Informacija apie skundų valdymo procesą

Jei manote, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises, per 3 (tris) mėnesius galite pateikti skundą Bendrovei. Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomu raštu, pasirašytas pareiškėjo. Jeigu Skundas yra pateiktas ne valstybine kalba, Bendrovė turi teisę reikalauti pareiškėjo pateikti vertimą į valstybinę kalbą Pareiškėjo lėšomis, vertimas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba notaro, kas įrodo, jog vertimo metu Skundo turinys nebuvo pakeistas.

Standartinę skundo formą galite rasti čia, tačiau skundą galite pateikti ir laisva forma.

Savo skunde privalote nurodyti:

-Savo vardą, pavardę arba įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą;

-adresą,

-asmens kodą arba gimimo datą, įmonės kodą, jeigu kreipiatės įmonės vardu,

- telefono numerį (jei turite) arba elektroninio pašto adresą (arba kitą kontaktinę informaciją, kuri reikalinga atsakymo pateikimui),

-aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundą galite pateikti šiais būdais:

-per Paskolų klubo sistemą;

-Elektroniniu paštu: [email protected] ar [email protected]

-Registruotu paštu, siunčiant jį adresu: Ukmergės g. 126, Vilnius

-Atvykę į klientų aptarnavimo vietą, adresu Ukmergės g. 126, Vilnius

Skundai nagrinėjami neatlygintinai.

Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, Bendrovės paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti Pareiškėją.  Visais atvejais skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas. Apie skundo nagrinėjimo metu priimtą sprendimą Pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo Bendrovės administracijos vadovas, arba skundą nagrinėjusios komisijos pirmininkas.

Kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Totorių g. 4, 01121, Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienerius) metus po kreipimosi į Bendrovę.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai

Tuo atveju, kai į Bendrovę kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju Bendrovė išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų.

[email protected]