurodymą. Jei per šį laiką NEO Finance Sąskaitoje lėšų neatsiras tiek, kad būtų galima įvykdyti Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo nurodymas bus anuliuotas ir toliau nebevykdomas, o periodinio mokėjimo sutartis bus automatiškai nutraukta.

5.15.4. Jei Mokėjimo nurodymas užpildomas neteisingai, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, nebent NEO Finance savo iniciatyva išimtiniais atvejais patikslinusi Mokėjimo pervedimo informaciją arba turėdama pakankamai duomenų, kad galėtų savarankiškai nuspręsti dėl teisingos informacijos turinio, pakoreguoja pervedimo Mokėjimo nurodymą ir jį atlieka įprastine tvarka. 

5.15.5. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje nepakanka pinigų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

5.16. Informaciją apie įvykdytas ir gautas operacijas NEO Finance pateikia Kliento Sąskaitos išraše. Klientas, prisijungęs prie savo Paskyros, gali šią informaciją peržiūrėti nemokamai arba ją atsispausdinti bet kuriuo metu savo pasirinktu dažnumu.

6. Mokėjimo nurodymo gavimo momentas, Mokėjimo nurodymui taikomi reikalavimai ir atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą

6.1. Kai Klientas yra Mokėtojas, Mokėjimo nurodymas laikomas gautu NEO Finance (prasideda tokio Mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra NEO Finance darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas artimiausią NEO Finance darbo dieną. 

6.2. Mokėjimo nurodymas, kurį NEO Finance gavo NEO Finance darbo dieną po NEO Finance nustatytos valandos, laikomas gautu artimiausią NEO Finance darbo dieną. 

6.3. Mokėjimo nurodymai NEO Finance Sistemos viduje vykdomi nedelsiant (iki poros minučių, nebent Mokėjimo operacija yra stabdoma taikytinų teisės aktų ir Sutarties nustatytais atvejais), neatsižvelgiant į NEO Finance darbo valandas. 

6.4. NEO Finance turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus NEO Finance gali pateikti Klientui ir (arba) turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas. 

6.5. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti teisės aktuose ir NEO Finance nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (arba) Mokėjimo nurodymo turiniui. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. NEO Finance neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, NEO Finance, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis. 

6.6. NEO Finance turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas, arba NEO Finance pateikti dokumentai neatitinka teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių. Jeigu NEO Finance kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba abejonių dėl NEO Finance pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita NEO Finance priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (arba) pateiktų NEO Finance dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti Sąskaitoje esančiais pinigais, arba kitus NEO Finance nurodytus dokumentus. Šiame punkte paminėtais atvejais NEO Finance veikia siekdama apsaugoti Kliento, NEO Finance ir (arba) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl NEO Finance neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą. 

6.7. Klientas turi užtikrinti, kad jo Sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. 

6.8. Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių pinigų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, NEO Finance turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą. 

6.9. NEO Finance turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, siekiant iš dalies arba visiškai įvykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, jei to reikalauja Kliento interesai ir (arba) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė. Jei kliento Mokėjimo nurodymo esmė reikalauja, jog jis turi būti išsiųstas ir toliau vykdomas per kitą finansinę instituciją, tačiau ši finansinė institucija sulaiko kliento Mokėjimo nurodymą, vadovaudamasi savo vidaus procedūromis, NEO Finance neatsako už tokius finansinės institucijos veiksmus, tačiau deda įmanomas pastangas išsiaiškinti tokio sustabdymo priežastis. NEO Finance turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo NEO Finance nepriklausančių priežasčių.

6.10. NEO Finance, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai nedelsiant praneša Klientui ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia taikytini teisės aktai. 

6.11. NEO Finance nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Kliento Sąskaitoje, jei Sąskaitoje esantys pinigai areštuoti arba Kliento teisė disponuoti pinigais apribota kitu teisėtu būdu, taip pat tada, kai NEO Finance atliekamos operacijos stabdomos taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais. Jeigu Kliento sąskaitoje yra nustatyta lėšų suma, kuria Klientas gali laisvai disponuoti, tai mokėjimo nurodymą galima pateikti tik Bendrovės aptarnavimo skyriuje.

6.12. Jei pagal Mokėjimo nurodymą grąžinami pinigai dėl nuo NEO Finance nepriklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Gavėjo sąskaita uždaryta ir pan.), grąžintina suma įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinami, o iš Kliento Sąskaitos gali būti nurašomi su pinigų grąžinimu susiję NEO Finance atžvilgiu pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.

6.13. NEO Finance inicijuoti Mokėjimo pervedimai gali būti paprasti ir skubūs. Mokėjimo pervedimo būdą pasirenka Klientas. Jeigu Klientas nepasirenka Mokėjimo pervedimo būdo, laikoma, kad jis inicijavo paprastą Mokėjimo pervedimą.

7. Sutikimo pateikimas ir panaikinimas, Mokėjimo nurodymo atšaukimas

7.1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas duoda Sutikimą. Klientas (Mokėtojas) Sutikimą gali pateikti NEO Finance nustatyta arba NEO Finance ir tokio Kliento sutarta forma ir būdu. Sutikimas taip pat gali būti patvirtinamas elektroniniu parašu, Klientui suteiktu Slaptažodžiu, kodais ir (arba) kitomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją arba kelias mokėjimo operacijas taip pat gali būti duodamas per mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją. Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtintas Sutikimas laikomas Kliento (Mokėtojo) tinkamai patvirtintu, turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir tokio Kliento (jo atstovo) pasirašytas popierinis dokumentas (Sutikimas), yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė sprendžiant NEO Finance ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose, ir Klientas neturi teisės ginčyti NEO Finance įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo patvirtintas Sutikimu, kuris pateiktas šiame punkte nustatytu būdu. 

7.2. Kliento (Mokėtojo) Sutikimas pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo.

7.3. Klientas sutinka, kad NEO Finance, vykdydama Mokėjimo operaciją, perduotų Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento Asmens duomenis) tiesiogiai su tokios Mokėjimo operacijos vykdymu susijusiems asmenims – Mokėjimo operacijai vykdyti naudojamos mokėjimo sistemos operatoriui, Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkams, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, Gavėjui. 

7.4. Mokėjimo nurodymo atšaukimo tvarka: 

7.4.1. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna NEO Finance, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus; 

7.4.2. kai Mokėjimo operacija inicijuojama mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo, Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėtojas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui davė sutikimą inicijuoti mokėjimo operaciją;

7.4.3. Mokėjimo nurodymai, numatyti Sutarties 5.16.3. punkte, gali būti atšaukti ne vėliau kaip iki NEO Finance darbo dienos, einančios prieš sutartą dieną, pabaigos; 

7.4.4. pasibaigus Sutarties 7.4.1-7.4.3. punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas (Mokėtojas) ir NEO Finance. 

7.5. NEO Finance įskaito lėšas į Sąskaitą ir nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių - Sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. NEO Finance turi teisę, tačiau neprivalo tikrinti, ar NEO Finance gautame Mokėjimo nurodyme pateiktas toks Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos savininko vardą bei pavardę (pavadinimą). Jeigu pinigų įskaitymui į Sąskaitą ar nurašymui iš Sąskaitos NEO Finance pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu NEO Finance atlieka minėtą patikrinimą ir nustato akivaizdų NEO Finance pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos savininko vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimą, NEO Finance turi teisę nevykdyti tokios Mokėjimo operacijos. 

7.6. Jeigu NEO Finance gauna Mokėjimo nurodymą pervesti pinigus į mokėjimo sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, tokią Mokėjimo operaciją NEO Finance vykdo pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių – Gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. NEO Finance neatsako už tai, kad Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Unikalus identifikatorius ir (arba) jis bus pateiktas neteisingas, ir (arba) Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas tokios Mokėjimo operacijos tinkamam įvykdymui (pinigų įskaitymui į Gavėjo mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Unikalų identifikatorių. 

7.7. Esant poreikiui ir (arba) kitos valstybės institucijų taikomam reikalavimui, NEO Finance turi teisę nustatyti papildomą ir (arba) kitą privalomą informaciją (pvz.: Gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas, įmokos kodas), kuri turi būti pateikta NEO Finance, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas. 

8. Draudžiama veikla

8.1. Klientui, naudojantis NEO Finance paslaugomis, draudžiama:

8.1.1. nesilaikyti Sutarties, jos Priedų, įstatymų arba kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimų;

8.1.2. pažeisti NEO Finance ir trečiųjų asmenų teises į jiems priklausančius prekių ženklus, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

8.1.3. teikti NEO Finance melagingą, klaidinančią, neteisingą informaciją, atsisakyti pateikti informaciją arba atsisakyti atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašo NEO Finance;

8.1.4. teikti tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją apie NEO Finance ir bendradarbiavimą su NEO Finance;

8.1.5. priimti arba atlikti mokėjimo pervedimus neteisėtu būdu įgytais pinigais, jeigu Klientas apie tai žinojo arba turėjo žinoti;

8.1.6. naudotis NEO Finance paslaugomis tokiu būdu, kuriuo NEO Finance arba kitiems tretiesiems asmenims sukeliami nuostoliai, atsakomybė arba kitos neigiamos teisinės, finansinės pasekmės arba yra padaroma žala dalykinei reputacijai;

8.1.7. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai, NEO Finance įrangai arba informacijai;

8.1.8. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų NEO Finance Paslaugų teikimą Klientui arba tretiesiems asmenims, arba sutrikdytų Sistemos veikimą;

8.1.9. nelegaliai prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais, prekiauti narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais įstatymų draudžiamais daiktais arba produkcija;

8.1.10. priimti mokėjimus nereguliuojama ir (arba) neprižiūrima virtualia valiuta, ją pirkti, konvertuoti ar kitaip disponuoti (draudimas apima ir pervedimų atlikimą arba jų gavimą iš virtualių valiutų keityklų);

8.1.11. be išankstinio rašytinio NEO Finance sutikimo teikti finansines paslaugas. Jei klientas ketina teikti finansines paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje lygiaverčius ar iš esmės panašius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi;

8.1.12. be išankstinio rašytinio NEO Finance sutikimo organizuoti legalius azartinius lošimus, loteriją, vykdyti kitas specialių licencijų arba leidimų reikalaujančias veiklas. Jei klientas ketina teikti šiame punkte nurodytas paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi;

8.1.13. turėti daugiau negu vieną Paskyrą, registruoti Paskyrą netikru vardu arba registruoti Paskyrą kito asmens vardu, neturint tam įgaliojimo, registruoti Paskyrą, naudojantis asmenų (tinklapių), teikiančių anoniminių telefonų numerių arba el. pašto adresų paslaugas, paslaugomis;

8.1.14. teikti įstatymų arba kitų teisės aktų uždraustas arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas;

8.1.15. jungtis prie Sistemos anonimiškai (pvz., per viešuosius tarpinius (proxy) serverius);

8.1.16. atskleisti Slaptažodžius ir kitokius Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius tretiesiems asmenims ir leisti kitiems asmenims naudotis Paslaugomis Kliento vardu.

8.2. Visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas NEO Finance dėl Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 8.1. punkto, nesilaikymo ar pažeidimo dėl Kliento kaltės, atlygins Klientas.

8.3. Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja atlyginti bet kokius nuostolius, kuriuos patyrė NEO Finance, kiti NEO Finance klientai ir trečiosios šalys, Klientui naudojantis NEO Finance Paslaugomis ir pažeidus šią Sutartį ar jos Priedus.

9. Šalių pranešimų siuntimas, bendravimas ir Klientų konsultavimas

9.1. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad NEO Finance pranešimus Klientui pateiktų tiesiogiai asmeninėje Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje. Papildomai Klientui pranešimai gali būti pateikiami juos siunčiant elektroninio pašto adresu, siunčiant paštu arba siunčiant SMS pranešimą. Klientas patvirtina, kad NEO Finance pranešimas, pateiktas tiesiogiai asmeniškai Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje, laikomas tinkamu pranešimo pateikimu. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pateikimo Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje, ar papildomo pranešimo išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba SMS pranešimu momento. Jei pranešimas papildomai siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Klientas jį gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Klientas pranešimą paštu faktiškai gauna vėliau nei šioje Sutarties dalyje nustatytais terminais. Laikoma, jog Klientų pranešimai (skundai, paklausimai ar pretenzijos) gauti jų pateikimo dieną, jei jie pateikti nuo 8 iki 20 valandos (EET). Pranešimai pateikti kitu laiku laikomi gautais kitos dienos 8 valandą (EET).

9.2. Jei NEO Finance pranešimas susijęs su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, apie jį Klientas informuojamas ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

9.3. 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas, jei:

9.3.1. Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų;

9.3.2. Paslaugų kainos yra sumažinamos arba kitokiu būdu nustatomos palankesnės sąlygos Klientui;

9.3.3. atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti.

9.4. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo vardan, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir nesunkina Kliento padėties.

9.5. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per darbo dieną, tikrinti savo asmeninę Kliento paskyrą NEO Finance sistemoje, elektroninio pašto dėžutę ar kitas pranešimų gavimo priemones, kurias nurodė registruodamasis Sistemoje, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus.

9.6. Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami Priimtina kalba arba ta kalba, kuria surašyta Sutartis buvo pateikta susipažinti Klientui.

9.7. Klientas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti Paskyroje kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Kliento adresą), kuriais NEO Finance galėtų operatyviai susisiekti su Klientu ar jo atstovais. Jei Klientas Paskyroje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl NEO Finance pranešimų neįteikimo teks Klientui.

9.8. Siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, Klientas taip pat privalo nedelsdamas raštu pranešti NEO Finance apie savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu.

9.9. Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją prisijungdami prie savo asmeninės Kliento paskyros NEO Finance sistemoje ir užduodami klausimą, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu, nurodytu NEO Finance interneto svetainėje, paskambinęs Klientų aptarnavimo telefonu. Kliento pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami elektroninio pašto adresu, nurodytu NEO Finance interneto svetainėje, arba Sutartyje nurodytu NEO Finance adresu.

9.10. NEO Finance iš anksto, Sutarties 9.1. punkte nustatyta tvarka, informuos Klientą apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos NEO Finance pasitelks paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos NEO Finance paslaugų teikimui.

9.11. NEO Finance gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Kliento programinėje įrangoje, yra pranešama mažiausiai prieš 90 dienų. Jei Klientui yra būtini pakeitimai Kliento pusėje, jie yra atliekami Kliento lėšomis.

9.12. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes. Klientas privalo pateikti šias aplinkybes (pvz.: Kliento vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, kitų kontaktinių duomenų pasikeitimas, asmenį liudijančio dokumento, asmenų, turinčių teisę tvarkyti ir disponuoti Sąskaitoje esančias lėšas, pasikeitimas, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas Klientui ir pan.) pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija yra perduota viešiems registrams.

9.13. NEO Finance turi teisę reikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų išversti, legalizuoti arba patvirtinti su Apostille, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

9.14. Visos NEO Finance pateikiamų dokumentų sudarymo, pristatymo, patvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui.

9.15. Jeigu Klientas pateikia NEO Finance dokumentus, neatitinkančius teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų, arba dėl pateikiamų dokumentų tikrumo ar teisingumo NEO Finance kyla pagrįstų abejonių, NEO Finance turi teisę nevykdyti Kliento pateikiamų Mokėjimo nurodymų, sustabdyti kitų Paslaugų teikimą ir (arba) pareikalauti iš Kliento pateikti papildomus dokumentus.

9.16. Klientas turi teisę raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną  gauti galiojančią Sutarties, Priedų ir Įkainių redakciją arba bet kada NEO Finance interneto svetainėje susipažinti su jomis.

10. Sutarties pakeitimai

10.1. NEO Finance turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti Sutarties sąlygas, laikydamasi Sutarties 9 skyriuje numatytos informavimo tvarkos bei papildomai Klientui išsiunčiant pranešimą Kliento el. pašto adresu arba telefono numeriu, kuriuo Klientas būtų informuojamas apie paskyroje pateiktą aktualią informaciją

10.2. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų. 

10.3. Klientas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su pakeitimais arba juos atmesti informuodamas apie tai NEO Finance. Jeigu Klientas iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša, kad nesutinka su pakeitimais, laikoma, jog Klientas sutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną. Jeigu Klientas praneša, jog nesutinka su numatomais Sutarties pakeitimais, jis nutraukia Sutartį 11.12 punkte nustatyta tvarka, o numatytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį jam ir toliau taikomos galiojančios Sutarties sąlygos.

10.4. Sutarties Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nurodyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų ir informavimo apie pakeitimus tvarka. 

10.5. Šalys gali atskiru raštišku susitarimu sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sutartyje ar Prieduose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos Sutartyje ar Prieduose. Toks susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimo projektą, Klientui pageidaujant, parengs NEO Finance ir Klientui pateiks jo asmeninėje Paskyroje NEO Finance sistemoje (susitarimas gali būti ir deklaracijos formos). Jeigu Klientas sutinka su pateiktu projektu, susitarimas bus pasirašomas Sutartyje nurodyta tvarka.

11. Paslaugų teikimo sustabdymas. Sutarties nutraukimas (Paskyros panaikinimas)

11.1. NEO Finance turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją, teikdama pirmenybę NEO Finance veiklai taikomų teisės aktų vykdymui ir Kliento interesams, vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

11.1.1. sustabdyti vieno ar kelių Mokėjimo pervedimų vykdymą;

11.1.2. sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui;

11.1.3. apriboti Kliento priėjimą prie Paskyros;

11.1.4. sulaikyti Kliento lėšas, dėl kurių kilo ginčas;

11.1.5. blokuoti Sąskaitą (t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Sąskaitoje) ir (arba) Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti naudotis Mokėjimo priemone);

11.1.6. atsisakyti teikti paslaugas;

11.1.7. grąžinti sulaikytas lėšas, esančias Kliento sąskaitoje, pirminiam lėšų siuntėjui.

11.2. Sutarties 11.1.1–11.1.7 punktuose nurodytos priemonės Klientui gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:

11.2.1. jei Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį ar jos Priedus arba kyla visiškai reali grėsmė, kad Klientas gali iš esmės pažeisti Sutartį ar jos Priedus;

11.2.2. jei Kliento vykdoma veikla naudojantis NEO Finance Sąskaita galėtų pakenkti NEO Finance dalykinei reputacijai;

11.2.3. jei Klientas neatlieka būtinų identifikacijos procedūrų, nepateikia NEO Finance reikalaujamos informacijos, arba pateikia informaciją ar dokumentus, kurie neatitinka teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių, taip pat, jei kyla pagrįstų įtarimų, jog Klientas nesilaiko Sutarties 8 skyriaus reikalavimų;

11.2.4. jei dėl paslaugų tolimesnio teikimo ir Kliento veiklos gali iš esmės nukentėti trečiųjų asmenų pagrįsti interesai;

11.2.5. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu;

11.2.6. jei NEO Finance sužino apie Mokėjimo priemonės vagystę ar praradimą kitu būdu, NEO Finance įtarus ar sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, NEO Finance turi pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje esančiais pinigais ir (arba) Mokėjimo priemone gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

11.2.7. jei NEO Finance gauna pagrįstos informacijos apie Kliento mirtį, bankroto bylą;

11.2.8. teisės aktuose nustatytais atvejais;

11.2.9. kitais Sutartyje ar jos Prieduose numatytais atvejais.

11.3. Sutarties 11.1.7. punkte nurodyta priemonė Klientams taikoma tuo atveju, kai NEO Finance turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas savo vykdomoje veikloje sukčiauja. Tokiu atveju iš pradžių Kliento sąskaitoje yra sulaikomos pirminių lėšų siuntėjų lėšos ir Klientui per nustatytą terminą neatlikus prašomų veiksmų (papildomos Kliento identifikacijos, nepateikus prašomų dokumentų) ar nepateikus pagrįsto pasiaiškinimo dėl nurodyto atvejo, šios sulaikytos lėšos gali būti grąžinamos pirminiam lėšų siuntėjui. Taip pat ši priemonė taikoma tais atvejais, kai NEO Finance turi teisėsaugos institucijų atitinkamus nurodymus dėl sulaikytų lėšų grąžinimo pirminiam lėšų siuntėjui.

11.4. Sutarties 11.1. punktu numatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti NEO Finance, kitus trečiuosius asmenis bei Klientą nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.

11.5. Apie tokias 11.1.  punkte nurodytas priemones NEO Finance Klientą informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Klientui priklausančius pinigus NEO Finance Klientą informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal teisės aktus. 

11.6. NEO Finance, turėdama pagrįstus įtarimus, kad Klientas vykdo ar per Kliento Sąskaitą yra ar gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kitokia nusikalstama veikla, turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui nepateikiant jokio paaiškinimo ar pranešimo 30 (trisdešimties) dienų terminui su teise pratęsti šį terminą (neribojant pratęsimų skaičiaus) iki kol nebus visiškai paneigti ar patvirtinti pagrįsti įtarimai.

11.7. Jeigu NEO Finance pagrįstai įtaria, kad buvo įsilaužta į Kliento Sąskaitą, NEO Finance taip pat turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui. Minėtu pagrindu sustabdžius paslaugų teikimą, NEO Finance informuos apie tai Klientą, ir pateiks informaciją, kokius veiksmus Klientas turi atlikti norint atnaujinti paslaugų teikimą Klientui. 

11.8. NEO Finance panaikina Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių. 

11.9. Kliento iniciatyva Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas pateikia NEO Finance atitinkamą prašymą ar praneša NEO Finance, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, ar Sąskaitoje esantys pinigai ir (arba) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. NEO Finance turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu NEO Finance priimtinu būdu. Jeigu Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, NEO Finance gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu ar taikyti kitas Kliento tapatybės patikrinimo procedūras, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą Mokėjimo priemonę NEO Finance turi teisę pakeisti nauja. 

11.10. NEO Finance neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl paslaugų teikimo sustabdymo, Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo ir kitų veiksmų, jei minėti veiksmai buvo atlikti Sutartyje ar Prieduose nustatyta tvarka ir esant minėtuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms bei pagrindams. 

11.11. Įstatymų nustatyta tvarka NEO Finance turi teisę sulaikyti Mokėjimo operacijos pinigus iki 10 (dešimties) darbo dienų ar ilgesniam teisės akte ar Sutartyje, jos Priede nurodytam terminui. 

11.12. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs NEO Finance prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukus sutartį, išleisti elektroniniai pinigai yra išperkami, vadovaujantis NEO Finance Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitais.

11.13. NEO Finance turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, nenurodydama priežasties, informavusi apie tai Klientą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų šios Sutarties 9 skyriuje numatytomis priemonėmis. NEO Finance taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, dėl šios Sutarties 11.2. punkte nurodytų priežasčių, informavusi apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų šios Sutarties 9 skyriuje numatytomis priemonėmis.

11.14. Sutarties nutraukimo atveju, NEO Finance iš Klientui priklausančių išmokėti lėšų išskaičiuoja Kliento NEO Finance mokėtinas sumas už NEO Finance suteiktas paslaugas Klientui, valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias NEO Finance patyrė ar sumokėjo dėl Kliento kaltės. Tuo atveju, jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje (ar Sąskaitose) trūksta lėšų, kurios padengtų visas šiame punkte nurodytas mokėtinas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pervesti nurodytas sumas į NEO Finance nurodytą sąskaitą. Jei NEO Finance atgaus dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, atgautas sumas NEO Finance įsipareigoja nedelsiant grąžinti Klientui. 

11.15. Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų NEO Finance, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. 

11.16. NEO Finance nutraukus su Klientu Sutartį, Klientas privalo pasirinkti būdą kaip bus išperkami jo turimi elektroniniai pinigai. Jeigu Kliento turimas Identifikacijos lygis neatitinka išperkamų elektroninių pinigų reikiamo limito, Klientas privalo pasirinkti kitą Identifikacijos lygį ir atlikti visus su Identifikacijos lygio keitimu susijusius veiksmus. Klientas sutinka atlikti reikiamus veiksmus, reikalingus išpirkti elektroninius pinigus, ir supranta, kad taip siekiama sumažinti sukčiavimo riziką ir atitikti pinigų plovimo prevencijos ir kitus teisinius reikalavimus.

11.17. Jeigu, NEO Finance nutraukus su Klientu sudarytą sutartį, Klientas nepasirenka būdo kaip turi būti išperkami jo turimi elektroniniai pinigai ir (arba), jeigu reikalinga, neatlieka papildomos NEO Finance nurodytos identifikacijos procedūros dėl limitų padidinimo, NEO Finance Kliento elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš elektroninių pinigų išpirkimo būdu, kuris yra galimas elektroninių pinigų išpirkimo metu.

12. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

12.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo.

12.2. Klientas sutinka, kad NEO Finance tvarkytų jo Asmens duomenis, tikslu suteikti jam NEO Finance paslaugas ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šalys užtikrina Asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia šiai Sutarčiai įgyvendinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų ar šios Sutarties nustatytus atvejus.

12.3. Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami NEO Finance „Privatumo politika“, su kuria Klientas susipažino ir įsipareigoja jo laikytis.

12.4. Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų ar jam suteiktų Slaptažodžių ar kitokių Mokėjimo priemonių personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Jei Klientas nesilaikė šio įsipareigojimo ir (arba) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (arba) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, Klientas pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento nurodytų veiksmų ar neveikimo.

12.5. Jei Klientas praras Paskyros Slaptažodį ar kitus Slaptažodžius ar jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl NEO Finance kaltės arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė Kliento Paskyrai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti NEO Finance 9 skyriuje nurodytomis informavimo priemonėmis. NEO Finance neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes. 

12.6. NEO Finance, gavusi Sutarties 12.5. punkte nurodytą Kliento pranešimą, nedelsiant sustabdo priėjimą prie Kliento Paskyros ir NEO Finance paslaugų teikimą iki naujo Slaptažodžio Klientui suteikimo ar sukūrimo.

12.7. NEO Finance atkreipia Kliento dėmesį, jog elektroninis paštas, susiejamas su NEO Finance Sąskaita, taip pat ir kitos priemonės (pvz. mobilaus telefono numeris), kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su NEO Finance Sąskaita, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir (arba) Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto prisijungimo bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus atitinkamai Paskyrai ar kitai Mokėjimo priemonei taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas. NEO Finance rekomenduoja įsiminti Slaptažodžius ir neužrašyti, neįvesti jų jokiose priemonėse, kurios gali būti pamatytos kitų asmenų.

12.8. NEO Finance turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms (VMI, SODRA ir kt.), kitoms finansų institucijoms, jei tokią pareigą nustato teisės aktai bei siekiant nustatyti, ar nebuvo ir nebus pažeista ši Sutartis bei atitinkami teisės aktai.

12.9. Klientas suteikia teisę NEO Finance, tiesiogiai ar per trečiąsias šalis, imtis būtinų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti reikiamus užklausimus tretiesiems asmenims, kad būtų nustatyta Kliento tapatybė ir kitų Kliento pateiktų duomenų teisingumas.

12.10. NEO Finance pažymi, jog ji visais atvejais veikdama kaip Kliento mokėjimo paslaugų teikėjas, Gavėjui neteikia bei nesiūlo jokių paslaugų specialiai tol, kol jis nėra NEO Finance klientas.

12.11. NEO Finance turi teisę įrašyti telefoninius pokalbius su Klientu. Šalys aiškiai susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai, taip pat pranešimai, perduoti paštu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu, gali būti laikomi įrodymais sprendžiant šalių tarpusavio ginčus. Šia sutartimi Klientas pareiškia, kad supranta ir sutinka, jog NEO Finance gali įrašyti bet kokius telefoninius pokalbius su Klientu ir (arba) jį atstovaujančiu asmeniu. Klientas savo asmeniniams tikslams turi teisę pats įsirašyti ir saugoti telefoninių pokalbių įrašus ir kitą korespondenciją.

12.12. Kliento duomenys Kliento sutikimu taip pat gali būti perduoti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų teikimo įstaigoms. NEO Finance gali sąskaitos informacijos paslaugos teikėjui arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui nesuteikti prieigos prie Kliento Sąskaitos dėl objektyvių ir tinkamai pagrįstų priežasčių, susijusių su to sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba to mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo neautorizuota ar nesąžininga prieiga prie Sąskaitos, įskaitant neautorizuotą ar nesąžiningą mokėjimo operacijos inicijavimą. Tokiais atvejais NEO Finance informuos Klientą, kad prieiga prie Sąskaitos nesuteikta, ir nurodys tokio veiksmo priežastis. Tokia informacija, jeigu įmanoma, pateikiama Klientui prieš atsisakant suteikti prieigą ir ne vėliau kaip tuoj pat atsisakius ją suteikti, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

13. Šalių atsakomybė

13.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius nuostolius. NEO Finance atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis: 

13.1.1. NEO Finance atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl NEO Finance padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos NEO Finance galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu;

13.1.2. NEO Finance sukeltų nuostolių kompensacija pažeidus šią Sutartį negali viršyti 3 (trijų) paskutinių mėnesių Komisinių mokesčių vidurkio, kuriuos Klientas sumokėjo NEO Finance už suteiktas paslaugas. Šis ribojimas taikomas visiems to mėnesio pažeidimams kartu sudėjus. Jeigu 3 (trijų) mėnesių vidurkis negali būti paskaičiuotas, tuomet kompensacija negali viršyti 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) ribos;

13.1.3. NEO Finance visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą ar žlugimą, netiesioginius nuostolius;

13.1.4. NEO Finance atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikytina teisė.

13.2. NEO Finance neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali paveikti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių NEO Finance nekontroliuoja. NEO Finance stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau NEO Finance neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl NEO Finance kaltės.

13.3. Dėl NEO Finance kontroliuojamų priežasčių Sistema gali neveikti ir už tai NEO Finance kompensacijos nesuteiks, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 99% (devyniasdešimt devynis procentus) viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.

13.4. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai NEO Finance laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos taisymo, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus NEO Finance informuos Klientą mažiausiai prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

13.5. NEO Finance neatsako:

13.5.1. už pinigų nurašymą ir pervedimą iš NEO Finance Sąskaitos, taip pat už kitokias Mokėjimo operacijas su Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančiais pinigais, jeigu Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių, identifikacijos priemonių ir dėl to jie/jos tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;

13.5.2. už bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas;

13.5.3. už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių NEO Finance įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios NEO Finance nekontroliuoja;

13.5.4. už pasekmes, kilsiančias NEO Finance teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus ar apribojus Kliento prieigą prie Sąskaitos, taip pat pagrįstai apribojus ar nutraukus dalies Paslaugų teikimą;

13.5.5. už prekes ir paslaugas, kurios perkamos naudojantis NEO Finance Sąskaita, taip pat už tai, kad kita šalis, su kuria atsiskaitoma naudojantis NEO Finance Sąskaita, neįvykdys sutarties ar kitokio susitarimo; 

13.5.6. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala buvo padaryta NEO Finance atliekant įstatymų nustatytas pareigas. 

13.6. Klientas garantuoja, kad visi Kliento veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks taikytinus teisės aktus. 

13.7. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų NEO Finance ir pildant dokumentus Sistemoje, teisingumą. 

13.8. NEO Finance nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba būna informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui įsipareigoja grąžinti neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai NEO Finance turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. 

13.9. Jei Vartotojas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, NEO Finance tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techniniai ar kitokie trikdžiai. 

13.10. Vartotojui gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, jei tie nuostoliai patirti dėl prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo ar neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo. 

13.11. Jei Klientas nėra Vartotojas, Klientui tenka visi nuostoliai, atsiradę dėl 13.10 punkte nurodytų priežasčių. 

13.12. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas juos patyrė veikdamas nesąžiningai, dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių žemiau nurodytų Kliento pareigų: 

13.12.1. naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių; 

13.12.2. sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti NEO Finance ar jo nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių;

13.12.3. gavus Mokėjimo priemonę, imtis veiksmų, kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis.

13.13. Po to, kai Klientas pateikia NEO Finance 12.5. punkte nurodytą pranešimą su prašymu blokuoti Mokėjimo priemonę, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos Mokėjimo priemonės, tenka NEO Finance, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos taikomos tik Vartotojui.

13.14. Jeigu NEO Finance nesudaro sąlygų bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai pasisavintą Mokėjimo priemonę, taip pat atvejais, jei NEO Finance nereikalauja saugesnio autentiškumo patvirtinimo, nuostoliai, atsiradę dėl mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka NEO Finance, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos taikomos tik Vartotojui.

13.15. Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas ir raštu pranešti NEO Finance apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai NEO Finance, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai atliko Mokėjimo operaciją. Vartotojas privalo nedelsdamas raštu pranešti NEO Finance apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo nurašymo iš mokėjimo sąskaitos datos. Jei Klientas nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su mokėjimo sąskaitoje atliktomis Mokėjimo operacijomis. Klientas privalo pateikti NEO Finance bet kokią turimą informaciją apie neteisėtą prisijungimą prie Sąskaitos ar kitus neteisėtus veiksmus, susijusius su Sąskaita, ir imtis visų pagrįstų priemonių, kurias nurodo NEO Finance siekiant padėti atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.

13.16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įrodytų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti NEO Finance per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. NEO Finance apie atsiradusias force majeure aplinkybes praneš Klientui jo asmeninėje Paskyroje NEO Finance sistemoje, elektroniniu paštu arba Sistemos internetinėse svetainėse.

14. Ginčų tarp Kliento ir NEO Finance sprendimas

14.1. NEO Finance siekia visus ginčus su Klientais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui Klientai raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į NEO Finance. Ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu.

14.2. Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl NEO Finance teikiamų mokėjimo paslaugų atsiųsdamas pranešimą prisijungus prie savo asmeninės Kliento paskyros NEO Finance sistemoje arba elektroniniu paštu.

14.3. Pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis pretenzija yra pateikiama. Jeigu Klientas pretenzijoje remiasi dokumentais, kurių NEO Finance neturi, pateikiant pretenziją taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų kopijos.

14.4. NEO Finance ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinės rašytinę Kliento pretenziją ar skundą ir pateiks Klientui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo NEO Finance, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, NEO Finance išsiųs Klientui negalutinį atsakymą aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klienas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų. NEO Finance atsakymas pateikiamas Klientui Sutarties 10.1 punkte nurodytomis priemonėmis, nebent Klientas pretenzijoje ar skunde prašo pateikti atsakymą kitomis priemonėmis.

14.5. Kliento pretenzijas NEO Finance nagrinėja nemokamai.

14.6. Jei Kliento netenkins NEO Finance priimtas sprendimas, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais bei:

14.6.1. pateikti skundą Lietuvos bankui adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, elektroninio pašto adresu [email protected] priežiūros institucijos nustatyta tvarka, taip pat tiesiogiai Lietuvos banko priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected];

14.6.2. ginti savo kaip vartotojo interesus kreipdamasis į priežiūros instituciją kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Į priežiūros instituciją galima kreiptis per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“; Užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected]; Pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected]

14.6.3. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal NEO Finance buveinės vietą.

14.7. Detali Klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka taip pat pateikiama Klientų pateiktų skundų nagrinėjimo taisyklėse.

14.8. Šiai Sutarčiai, jos Priedams, o taip pat ir Šalių Sutartimi nesureguliuotiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Kliento ir NEO Finance kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui. 

15.2. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas. 

15.3. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei ar kitiems subjektams. NEO Finance neatsako už Kliento mokestinių pareigų vykdymą, Klientui taikomų mokesčių paskaičiavimą ir pervedimą. 

15.4. NEO Finance visais atvejais yra nepriklausoma Sutarties šalis, kuri nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už produktus ir paslaugas, kurios yra apmokamos naudojantis NEO Finance Paslaugomis. NEO Finance neprisiima atsakomybės, kad pirkėjas, pardavėjas ar kita šalis įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. 

15.5. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško NEO Finance sutikimo. NEO Finance pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai. 

15.6. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.

15.7. Sutartis įsigalioja kaip tai numatyta Sutarties 2.4 punkte. Klientas Sutarties tekstą gali išsisaugoti registracijos Sistemoje metu. 

15.8. Ši Sutartis Sistemoje gali būti pateikiama keliomis kalbomis. Klientui taikoma Sutartis ta kalba, kuria jis buvo supažindintas registracijos Sistemoje metu. 

15.9. Sutartyje pateikiamos nuorodos į interneto svetaines ir Priedai, reglamentuojantys atskirų paslaugų teikimą, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir Klientui yra taikomi nuo tada, kai Klientas pradeda naudotis atitinkama paslauga.

 

Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis verslo klientams 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Sutartis sudaroma tarp NEO Finance ir Kliento.

1.2. Sutarties objektas: šia Sutartimi yra nustatomos pagrindinės sąlygos tarp Kliento ir NEO Finance, Klientui registruojantis Sistemoje, atsidarant NEO Finance Sąskaitą bei naudojantis kitomis NEO Finance teikiamomis paslaugomis. Šios Sutarties Priedais, susitarimais, taisyklėmis, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, yra nustatomos atskirų NEO Finance teikiamų paslaugų sąlygos ir tokios sąlygos Klientui įsigalioja, Klientui su jomis susipažinus ir pradėjus naudotis atitinkamomis paslaugomis. Be šios Sutarties su Paslaugų teikimu susijusius santykius tarp NEO Finance ir Kliento taip pat reguliuoja Klientui taikytini teisės aktai, su Klientu sudaryti susitarimai, taisyklės ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.3. Ši Sutartis yra svarbus dokumentas, kurį Klientas turi atidžiai išnagrinėti prieš apsispręsdamas registruotis Sistemoje, atsidaryti NEO Finance Sąskaitą bei naudotis kitomis NEO Finance teikiamomis Paslaugomis. Prašome atidžiai perskaityti šios Sutarties sąlygas, prieš sutinkant su jomis. Ši Sutartis su Priedais apibrėžia tam tikras rizikas naudojantis Sistema ir pateikia nurodymus, kaip saugiai naudotis Sistema.

1.4. Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir NEO Finance susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugomis. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios (turinčios viršenybę) nuostatos kitų Sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai. Jei naujai pasirinktų paslaugų teikimui būtina atlikti papildomą Paskyros patvirtinimo procedūrą, pateikti papildomus dokumentus, naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus NEO Finance nurodytus veiksmus.

1.5. Šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos tik Vartotojams, netaikomos Klientams, kurie nėra Vartotojai ir pagal Sutartį ir (arba) jos Priedus veikia siekdami tikslų, susijusių su jų verslu, prekyba ar profesine veikla.

1.6. Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip: asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus poilsio ir švenčių dienas.

Elektroniniai pinigai – į NEO Finance Sąskaitą pervestos ir joje laikomos Kliento lėšos, skirtos Mokėjimo operacijoms per Sistemą atlikti.

NEO Finance – „NEO Finance“, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 8 700 80075, el. p. [email protected], interneto svetainė www.paskoluklubas.lt; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 7, išduota 2017 m. sausio 5 d., licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas, kodas 188607684, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, elektroninio pašto adresas [email protected], tel. Nr. (8 5) 268 0501, www.lb.lt; duomenys apie NEO Finance kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre).Visas mokėjimo paslaugas teiks išimtinai NEO Finance, AB.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Išrašas – NEO Finance paruoštas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.

Įkainiai – NEO Finance nustatyta tvarka patvirtinti NEO Finance paslaugų ir operacijų įkainiai.

Klientas – šia Sutartį dėl NEO Finance paslaugų sudaręs juridinis asmuo.

Kliento atstovas – Kliento vadovas arba kitas atstovas, turintis teisės aktų ir (arba) juridinio asmens veiklos dokumentuose nustatytus įgaliojimus atstovauti klientą santykiuose su NEO Finance.

Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.

Komisinis mokestis – NEO Finance imamas mokestis už Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas. 

Mokėjimo pervedimas – mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo mokėjimo sąskaitą.

Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo Mokėjimų paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją. 

Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu ar Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas arba pervedimas. 

Mokėjimo paslauga – mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; mokėjimo inicijavimo paslaugos; sąskaitos informacijos paslaugos.

Mokėjimo priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su NEO Finance Sąskaita ir ją panaudoti Mokėjimo pervedimams atlikti. 

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

Ne darbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 str.).

NEO Finance Sąskaita arba Sąskaita – Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, naudojama atsiskaitymams ir kitoms Mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaita atidaroma tik atlikus kliento identifikaciją.

Paslauga – NEO Finance teikiama elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo paslauga, NEO Finance teikiama mokėjimo paslauga bei bet kuri kita NEO Finance teikiama paslauga. 

Paskyra – Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje. 

Priimtina kalba – lietuvių ir anglų kalbos. 

Priedas – susitarimas tarp NEO Finance ir Kliento dėl atskirų NEO Finance teikiamų paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygų. Priedas gali būti įvardijamas kaip susitarimas, taisyklės, deklaracija, planas ar bet kaip kitaip. Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra – fizinio arba juridinio asmens tapatybės patvirtinimo procedūra, grindžiama naudojimu dviejų arba daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo (pavyzdžiui, nuolatinis slaptažodis, kodas, asmens identifikavimo numeris), turėjimo (pavyzdžiui, laikmena (angl. token), lustinė kortelė (angl. smart card), mobilusis telefonas) ir būdingumo (pavyzdžiui, biometriniai duomenys, tokie kaip pirštų atspaudai) kategorijas ir yra vienas su kitu nesusiję, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas. Ši procedūra taikoma, kai Klientas internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis prisijungia prie savo mokėjimo sąskaitos, inicijuoja elektroninę mokėjimo operaciją ir nuotolinio ryšio priemone vykdo bet kokį veiksmą, kuris gali būti susijęs su sukčiavimo atliekant mokėjimą ar kitokio piktnaudžiavimo rizika.   

Sistema – programinis sprendimas, esantis NEO Finance priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas NEO Finance ir naudojamas NEO Finance paslaugų teikimui. 

Sutartis – susitarimas tarp Kliento ir NEO Finance, apimantis šią Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį verslo klientams bei visas kitas sąlygas ir dokumentus (Priedus, susitarimus, taisykles, deklaracijas ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant šioje Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje verslo klientams pateiktose nuorodose į interneto svetaines pateikiamą informaciją.   

Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti, pateikiamas Sutarties 7 skyriaus nustatyta tvarka.    

Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar NEO Finance Klientui pateiktas kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ir (arba) NEO Finance Sąskaitos ar atskiros NEO Finance teikiamos paslaugos inicijavimui, patvirtinimui ir (arba) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui. 

Šalis – NEO Finance arba Klientas. 

Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį NEO Finance kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų naudotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų naudotojas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.

2. Registracija Sistemoje ir Paskyros sukūrimas

2.1. Prieš pradedant naudotis NEO Finance mokėjimo paslaugomis, Klientas turi būti užregistruotas Sistemoje. NEO Finance turi teisę neteikti NEO Finance paslaugų naujam Klientui, nenurodydama priežasčių, tačiau NEO Finance užtikrina, kad atsisakymas registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis, kurių NEO Finance neprivalo arba neturi teisės atskleisti.

2.2. Registracijos Sistemoje metu, Kliento atstovui neturint asmeninės Paskyros, kartu yra sukuriama Kliento atstovo Paskyra. Paskyra yra asmeninė, todėl kiekvienas Kliento atstovas, kuriam yra ar bus suteiktos teisės valdyti Sąskaitą, privalo užsiregistruoti Sistemoje ir atlikti Sistemos reikalaujamą Kliento identifikacijos procedūrą.

2.3. Sąskaitą Klientui turi teisę atidaryti juridinio asmens vadovas arba kitas Kliento atstovas, turintis teisės aktų ir (arba) juridinio asmens veiklos dokumentuose nustatytus įgaliojimus. Registruodamas Sistemoje Klientą, Kliento vadovas ar kitas jo atstovas patvirtina, kad yra tinkamai išrinktas ar paskirtas to juridinio asmens atstovas bei patvirtina, kad jo atstovaujamas juridinis asmuo yra tinkamai įsteigtas bei teisėtai veikiantis. Kliento vadovas ar kitas jo atstovas turi tinkamai save identifikuoti pagal Sistemoje nustatytas procedūras, pateikdamas Sistemoje nurodytus dokumentus. Sąskaitą atidaręs Kliento atstovas turi teisę suteikti teises valdyti Sąskaitą kitiems Kliento įgaliotiems asmenims po to, kai jie užsiregistruoja Sistemoje ir sukuria savo asmenines Paskyras.

2.4. Sutartis įsigalioja Kliento atstovui užregistravus Klientą sistemoje, susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis. Sutartis galioja neterminuotai.

2.5. Kliento užregistravimas Sistemoje reiškia Kliento patvirtinimą, kad jis sutinka su Sutarties sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.

2.6. Klientas užtikrina, kad tiek registracijos Sistemoje metu, tiek vėliau keičiant ar pildant duomenis, bus pateikti tik teisingi duomenys apie Klientą ir jo atstovus. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui.

2.7. Sutartyje ar Sistemoje numatytais atvejais ir tvarka Klientas arba jo atstovas turi patvirtinti Paskyrą, naujos Paslaugos ar Paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad NEO Finance pradėtų ar tęstų Paslaugų teikimą. Kliento identifikacijos procedūros atlikimu, Paskyros ir naujų Paslaugų teikimo patvirtinimu siekiama Kliento bei NEO Finance interesų apsaugos.

2.8. NEO Finance turi teisę reikalauti tokių duomenų ir (arba) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą ir (arba) gauti reikšmingą informaciją apie Klientą, kuri būtina tinkamam NEO Finance Paslaugų teikimui. Konkretūs pateiktini duomenys ir (arba) dokumentai bus nurodyti Klientui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti Kliento identifikaciją ar kitą patvirtinimo procedūrą.

2.9. Vykdant Kliento identifikaciją, NEO Finance turi teisę reikalauti, kad Klientas atliktų šiuos veiksmus:

2.9.1. pateiktų NEO Finance reikalaujamų Kliento dokumentų originalus ir (arba) jų kopijas ir (arba) notaro ar kito valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas;

2.9.2. NEO Finance, vykdydama pareigą nustatyti naudos gavėją, turi teisę reikalauti iš Kliento pateikti jo galiojantį dalyvių sąrašą. Pateikdamas šį sąrašą Klientas privalo patvirtinti, kad jis yra aktualus bei tikslus ir kad išvardinti sąraše asmenys juridinio asmens dalis (akcijas) valdo savo, o ne trečiųjų asmenų vardu. Jei juridinio asmens dalys (akcijos) valdomos trečiųjų asmenų vardu, Klientas apie šias aplinkybes turi nurodyti papildomai, įvardindamas asmenis, kurie realiai valdo jo dalis (akcijas). NEO Finance turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, jei paaiškėja, jog juridinio asmens naudos gavėjų nustatyti neįmanoma (pvz., kai juridinio asmens naudos gavėjai yra pareikštinių akcijų savininkai).

2.10. Atskirais atvejais, vykdant teisės aktų nustatytas pareigas arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz., būtina pateikti dokumento originalą), NEO Finance turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu NEO Finance nurodytu būdu (pvz., atvykti į Klientų aptarnavimo vietą). 

2.11. Atskirais atvejais, vykdydama teisės aktų nustatytus įpareigojimus arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas (pvz., būtina pateikti dokumento originalą), NEO Finance turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu NEO Finance nurodytu būdu (pvz., atvykti į Klientų aptarnavimo vietą).

2.12. NEO Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis operacijomis ir turi teisę sustabdyti operacijos vykdymą Klientui iki tol, kol Klientas pateiks papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, susijusią su sustabdyta operacija. Taip pat, NEO Finance turi teisę pareikalauti iš Kliento užpildyti ir periodiškai atnaujinti Kliento pažinimo anketą ir jei Klientas per NEO Finance nustatytą protingą terminą nepateiks papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, NEO Finance turi teisę sustabdyti visų ar dalies Paslaugų teikimą Klientui. NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad pateikiamos dokumentų kopijos būtų patvirtintos notaro ir (arba) išverstos į bent vieną iš NEO Finance Priimtinų kalbų. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita.

2.13. Apie tai, kad naujos Paslaugos ar sustabdytos Paslaugos atnaujintas teikimas yra patvirtinti, Klientas gaus Sutarties 9.1 punkte numatyta tvarka.

3. NEO Finance Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. NEO Finance Paslaugų įkainiai ir terminai pateikti atitinkamame šios Sutarties skyriuje, Įkainių puslapyje arba Priede, skirtame konkrečiai Paslaugai.

3.2. Jeigu NEO Finance sumažina Sistemoje nurodytus bendruosius Paslaugų teikimo įkainius, jie Klientui yra taikomi iš karto nuo paskelbimo neatsižvelgiant į tai, ar Klientas buvo apie tai informuotas, bet tik tuo atveju, jei Įkainiai nebuvo pakeisti 10 skyriuje aprašytu būdu.

3.3. NEO Finance Komisiniai mokesčiai atskaitomi:

3.3.1. Mokėjimo operacijos metu;

3.3.2. jei Komisiniai mokesčiai nebuvo nuskaityti Mokėjimo operacijos metu, NEO Finance turi teisę nuskaityti Komisinius mokesčius vėliau, bet ne vėliau nei per 13 (trylika) mėnesių nuo Mokėjimo operacijos įvykdymo;

3.3.3. Komisinis mokestis Klientui yra nurodomas prieš Mokėjimo operaciją (nebent konkrečios Mokėjimo priemonės ar Paslaugos taisyklėse nurodyta kitaip).

3.4. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Klientui taikytinų ir jam aktualių NEO Finance paslaugų įkainiais.

3.5. Komisinį mokestį NEO Finance turi teisę nurašyti iš Sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija, arba iš kitų NEO Finance atidarytų Sąskaitų. 

3.6. Komisinis mokestis mokamas Sutartyje, Priede arba internetinėse svetainėse, nuorodos į kurias pateikiamos šioje Sutartyje arba Priede, nurodyta valiuta. 

3.7. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sąskaitoje būtų pakankamai pinigų Komisiniam mokesčiui sumokėti ar nurašyti.

3.8. Klientas, laiku nesumokėjęs NEO Finance atlygio už suteiktas Paslaugas, NEO Finance pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti NEO Finance 0,05 proc. dydžio delspinigius.

4. NEO Finance sąskaitos atidarymas. Elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo sąlygos

4.1. Šia Sutartimi Klientui Sistemoje neterminuotam laikotarpiui yra atidaroma NEO Finance Sąskaita. 

4.2. NEO Finance Sąskaita suteikia galimybę Klientams pervesti, laikyti savo Sąskaitoje pervedimams skirtas lėšas, atlikti vietinius ir tarptautinius lėšų pervedimus, mokėti įmokas, gauti lėšas į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas, atlikti kitas operacijas, tiesiogiai susijusias su lėšų pervedimais.

4.3. NEO Finance Sąskaitoje esančios Kliento lėšos laikomos Elektroniniais pinigais, kuriuos NEO Finance išleidžia Klientui pervedus lėšas į Kliento NEO Finance Sąskaitą. Klientui pervedus ar gavus lėšas į Sąskaitą, NEO Finance, gavusi jas, įskaito šias lėšas Klientui į Sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte. Šie elektroniniai pinigai yra priskiriami Klientui ir laikomi Kliento NEO Finance Sąskaitoje.

4.4. Konkretus pinigų pervedimo į NEO Finance Sąskaitą būdas pasirenkamas Kliento atstovo Paskyroje, pasirinkus funkciją „Papildyti sąskaitą“, kurioje pateikiamos lėšų įmokėjimo sąlygos kiekvienam pinigų įmokėjimo būdui. Lėšų įmokėjimo sąlygos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti mokėjimo operaciją.

4.5. Elektroninių pinigų nominali vertė sutampa su pervestų į NEO Finance Sąskaitą lėšų nominalia verte.

4.6. NEO Finance Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir už jų laikymą, NEO Finance jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus NEO Finance Sąskaitoje, trukme.

4.7. Klientas gali atsidaryti kelias NEO Finance Sąskaitas.

4.8. Elektroniniai pinigai, laikomi Kliento NEO Finance Sąskaitoje, išperkami jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu, Klientui išreiškus pageidavimą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet Sąskaitai taikomi apribojimai.

4.9. Savo pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pareiškia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš savo NEO Finance Sąskaitos į jo nurodytą bendroje mokėjimų eurais erdvėje SEPA esančią sąskaitą. Kliento, kuris nėra sulaukęs 18 metų, elektroniniai pinigai, nepateikus teismo leidimo, iš Sąskaitos gali būti pervedami tik į jo vardu atidarytą Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito įstaigos sąskaitą.

4.10. Jokios specifinės Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių NEO Finance Sąskaitoje vykdomų Mokėjimo pervedimų ir kitų Mokėjimo operacijų, nėra taikomos. Išperkamų ar pervedamų Elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas. 

4.11. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra imamas. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą Komisinį mokestį už atliktą Mokėjimo pervedimą ar išmokėjimą, kuris priklauso nuo Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos. Taikomi standartiniai NEO Finance pinigų pervedimo ar išmokėjimo Komisinių mokesčių dydžiai.

4.12. Jei Klientas nutraukia Sutartį ir kreipiasi dėl NEO Finance Sąskaitos uždarymo bei Paskyros Sistemoje panaikinimo, arba jei NEO Finance Sutartyje numatytais atvejais nutraukia NEO Finance Sąskaitos paslaugos teikimą Klientui ir panaikina Kliento Paskyrą Sistemoje, NEO Finance Sąskaitoje esantys pinigai pervedami į Kliento nurodytą banko sąskaitą arba kitos sistemos elektroninę mokėjimo sąskaitą, išskyrus kai klientas nėra sulaukęs 18 metų. NEO Finance turi teisę iš tokių grąžinamų pinigų išskaičiuoti NEO Finance priklausančias sumas (NEO Finance priklausantį ir Kliento nesumokėtą Komisinį mokestį už NEO Finance Paslaugų teikimą ir išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, Tarptautinės kortelių organizacijų, kitų finansinių institucijų ir (arba) valstybinių institucijų paskirtas baudas ir nuostolių atlyginimą, kuriuos NEO Finance patyrė dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo). Jei yra kilęs ginčas tarp Kliento ir NEO Finance, NEO Finance turi teisę sulaikyti lėšas, dėl kurių vyksta ginčas, iki kol ginčas bus išspręstas.

4.13. Jei NEO Finance nepavyksta grąžinti lėšų Klientui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo NEO Finance, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas. Klientas privalo nedelsdamas nurodyti kitą sąskaitą ar pateikti papildomą informaciją, būtiną pinigams grąžinti (mokėjimui atlikti).

5. NEO Finance sąskaitos naudojimas

5.1. Kliento atstovas, įgaliotas valdyti NEO Finance Sąskaitą, gali ją valdyti internetu, prisijungęs prie Kliento atstovo asmeninės Paskyros.

5.2. Mokėjimo pervedimai iš Kliento NEO Finance Sąskaitos gali būti atliekami:  

5.2.1. į kito Sistemos naudotojo sąskaitą;

5.2.2. Bendroje mokėjimų eurais erdvėje SEPA esančių bankų ar kitų elektroninių atsiskaitymų sistemų sąskaitas.

5.3. NEO Finance Sąskaitoje pinigai laikomi eurais.

5.4. NEO Finance Paskyros ir Sąskaitos atidarymo ir palaikymo įkainiai yra nurodyti Įkainių puslapyje. Jeigu daugiau kaip metus Klientas nebuvo prisijungęs prie Paskyros ir neatliko jokios operacijos, NEO Finance laiko, jog Paskyra ir Sąskaita (Sąskaitos) yra nenaudojamos (neaktyvios). NEO Finance prieš 30 dienų informavusi Klientą apie nenaudojamas (neaktyvias) Paskyras ir Sąskaitas turi teisę nutraukti Sutartį ir uždaryti Paskyrą bei Sąskaitą (Sąskaitas), jei jos yra nenaudojamos ir jose nėra lėšų. Jei bent vienoje nenaudojamoje (neaktyvioje) Sąskaitoje yra lėšų, NEO Finance neuždaro Paskyros, o uždaro tik nenaudojamas (neaktyvias) Sąskaitas.

5.5. Lėšų pervedimui iš Klientui priklausančios NEO Finance Sąskaitos į Klientui priklausančią banko sąskaitą ar kitų sistemų elektroninę mokėjimo sąskaitą, taip pat pinigų pervedimui iš banko sąskaitos ar kitos elektroninės mokėjimo sistemos į NEO Finance Sąskaitą gali būti taikomi banko ar tos sistemos nustatyti atitinkamų paslaugų įkainiai.

5.6. NEO Finance paslaugų kaina nuskaičiuojama nuo Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančių lėšų. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė nei Kliento nurodyta Mokėjimo pervedimo suma ir NEO Finance paslaugos kaina, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

5.7. Jei Mokėtojas nurodo neteisingus pinigų Gavėjo duomenis (unikalius identifikatorius), tačiau pagal tokius pateiktus duomenis Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Klientas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti pinigus, sąskaitos numerį), laikoma, kad NEO Finance savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Klientui negrąžins. NEO Finance įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų mokėjimo operaciją, ir sieks atgauti mokėjimo operacijos lėšas, tačiau to nepavykus padaryti Klientas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.

5.8. Klientas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją tiksliai pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias sąlygas. Jei Klientas yra Gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis Mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti Mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal Sistemoje nurodytas ir Mokėjimo pervedimo dienai aktualias sąlygas. Klientas prieš pateikdamas Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją ar pateikdamas rekvizitus kitam Mokėtojui, privalo pasitikrinti ir atsinaujinti sąskaitos pildymo sąlygas. Šios sąlygos ir jose pateikiami duomenys yra (gali būti) laikomi Unikaliais identifikatoriais, kurie yra būtini siekiant teisingai atlikti Mokėjimo operaciją.

5.9. Jei NEO Finance gavo, tačiau negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Gavėjo sąskaitą (pvz. Gavėjo sąskaita yra uždaryta, neegzistuojantis IBAN numeris ar kt.) NEO Finance ne vėliau kaip per dvi darbo dienas grąžina mokėjimo operacijos sumą mokėtojui. Tokiu atveju gali būti taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo grąžinimą. Jei NEO Finance negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų Gavėjui dėl Mokėtojo klaidų, padarytų užpildant Mokėjimo nurodymą, tačiau Mokėtojas prašo grąžinti Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas ir lėšos gali būti grąžinamos Mokėtojui, tačiau tik pagal Mokėtojo raštu pateiktą prašymą ir tik esant Gavėjo sutikimui grąžinti lėšas Mokėtojui (jei įmanoma nustatyti Gavėją). Tokiu atveju gali būti taikomi Sistemoje nurodyti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo grąžinimą.

5.10. Klientas, pastebėjęs, kad į jo NEO Finance Sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie tai pranešti NEO Finance. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į NEO Finance Sąskaitą pinigai buvo įskaityti ar iš Kliento NEO Finance sąskaitos į kitas jo sąskaitas pervesti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, NEO Finance turi teisę ir Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti pinigus nuo jo NEO Finance Sąskaitos be Kliento nurodymo. NEO Finance Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo NEO Finance pareikalavimo gavimo dienos grąžinti NEO Finance į sąskaitą klaidingai įskaitytus ar iš NEO Finance Sąskaitos į kitas jo sąskaitas klaidingai pervestus pinigus. Klientas, laiku negrąžinęs klaidingai įskaitytų pinigų, NEO Finance pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti NEO Finance 0,05 proc. dydžio delspinigius.

5.11. Atidarius Sąskaitą, Klientui taikomi standartiniai Mokėjimo pervedimų limitai. Klientas, norėdamas pakeisti savo NEO Finance Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitus, Sistemoje registruotu Kliento elektroniniu paštu turi susisiekti su NEO Finance bei informuoti apie pageidaujamų Mokėjimo pervedimų limitų dydžius. NEO Finance įvertina pageidaujamus Kliento  Mokėjimo pervedimų limitų dydžius, turi teisę riboti Mokėjimo pervedimų limitų dydį ir reikalauti Kliento atlikti papildomą kliento identifikavimo procedūrą Sistemoje nustatyta tvarka. NEO Finance patvirtinus Kliento pageidaujamus Mokėjimo pervedimų limitų dydžius, Klientas savo paskyroje turi patvirtinti naujai nustatytus Mokėjimo pervedimų limitus.

5.12. Klientas, prisijungęs prie Sistemos, gali patikrinti savo Sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją, taip pat rasti informaciją apie visus pritaikytus Komisinius mokesčius ir kitas sumas, nuskaičiuotas nuo Sąskaitos per pasirinktą periodą.

5.13. Klientas užtikrina, kad:

5.13.1. įplaukiančios į jo NEO Finance Sąskaitą lėšos nėra gautos jo neteisėtos veiklos pagrindu;

5.13.2. Klientas nenaudos NEO Finance teikiamų paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant ir veiksmus bei operacijas, kuriomis siekiama legalizuoti lėšas, gautas nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu.

5.14. NEO Finance Sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš NEO Finance sąskaitos Klientas gali atlikti internetu prisijungus prie savo asmeninės Paskyros. Tuo atveju, kai Klientas nėra sulaukęs 18 metų, Kliento teisėtas atstovas pagal įstatymą NEO Finance Sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš NEO Finance sąskaitos gali atlikti internetu prisijungus prie savo asmeninės Paskyros bei sistemoje įdiegtu funkcionalumu pasirinkus atstovaujamojo Paskyrą.

5.15. Mokėjimo nurodymų vykdymas iš NEO Finance Sąskaitos internetu: 

5.15.1. Mokėjimo operacijai internetu įvykdyti Klientas privalo užpildyti Mokėjimo nurodymą Sistemoje ir jį pateikti vykdymui, elektroniniu būdu Sistemoje patvirtindamas savo Sutikimą dėl Mokėjimo nurodymo vykdymo. 

5.15.2. Mokėjimo nurodymo pateikimas vykdymui Sistemoje yra Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir negali būti atšaukiamas  (Mokėjimo nurodymo atšaukimas galimas tik kol Mokėjimo nurodymas dar nėra pradėtas vykdyti – Mokėjimo nurodymo vykdymo statusas ir atšaukimo galimybė matoma Kliento Paskyroje). 

5.15.3. Sudarius periodinio mokėjimo paslaugos teikimo sutartį, Klientas gali pasirinkti atlikti Periodinius pervedimus. Jei nurodytą dieną Kliento NEO Finance Sąskaitoje bus pakankamai lėšų, Mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pervedimas į kitą NEO Finance Sąskaitą įvykdomas iškart prasidėjus nurodytai dienai (00:00 val. pagal serverio laiko juostą GMT+2). Pervedimas į banko sąskaitą įvykdomas Sistemoje nurodytais terminais. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, tačiau Sistema dar 3 (dienas) dienas po periodinio mokėjimo sutartyje nurodytos dienos bandys įvykdyti Mokėjimo nurodymą. Jei per šį laiką NEO Finance Sąskaitoje lėšų neatsiras tiek, kad būtų galima įvykdyti Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo nurodymas bus anuliuotas ir toliau nebevykdomas, o periodinio mokėjimo sutartis bus automatiškai nutraukta.

5.15.4. Jei Mokėjimo nurodymas užpildomas neteisingai, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas, nebent NEO Finance savo iniciatyva išimtiniais atvejais patikslinusi Mokėjimo pervedimo informaciją arba turėdama pakankamai duomenų, kad galėtų savarankiškai nuspręsti dėl teisingos informacijos turinio, pakoreguoja pervedimo Mokėjimo nurodymą ir jį atlieka įprastine tvarka. 

5.15.5. Jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje nepakanka pinigų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

5.16. Informaciją apie įvykdytas ir gautas operacijas NEO Finance pateikia Kliento Sąskaitos išraše. Klientas, prisijungęs prie savo Paskyros, gali šią informaciją peržiūrėti nemokamai arba ją atsispausdinti bet kuriuo metu savo pasirinktu dažnumu.

6. Mokėjimo nurodymo gavimo momentas, Mokėjimo nurodymui taikomi reikalavimai ir atsisakymas vykdyti Mokėjimo nurodymą

6.1. Kai Klientas yra Mokėtojas, Mokėjimo nurodymas laikomas gautu NEO Finance (prasideda tokio Mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra NEO Finance darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas artimiausią NEO Finance darbo dieną. 

6.2. Mokėjimo nurodymas, kurį NEO Finance gavo NEO Finance darbo dieną po NEO Finance nustatytos valandos, laikomas gautu artimiausią NEO Finance darbo dieną. 

6.3. Mokėjimo nurodymai NEO Finance Sistemos viduje vykdomi nedelsiant (iki poros minučių, nebent Mokėjimo operacija yra stabdoma taikytinų teisės aktų ir Sutarties nustatytais atvejais), neatsižvelgiant į NEO Finance darbo valandas. 

6.4. NEO Finance turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus NEO Finance gali pateikti Klientui ir (arba) turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas. 

6.5. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti teisės aktuose ir NEO Finance nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (arba) Mokėjimo nurodymo turiniui. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. NEO Finance neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, NEO Finance, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis. 

6.6. NEO Finance turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas, arba NEO Finance pateikti dokumentai neatitinka teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių. Jeigu NEO Finance kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba abejonių dėl NEO Finance pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita NEO Finance priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (arba) pateiktų NEO Finance dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti Sąskaitoje esančiais pinigais, arba kitus NEO Finance nurodytus dokumentus. Šiame punkte paminėtais atvejais NEO Finance veikia siekdama apsaugoti Kliento, NEO Finance ir (arba) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl NEO Finance neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą. 

6.7. Klientas turi užtikrinti, kad jo Sąskaitoje būtų pakankama pinigų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. 

6.8. Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, NEO Finance turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių pinigų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, NEO Finance turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą. 

6.9. NEO Finance turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, siekiant iš dalies arba visiškai įvykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, jei to reikalauja Kliento interesai ir (arba) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė. Jei kliento Mokėjimo nurodymo esmė reikalauja, jog jis turi būti išsiųstas ir toliau vykdomas per kitą finansinę instituciją, tačiau ši finansinė institucija sulaiko kliento Mokėjimo nurodymą, vadovaudamasi savo vidaus procedūromis, NEO Finance neatsako už tokius finansinės institucijos veiksmus, tačiau deda įmanomas pastangas išsiaiškinti tokio sustabdymo priežastis. NEO Finance turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo NEO Finance nepriklausančių priežasčių.

6.10. NEO Finance, atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai nedelsiant praneša Klientui ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia taikytini teisės aktai. 

6.11. NEO Finance nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Kliento Sąskaitoje, jei Sąskaitoje esantys pinigai areštuoti arba Kliento teisė disponuoti pinigais apribota kitu teisėtu būdu, taip pat tada, kai NEO Finance atliekamos operacijos stabdomos taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais. 

6.12. Jei pagal Mokėjimo nurodymą grąžinami pinigai dėl nuo NEO Finance nepriklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Gavėjo sąskaita uždaryta ir pan.), grąžintina suma įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinami, o iš Kliento Sąskaitos gali būti nurašomi su pinigų grąžinimu susiję NEO Finance atžvilgiu pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.

6.13. NEO Finance inicijuoti Mokėjimo pervedimai gali būti paprasti ir skubūs. Mokėjimo pervedimo būdą pasirenka Klientas. Jeigu Klientas nepasirenka Mokėjimo pervedimo būdo, laikoma, kad jis inicijavo paprastą Mokėjimo pervedimą.

7. Sutikimo pateikimas ir panaikinimas, Mokėjimo nurodymo atšaukimas

7.1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas duoda Sutikimą. Klientas (Mokėtojas) Sutikimą gali pateikti NEO Finance nustatyta arba NEO Finance ir tokio Kliento sutarta forma ir būdu. Sutikimas taip pat gali būti patvirtinamas elektroniniu parašu, Klientui suteiktu Slaptažodžiu, kodais ir (arba) kitomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją arba kelias mokėjimo operacijas taip pat gali būti duodamas per mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją. Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtintas Sutikimas laikomas Kliento (Mokėtojo) tinkamai patvirtintu, turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir tokio Kliento (jo atstovo) pasirašytas popierinis dokumentas (Sutikimas), yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė sprendžiant NEO Finance ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose, ir Klientas neturi teisės ginčyti NEO Finance įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo patvirtintas Sutikimu, kuris pateiktas šiame punkte nustatytu būdu. 

7.2. Kliento (Mokėtojo) Sutikimas pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo.

7.3. Klientas sutinka, kad NEO Finance, vykdydama Mokėjimo operaciją, perduotų Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento Asmens duomenis) tiesiogiai su tokios Mokėjimo operacijos vykdymu susijusiems asmenims – Mokėjimo operacijai vykdyti naudojamos mokėjimo sistemos operatoriui, Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkams, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, Gavėjui. 

7.4. Mokėjimo nurodymo atšaukimo tvarka: 

7.4.1. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna NEO Finance, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus; 

7.4.2. kai Mokėjimo operacija inicijuojama mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo, Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėtojas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui davė sutikimą inicijuoti mokėjimo operaciją;

7.4.3. Mokėjimo nurodymai, numatyti Sutarties 5.16.3. punkte, gali būti atšaukti ne vėliau kaip iki NEO Finance darbo dienos, einančios prieš sutartą dieną, pabaigos; 

7.4.4. pasibaigus Sutarties 7.4.1-7.4.3. punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas (Mokėtojas) ir NEO Finance. 

7.5. NEO Finance įskaito lėšas į Sąskaitą ir nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių - Sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. NEO Finance turi teisę, tačiau neprivalo tikrinti, ar NEO Finance gautame Mokėjimo nurodyme pateiktas toks Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos savininko vardą bei pavardę (pavadinimą). Jeigu pinigų įskaitymui į Sąskaitą ar nurašymui iš Sąskaitos NEO Finance pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu NEO Finance atlieka minėtą patikrinimą ir nustato akivaizdų NEO Finance pateikto Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos savininko vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimą, NEO Finance turi teisę nevykdyti tokios Mokėjimo operacijos. 

7.6. Jeigu NEO Finance gauna Mokėjimo nurodymą pervesti pinigus į mokėjimo sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, tokią Mokėjimo operaciją NEO Finance vykdo pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių – Gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. NEO Finance neatsako už tai, kad Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Unikalus identifikatorius ir (arba) jis bus pateiktas neteisingas, ir (arba) Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas tokios Mokėjimo operacijos tinkamam įvykdymui (pinigų įskaitymui į Gavėjo mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Unikalų identifikatorių. 

7.7. Esant poreikiui ir (arba) kitos valstybės institucijų taikomam reikalavimui, NEO Finance turi teisę nustatyti papildomą ir (arba) kitą privalomą informaciją (pvz.: Gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas, įmokos kodas), kuri turi būti pateikta NEO Finance, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas. 

8. Draudžiama veikla

8.1. Klientui, naudojantis NEO Finance paslaugomis, draudžiama:

8.1.1. nesilaikyti Sutarties, jos Priedų, įstatymų arba kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimų;

8.1.2. pažeisti NEO Finance ir trečiųjų asmenų teises į jiems priklausančius prekių ženklus, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

8.1.3. teikti NEO Finance melagingą, klaidinančią, neteisingą informaciją, atsisakyti pateikti informaciją arba atsisakyti atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašo NEO Finance;

8.1.4. teikti tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją apie NEO Finance ir bendradarbiavimą su NEO Finance;

8.1.5. priimti arba atlikti mokėjimo pervedimus neteisėtu būdu įgytais pinigais, jeigu Klientas apie tai žinojo arba turėjo žinoti;

8.1.6. naudotis NEO Finance paslaugomis tokiu būdu, kuriuo NEO Finance arba kitiems tretiesiems asmenims sukeliami nuostoliai, atsakomybė arba kitos neigiamos teisinės, finansinės pasekmės arba yra padaroma žala dalykinei reputacijai;

8.1.7. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai, NEO Finance įrangai arba informacijai;

8.1.8. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų NEO Finance Paslaugų teikimą Klientui arba tretiesiems asmenims, arba sutrikdytų Sistemos veikimą;

8.1.9. nelegaliai prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais, prekiauti narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais įstatymų draudžiamais daiktais arba produkcija;

8.1.10. priimti mokėjimus nereguliuojama ir (arba) neprižiūrima virtualia valiuta, ją pirkti, konvertuoti ar kitaip disponuoti (draudimas apima ir pervedimų atlikimą arba jų gavimą iš virtualių valiutų keityklų);

8.1.11. be išankstinio rašytinio NEO Finance sutikimo teikti finansines paslaugas. Jei klientas ketina teikti finansines paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje lygiaverčius ar iš esmės panašius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi;

8.1.12. be išankstinio rašytinio NEO Finance sutikimo organizuoti legalius azartinius lošimus, loteriją, vykdyti kitas specialių licencijų arba leidimų reikalaujančias veiklas. Jei klientas ketina teikti šiame punkte nurodytas paslaugas, naudodamas Sąskaitą, jis turi turėti galiojančią atitinkamos veiklos licenciją (leidimą), išduotą Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi;

8.1.13. turėti daugiau negu vieną Paskyrą, registruoti Paskyrą netikru vardu arba registruoti Paskyrą kito asmens vardu, neturint tam įgaliojimo, registruoti Paskyrą, naudojantis asmenų (tinklapių), teikiančių anoniminių telefonų numerių arba el. pašto adresų paslaugas, paslaugomis;

8.1.14. teikti įstatymų arba kitų teisės aktų uždraustas arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas;

8.1.15. jungtis prie Sistemos anonimiškai (pvz., per viešuosius tarpinius (proxy) serverius);

8.1.16. atskleisti Slaptažodžius ir kitokius Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius tretiesiems asmenims ir leisti kitiems asmenims naudotis Paslaugomis Kliento vardu.

8.2. Visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas NEO Finance dėl Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 8.1. punkto, nesilaikymo ar pažeidimo dėl Kliento kaltės, atlygins Klientas.

8.3. Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja atlyginti bet kokius nuostolius, kuriuos patyrė NEO Finance, kiti NEO Finance klientai ir trečiosios šalys, Klientui naudojantis NEO Finance Paslaugomis ir pažeidus šią Sutartį ar jos Priedus.

9. Šalių pranešimų siuntimas, bendravimas ir Klientų konsultavimas

9.1. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad NEO Finance pranešimus Klientui pateiktų tiesiogiai asmeninėje Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje. Papildomai Klientui pranešimai gali būti pateikiami juos siunčiant elektroninio pašto adresu, siunčiant paštu arba siunčiant SMS pranešimą. Klientas patvirtina, kad NEO Finance pranešimas, pateiktas tiesiogiai asmeniškai Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje, laikomas tinkamu pranešimo pateikimu. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pateikimo Kliento paskyroje NEO Finance sistemoje, ar papildomo pranešimo išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba SMS pranešimu momento. Jei pranešimas papildomai siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Klientas jį gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Klientas pranešimą paštu faktiškai gauna vėliau nei šioje Sutarties dalyje nustatytais terminais. Laikoma, jog Klientų pranešimai (skundai, paklausimai ar pretenzijos) gauti jų pateikimo dieną, jei jie pateikti nuo 8 iki 20 valandos (EET). Pranešimai pateikti kitu laiku laikomi gautais kitos dienos 8 valandą (EET).

9.2. Jei NEO Finance pranešimas susijęs su esminiu Sutarties sąlygų keitimu, apie jį Klientas informuojamas ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

9.3. 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas, jei:

9.3.1. Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų;

9.3.2. Paslaugų kainos yra sumažinamos arba kitokiu būdu nustatomos palankesnės sąlygos Klientui;

9.3.3. didėja NEO Finance teikiamų paslaugų savikaina, dėl kurios didėja NEO Finance teikiamų paslaugų įkainiai;

9.3.4. atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti.

9.4. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo vardan, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir nesunkina Kliento padėties.

9.5. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per darbo dieną, tikrinti savo asmeninę Kliento paskyrą NEO Finance sistemoje, elektroninio pašto dėžutę ar kitas pranešimų gavimo priemones, kurias nurodė registruodamasis Sistemoje, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus.

9.6. Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami Priimtina kalba arba ta kalba, kuria surašyta Sutartis buvo pateikta susipažinti Klientui.

9.7. Klientas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti Sistemoje pateiktus kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Kliento adresą), kuriais NEO Finance galėtų operatyviai susisiekti su Klientu ar jo atstovais. Jei Klientas Paskyroje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl NEO Finance pranešimų neįteikimo teks Klientui.

9.8. Siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, Klientas taip pat privalo nedelsdamas raštu pranešti NEO Finance apie Kliento atstovo ar atstovų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu.

9.9. Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją prisijungdami prie Kliento atstovo asmeninės paskyros NEO Finance sistemoje ir užduodami klausimą, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu, nurodytu NEO Finance interneto svetainėje, paskambinęs Klientų aptarnavimo telefonu. Kliento pranešimai, susiję su šia Sutartimi, siunčiami elektroninio pašto adresu, nurodytu NEO Finance interneto svetainėje, arba Sutartyje nurodytu NEO Finance adresu.

9.10. NEO Finance iš anksto, Sutarties 9.1. punkte nustatyta tvarka, informuos Klientą apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos NEO Finance pasitelks paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos NEO Finance paslaugų teikimui.

9.11. NEO Finance gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Kliento programinėje įrangoje, yra pranešama mažiausiai prieš 90 dienų. Jei Klientui yra būtini pakeitimai Kliento pusėje, jie yra atliekami Kliento lėšomis.

9.12. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes. Klientas privalo pateikti šias aplinkybes (pvz.: Kliento pavadinimo, adreso, elektroninio pašto, telefono numerio, kitų kontaktinių duomenų pasikeitimas, Kliento įgaliotų atstovų, turinčių teisę tvarkyti ir disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, pasikeitimas Kliento atstovų parašų pasikeitimas, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimas bei iškėlimas, Kliento likvidavimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir pan.) pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija yra perduota viešiems registrams.

9.13. NEO Finance turi teisę reikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų išversti, legalizuoti arba patvirtinti su Apostille, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

9.14. Visos NEO Finance pateikiamų dokumentų sudarymo, pristatymo, patvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui.

9.15. Jeigu Klientas pateikia NEO Finance dokumentus, neatitinkančius teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų, arba dėl pateikiamų dokumentų tikrumo ar teisingumo NEO Finance kyla pagrįstų abejonių, NEO Finance turi teisę nevykdyti Kliento pateikiamų Mokėjimo nurodymų, sustabdyti kitų Paslaugų teikimą ir (arba) pareikalauti iš Kliento pateikti papildomus dokumentus.

9.16. Klientas turi teisę raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną gauti galiojančia Sutarties, Priedų ir Įkainių redakcija arba bet kada NEO Finance interneto svetainėje susipažinti su jomis.

10. Sutarties pakeitimai

10.1. NEO Finance turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti Sutarties sąlygas, laikydamasi Sutarties 9 skyriuje numatytos informavimo tvarkos bei papildomai Klientui išsiunčiant pranešimą Kliento el. pašto adresu arba telefono numeriu, kuriuo Klientas būtų informuojamas apie paskyroje pateiktą aktualią informaciją. 

10.2. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų. 

10.3. Klientas anksčiau negu siūlomą pakeitimų įsigaliojimo dieną gali sutikti su pakeitimais arba juos atmesti informuodamas apie tai NEO Finance. Jeigu Klientas iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša, kad nesutinka su pakeitimais, laikoma, jog Klientas sutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną. Jeigu Klientas praneša, jog nesutinka su numatomais Sutarties pakeitimais, jis nutraukia Sutartį 11.12 punkte nustatyta tvarka, o numatytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį jam ir toliau taikomos galiojančios Sutarties sąlygos.

10.4. Sutarties Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nurodyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų ir informavimo apie pakeitimus tvarka. 

10.5. Šalys gali atskiru raštišku susitarimu sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sutartyje ar Prieduose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos Sutartyje ar Prieduose. Toks susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimo projektą, Klientui pageidaujant, parengs NEO Finance ir Klientui pateiks jo asmeninėje Paskyroje NEO Finance sistemoje (susitarimas gali būti ir deklaracijos formos). Jeigu Klientas sutinka su pateiktu projektu, susitarimas bus pasirašomas Sutartyje nurodyta tvarka.

11. Paslaugų teikimo sustabdymas. Sutarties nutraukimas

11.1. NEO Finance turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją, teikdama pirmenybę NEO Finance veiklai taikomų teisės aktų vykdymui ir Kliento interesams, vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

11.1.1. sustabdyti vieno ar kelių Mokėjimo pervedimų vykdymą;

11.1.2. sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui;

11.1.3. sulaikyti Kliento lėšas, dėl kurių kilo ginčas;

11.1.4. blokuoti Sąskaitą (t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Sąskaitoje) ir (arba) Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti naudotis Mokėjimo priemone);

11.1.5. atsisakyti teikti paslaugas;

11.1.6. grąžinti sulaikytas lėšas, esančias Kliento sąskaitoje, pirminiam lėšų siuntėjui.

11.2. Sutarties 11.1.1–11.1.6. punktuose nurodytos priemonės Klientui gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:

11.2.1. jei Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį ar jos Priedus arba kyla visiškai reali grėsmė, kad Klientas gali iš esmės pažeisti Sutartį ar jos Priedus;

11.2.2. jei Kliento vykdoma veikla naudojantis NEO Finance Sąskaita galėtų pakenkti NEO Finance dalykinei reputacijai;

11.2.3. jei Klientas neatlieka būtinų identifikacijos procedūrų, nepateikia NEO Finance reikalaujamos informacijos, arba pateikia informaciją ar dokumentus, kurie neatitinka teisės aktuose ir (arba) NEO Finance nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo kyla pagrįstų abejonių, taip pat, jei kyla pagrįstų įtarimų, jog Klientas nesilaiko Sutarties 8 skyriaus reikalavimų;

11.2.4. jei dėl paslaugų tolimesnio teikimo ir Kliento veiklos gali iš esmės nukentėti trečiųjų asmenų pagrįsti interesai;

11.2.5. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu;

11.2.6. jei NEO Finance sužino apie Mokėjimo priemonės vagystę ar praradimą kitu būdu, NEO Finance įtarus ar sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, NEO Finance turi pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje esančiais pinigais ir (arba) Mokėjimo priemone gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

11.2.7. jei NEO Finance gauna pagrįstos informacijos apie Kliento mirtį, bankroto bylą;

11.2.8. teisės aktuose nustatytais atvejais;

11.2.9. kitais Sutartyje ar jos Prieduose numatytais atvejais.

11.3. Sutarties 11.1.6. punkte nurodyta priemonė Klientams taikoma tuo atveju, kai NEO Finance turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas savo vykdomoje veikloje sukčiauja. Tokiu atveju iš pradžių Kliento sąskaitoje yra sulaikomos pirminių lėšų siuntėjų lėšos ir Klientui per nustatytą terminą neatlikus prašomų veiksmų (papildomos Kliento identifikacijos, nepateikus prašomų dokumentų) ar nepateikus pagrįsto pasiaiškinimo dėl nurodyto atvejo, šios sulaikytos lėšos gali būti grąžinamos pirminiam lėšų siuntėjui. Taip pat ši priemonė taikoma tais atvejais, kai NEO Finance turi teisėsaugos institucijų atitinkamus nurodymus dėl sulaikytų lėšų grąžinimo pirminiam lėšų siuntėjui.

11.4. Sutarties 11.1. punktu numatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti NEO Finance, kitus trečiuosius asmenis bei Klientą nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo ar kitų neigiamų pasekmių.

11.5. Apie tokias 11.1.  punkte nurodytas priemones NEO Finance Klientą informuos nedelsiant (per vieną valandą), o apie galimybę susigrąžinti Klientui priklausančius pinigus NEO Finance Klientą informuos per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sustabdymo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal teisės aktus. 

11.6. NEO Finance, turėdama pagrįstus įtarimus, kad Klientas vykdo ar per Kliento Sąskaitą yra ar gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kitokia nusikalstama veikla, turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui nepateikiant jokio paaiškinimo ar pranešimo 30 (trisdešimties) dienų terminui su teise pratęsti šį terminą (neribojant pratęsimų skaičiaus) iki kol nebus visiškai paneigti ar patvirtinti pagrįsti įtarimai.

11.7. Jeigu NEO Finance pagrįstai įtaria, kad buvo įsilaužta į Kliento Sąskaitą, NEO Finance taip pat turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui. Minėtu pagrindu sustabdžius paslaugų teikimą, NEO Finance informuos apie tai Klientą, ir pateiks informaciją, kokius veiksmus Klientas turi atlikti norint atnaujinti paslaugų teikimą Klientui. 

11.8. NEO Finance panaikina Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių. 

11.9. Kliento iniciatyva Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas pateikia NEO Finance atitinkamą prašymą ar praneša NEO Finance, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, ar Sąskaitoje esantys pinigai ir (arba) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. NEO Finance turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu NEO Finance priimtinu būdu. Jeigu Sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, NEO Finance gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu ar taikyti kitas Kliento tapatybės patikrinimo procedūras, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą Mokėjimo priemonę NEO Finance turi teisę pakeisti nauja. 

11.10. NEO Finance neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl paslaugų teikimo sustabdymo, Sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo ir kitų veiksmų, jei minėti veiksmai buvo atlikti Sutartyje ar Prieduose nustatyta tvarka ir esant minėtuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms bei pagrindams. 

11.11. Įstatymų nustatyta tvarka NEO Finance turi teisę sulaikyti Mokėjimo operacijos pinigus iki 10 (dešimties) darbo dienų ar ilgesniam teisės akte ar Sutartyje, jos Priede nurodytam terminui. 

11.12. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs NEO Finance prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukus sutartį, išleisti elektroniniai pinigai yra išperkami, vadovaujantis NEO Finance Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitais.

11.13. NEO Finance turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, nenurodydama priežasties, informavusi apie tai Klientą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų šios Sutarties 9 skyriuje numatytomis priemonėmis. NEO Finance taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir jos Priedus bei atsisakyti teikti paslaugas, dėl šios Sutarties 11.2. punkte nurodytų priežasčių, informavusi apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų šios Sutarties 9 skyriuje numatytomis priemonėmis.

11.14. Sutarties nutraukimo atveju, NEO Finance iš Klientui priklausančių išmokėti lėšų išskaičiuoja Kliento NEO Finance mokėtinas sumas už NEO Finance suteiktas paslaugas Klientui, valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias NEO Finance patyrė ar sumokėjo dėl Kliento kaltės. Tuo atveju, jei Kliento NEO Finance Sąskaitoje (ar Sąskaitose) trūksta lėšų, kurios padengtų visas šiame punkte nurodytas mokėtinas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pervesti nurodytas sumas į NEO Finance nurodytą sąskaitą. Jei NEO Finance atgaus dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, atgautas sumas NEO Finance įsipareigoja nedelsiant grąžinti Klientui. 

11.15. Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų NEO Finance, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. 

11.16. NEO Finance nutraukus su Klientu Sutartį, Klientas privalo pasirinkti būdą kaip bus išperkami jo turimi elektroniniai pinigai. Klientas sutinka atlikti reikiamus veiksmus, reikalingus išpirkti elektroninius pinigus, ir supranta, kad taip siekiama sumažinti sukčiavimo riziką ir atitikti pinigų plovimo prevencijos ir kitus teisinius reikalavimus.

11.17. Jeigu, NEO Finance nutraukus su Klientu sudarytą sutartį, Klientas nepasirenka būdo kaip turi būti išperkami jo turimi elektroniniai pinigai ir (arba) Klientas nėra atlikęs visų jo išperkamų elektroninių pinigų kiekiui taikytinų Kliento identifikacijos procedūrų, NEO Finance Kliento elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš elektroninių pinigų išpirkimo būdu, kuris yra galimas elektroninių pinigų išpirkimo metu.

12. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

12.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo.

12.2. Klientui yra žinoma, kad NEO Finance tvarko Kliento atstovų Asmens duomenis, tikslu suteikti Klientui NEO Finance paslaugas ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šalys užtikrina Asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia šiai Sutarčiai įgyvendinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų ar šios Sutarties nustatytus atvejus.

12.3. Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami NEO Finance „Privatumo politika“, su kuria Klientas susipažino, supažindino savo atstovus ir įsipareigoja laikytis.

12.4. Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų ar jam suteiktų Slaptažodžių ar kitokių Mokėjimo priemonių personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Klientas įsipareigoja su šiuo reikalavimu supažindinti ir šį reikalavimą taikyti visiems savo kaip Kliento atstovams, kuriems yra ar bus suteikta ateityje prieigos teisė prie Kliento Sąskaitos. Jei Klientas nesilaikė šiame punkte nurodyto įsipareigojimo ir (arba) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (arba) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, Klientas pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento ar jo atstovų nurodytų veiksmų ar neveikimo.

12.5. Jei Klientas ar jo atstovas praras Paskyros Slaptažodį ar kitus Slaptažodžius ar jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl NEO Finance kaltės arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė neteisėtai prisijungti prie Kliento Sąskaitos ar Kliento atstovo Paskyros, Klientas ar atitinkamai jo atstovas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti NEO Finance 9 skyriuje nurodytomis informavimo priemonėmis. NEO Finance neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes.

12.6. NEO Finance, gavusi Sutarties 12.5. punkte nurodytą Kliento pranešimą, nedelsiant sustabdo priėjimą prie Kliento Sąskaitos ir (arba) Kliento atstovo Paskyros ir NEO Finance paslaugų teikimą iki naujo Slaptažodžio Klientui suteikimo ar sukūrimo.

12.7. NEO Finance atkreipia Kliento dėmesį, jog elektroninis paštas, susiejamas su NEO Finance Sąskaita, taip pat ir kitos priemonės (pvz. mobilaus telefono numeris), kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su NEO Finance Sąskaita, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir (arba) Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto prisijungimo bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus atitinkamai Paskyrai ar kitai Mokėjimo priemonei taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas. NEO Finance rekomenduoja įsiminti Slaptažodžius ir neužrašyti, neįvesti jų jokiose priemonėse, kurios gali būti pamatytos kitų asmenų. Klientas įsipareigoja su šiais reikalavimais ir rekomendacijomis supažindinti ir jas taikyti visiems savo atstovams, turintiems ar ateityje turėsiantiems prieigos teisę prie Kliento Sąskaitos.

12.8. NEO Finance turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms (VMI, SODRA ir kt.), kitoms finansų institucijoms, jei tokią pareigą nustato teisės aktai bei siekiant nustatyti, ar nebuvo ir nebus pažeista ši Sutartis bei atitinkami teisės aktai.

12.9. Klientas suteikia teisę NEO Finance, tiesiogiai ar per trečiąsias šalis, imtis būtinų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti reikiamus užklausimus tretiesiems asmenims, kad būtų nustatyta Kliento atstovų tapatybė ir kitų Kliento pateiktų duomenų teisingumas (pvz. juridinių asmenų registras, asmens dokumentų galiojimo tikrinimo sistemos ir pan.).

12.10. NEO Finance pažymi, jog ji visais atvejais veikdama kaip Kliento mokėjimo paslaugų teikėjas, Gavėjui neteikia bei nesiūlo jokių paslaugų specialiai tol, kol šis nėra NEO Finance klientas.

12.11. NEO Finance turi teisę įrašyti telefoninius pokalbius su Kliento atstovais. Šalys aiškiai susitaria, kad telefoninių pokalbių įrašai, taip pat pranešimai, perduoti paštu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu, gali būti laikomi įrodymais sprendžiant šalių tarpusavio ginčus. Šia sutartimi Klientas pareiškia, kad supranta ir sutinka, jog NEO Finance gali įrašyti telefoninius pokalbius su Klientą atstovaujančiu asmeniu. Klientas jo privatumo politikoje ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatytiems teisėtiems tikslams turi teisę pats įsirašyti ir saugoti telefoninių pokalbių įrašus ir kitą korespondenciją.

12.12. Kliento duomenys Kliento sutikimu taip pat gali būti perduoti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų teikimo įstaigoms. NEO Finance gali sąskaitos informacijos paslaugos teikėjui arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui nesuteikti prieigos prie Kliento Sąskaitos dėl objektyvių ir tinkamai pagrįstų priežasčių, susijusių su to sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba to mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo neautorizuota ar nesąžininga prieiga prie Sąskaitos, įskaitant neautorizuotą ar nesąžiningą mokėjimo operacijos inicijavimą. Tokiais atvejais NEO Finance informuos Klientą, kad prieiga prie Sąskaitos nesuteikta, ir nurodys tokio veiksmo priežastis. Tokia informacija, jeigu įmanoma, pateikiama Klientui prieš atsisakant suteikti prieigą ir ne vėliau kaip tuoj pat atsisakius ją suteikti, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

13. Šalių atsakomybė

13.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius nuostolius. NEO Finance atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis: 

13.1.1. NEO Finance atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl NEO Finance padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos NEO Finance galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu;

13.1.2. NEO Finance sukeltų nuostolių kompensacija pažeidus šią Sutartį negali viršyti 3 (trijų) paskutinių mėnesių Komisinių mokesčių vidurkio, kuriuos Klientas sumokėjo NEO Finance už suteiktas paslaugas. Šis ribojimas taikomas visiems to mėnesio pažeidimams kartu sudėjus. Jeigu 3 (trijų) mėnesių vidurkis negali būti paskaičiuotas, tuomet kompensacija negali viršyti 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) ribos;

13.1.3. NEO Finance visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą ar žlugimą, netiesioginius nuostolius;

13.1.4. NEO Finance atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikytina teisė.

13.2. NEO Finance neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali paveikti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių NEO Finance nekontroliuoja. NEO Finance stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau NEO Finance neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl NEO Finance kaltės.

13.3. Dėl NEO Finance kontroliuojamų priežasčių Sistema gali neveikti ir už tai NEO Finance kompensacijos nesuteiks, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 99% (devyniasdešimt devynis procentus) viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.

13.4. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai NEO Finance laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos taisymo, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus NEO Finance informuos Klientą mažiausiai prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

13.5. NEO Finance neatsako:

13.5.1. už pinigų nurašymą ir pervedimą iš NEO Finance Sąskaitos, taip pat už kitokias Mokėjimo operacijas su Kliento NEO Finance Sąskaitoje esančiais pinigais, jeigu Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių, identifikacijos priemonių ir dėl to jie/jos tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;

13.5.2. už bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas;

13.5.3. už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių NEO Finance įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios NEO Finance nekontroliuoja;

13.5.4. už pasekmes, kilsiančias NEO Finance teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus ar apribojus Kliento prieigą prie Sąskaitos, taip pat pagrįstai apribojus ar nutraukus dalies Paslaugų teikimą;

13.5.5. už prekes ir paslaugas, kurios perkamos naudojantis NEO Finance Sąskaita, taip pat už tai, kad kita šalis, su kuria atsiskaitoma naudojantis NEO Finance Sąskaita, neįvykdys sutarties ar kitokio susitarimo; 

13.5.6. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala buvo padaryta NEO Finance atliekant įstatymų nustatytas pareigas. 

13.6. Klientas garantuoja, kad visi Kliento veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks taikytinus teisės aktus. 

13.7. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų NEO Finance ir pildant dokumentus Sistemoje teisingumą. 

13.8. NEO Finance nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba būna informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui įsipareigoja grąžinti neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai NEO Finance turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. 

13.9. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei tie nuostoliai patirti dėl: prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo; neteisėto Mokėjimo priemonės įgijimo, jei Klientas neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones).

13.10. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jei Klientas juos patyrė veikdamas nesąžiningai, dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių žemiau nurodytų Kliento pareigų:

13.10.1. naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių, nurodytų šioje Sutartyje ar jos Prieduose;

13.10.2. sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti NEO Finance ar jo nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių, nurodytų šioje Sutartyje ar jos Prieduose;

13.10.3. gavus Mokėjimo priemonę, imtis veiksmų, kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis.

13.11. Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas ir raštu pranešti NEO Finance apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai NEO Finance, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai atliko Mokėjimo operaciją. Jei Klientas nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su mokėjimo sąskaitoje atliktomis Mokėjimo operacijomis. Klientas privalo pateikti NEO Finance bet kokią turimą informaciją apie neteisėtą prisijungimą prie Sąskaitos ar kitus neteisėtus veiksmus, susijusius su Sąskaita, ir imtis visų pagrįstų priemonių, kurias nurodo NEO Finance siekiant padėti atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.

13.16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įrodytų įstatymų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti NEO Finance per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. NEO Finance apie atsiradusias force majeure aplinkybes praneš Klientui jo asmeninėje Paskyroje NEO Finance sistemoje, elektroniniu paštu arba Sistemos internetinėse svetainėse.

14. Ginčų tarp Kliento ir NEO Finance sprendimas

14.1. NEO Finance siekia visus ginčus su Klientais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui Klientai raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į NEO Finance. Ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu.

14.2. Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl NEO Finance teikiamų mokėjimo paslaugų atsiųsdamas pranešimą Kliento atstovui prisijungus prie Kliento paskyros NEO Finance sistemoje arba elektroniniu paštu.

14.3. Pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis pretenzija yra pateikiama. Jeigu Klientas pretenzijoje remiasi dokumentais, kurių NEO Finance neturi, pateikiant pretenziją taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų kopijos.

14.4. NEO Finance ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos išnagrinės rašytinę Kliento pretenziją ar skundą ir pateiks Klientui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo NEO Finance, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, NEO Finance išsiųs Klientui negalutinį atsakymą aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klienas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų. NEO Finance atsakymas pateikiamas Klientui Sutarties 10.1 punkte nurodytomis priemonėmis, nebent Klientas pretenzijoje ar skunde prašo pateikti atsakymą kitomis priemonėmis.

14.5. Kliento pretenzijas NEO Finance nagrinėja nemokamai.

14.6. Jei Kliento netenkins NEO Finance priimtas sprendimas, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais ir pateikti skundą Lietuvos bankui adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, elektroninio pašto adresu [email protected] priežiūros institucijos nustatyta tvarka, taip pat tiesiogiai Lietuvos banko priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected];.

14.7. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal NEO Finance buveinės vietą.

14.8. Šiai Sutarčiai, jos Priedams, o taip pat ir Šalių Sutartimi nesureguliuotiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Kliento ir NEO Finance kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šios Sutarties vykdymui. 

15.2. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas. 

15.3. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei ar kitiems subjektams. NEO Finance neatsako už Kliento mokestinių pareigų vykdymą, Klientui taikomų mokesčių paskaičiavimą ir pervedimą. 

15.4. NEO Finance visais atvejais yra nepriklausoma Sutarties šalis, kuri nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už produktus ir paslaugas, kurios yra apmokamos naudojantis NEO Finance Paslaugomis. NEO Finance neprisiima atsakomybės, kad pirkėjas, pardavėjas ar kita šalis įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. 

15.5. Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško NEO Finance sutikimo. NEO Finance pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai. 

15.6. Jei kuri nors Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.

15.7. Sutartis įsigalioja kaip tai numatyta Sutarties 2.4 punkte. Klientas Sutarties tekstą gali išsisaugoti registracijos Sistemoje metu. 

15.8. Ši Sutartis Sistemoje gali būti pateikiama keliomis kalbomis. Klientui taikoma Sutartis ta kalba, kuria jis buvo supažindintas registracijos Sistemoje metu. 

15.9. Sutartyje pateikiamos nuorodos į interneto svetaines ir Priedai, reglamentuojantys atskirų paslaugų teikimą, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir Klientui yra taikomi nuo tada, kai Klientas pradeda naudotis atitinkama paslauga.