Bendrųjų sąlygų redakcija, galiojanti nuo 2023-11-08

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Pagrindinės šios sutarties sąvokos

1.1. Vartojimo kredito sutartis – ši sutartis, kurios sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme apibrėžtą Vartojimo kredito sutarties sąvoką, kartu su specialiosiomis ir bendrosiomis sąlygomis ir priedais, įskaitant visus šios sutarties papildymus ir/ar pakeitimus.

1.2. Bendrosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Vartojimo kredito gavėjo ir Bendrovės teisės ir pareigos, Vartojimo kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Vartojimo kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Vartojimo kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

1.3. Specialiosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Vartojimo kredito paraišką internetu arba užpildydamas ir pasirašydamas popierinę paraišką Bendrovės skyriuose. Specialiosiomis sąlygomis laikomos: Vartojimo kredito suma, Vartojimo kredito mokestis, Mėnesinių įmokų dydis ir skaičius, Vartojimo kredito terminas, ir kitos sąlygos, nurodytos dalyje „Specialiosios sąlygos“.

1.4. Sutikimas dėl vartojimo kredito išmokėjimo – šios sutarties priedas, kurio parengimui klientas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Vartojimo kredito paraišką internetu arba užpildydamas ir pasirašydamas popierinę paraišką Bendrovės skyriuose, arba patikslindamas nurodytus duomenis po to, kai Bendrovė pateikia Vartojimo kredito gavėjui pareiškimą, kad ji sutinka išmokėti lėšas, kaip tai nuodyta Vartojimo kredito sutarties 3.3.1. punkte.

1.5. Vartojimo kredito davėjas arba Bendrovė – NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, kurios kontaktiniai duomenys yra pateikti Bendrovės interneto svetainėje, ir kuri įrašyta į Lietuvos banko tvarkomus viešąjį vartojimo kredito davėjų ir viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašus.

1.6. Vartojimo kredito gavėjas – fizinis asmuo, su kuriuo Bendrovė sudarė Vartojimo kredito sutartį (-is). Šiuose santykiuose Bendrovė veikia kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius. Bendrovė veikia paskolų davėjų vardu, t.y. vartojimo kredito sutartimi skolinamos paskolos davėjams priklausančios lėšos.

1.7. Klientas – Bendrovės nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ketinantis pasinaudoti teise gauti Vartojimo kreditą bei kitomis Vartojimo kredito sutartyje suteiktomis teisėmis.

1.8. Vartojimo kreditas – Vartojimo kreditas, kurį Bendrovė pagal konkrečias Vartojimo kredito sąlygas suteikia Vartojimo kredito gavėjui.

1.9. Bendra Vartojimo kredito kaina (Vartojimo kredito mokestis) – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Tarpininkavimo mokestį ir bet kuriuos kitus su Vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma Specialiosiose sąlygose tik pagal Vartojimo kredito paraišką suteikiamo Vartojimo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Bendrovės iki tol Vartojimo kredito gavėjui suteiktais Vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais. Kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima Palūkanų, netesybų ir kitų išlaidų, kurias Vartojimo kredito gavėjas moka ir (arba) kompensuoja Bendrovei už pradelstą laikotarpį. Bendra vartojimo kredito kaina Vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai Vartojimo kredito dienai, negali būti didesnė kaip 0,04 procento Bendros Vartojimo kredito sumos.

1.10. Bendra Vartojimo kreditų suma – bendra konkretaus vieno Vartojimo kredito gavėjo visų dar Bendrovei negrąžintų Vartojimo kreditų suma.

1.11. Bendra Vartojimo kredito kainos metinė norma – bendra Vartojimo kredito kaina, išreikšta metinių procentų dydžiu.

1.12. Grąžintina suma (Bendra Vartojimo kredito gavėjo mokama suma) – Vartojimo kredito ir Bendros Vartojimo kredito kainos suma, kurią Klientas privalo būti sumokėjęs Bendrovei pasibaigus Vartojimo kredito terminui. Ši suma yra apskaičiuojama sudedant Vartojimo kredito mokestį su Vartojimo kredito suma, nurodyta Vartojimo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje ir perkelta į Vartojimo kredito sutarties Specialiąsias sąlygas. Grąžintina suma apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai.

1.13. Vartojimo kredito terminas – terminas, per kurį Vartojimo kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Bendrovei Grąžintiną sumą bei kitus mokesčius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Vartojimo kredito gavėjas vykdė Sutartį netinkamai. Vartojimo kredito terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų išmokėjimo dienos ir pasibaigia suėjus paskutinės Mėnesinės įmokos datai, nustatytai Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.14. Mėnesinė įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš gražinamos Vartojimo kredito dalies ir apmokamos Vartojimo kredito mokesčio dalies, kurią kas mėnesį Vartojimo kredito gavėjas moka Bendrovei. Ši suma yra apskaičiuojama Grąžintiną sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Bendrovei grąžinamos kas mėnesį per visą Vartojimo kredito grąžinimo laikotarpį. Mėnesinės įmokos sumos ir mokėjimo terminai nustatyti Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.15. Vartojimo kredito sąlygos – konkretaus Vartojimo kredito suma, Vartojimo kredito terminas, Vartojimo kredito kaina, Mokėjimo diena, Mokėjimo dydis ir kitos sąlygos, nustatytos Vartojimo kredito sutartyje.

1.16. Mokėjimas – Vartojimo kredito gavėjo arba trečiojo asmens pagal konkrečią Vartojimo kredito sutartį Bendrovei sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.

1.17. Palūkanos – metinių fiksuotųjų palūkanų, nustatytų Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose, išraiška pinigais, kurias Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti Bendrovei už naudojimąsi Vartojimo kredito suma. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Vartojimo kredito išmokėjimo Vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Vartojimo kreditas ar Mėnesinės įmokos kredito dalis yra faktiškai grąžinama Bendrovei, bet ne ilgiau kaip iki Vartojimo kredito grąžinimo termino pabaigos pagal Grafiką arba Vartojimo kredito sutarties su Vartojimo kredito gavėju nutraukimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

1.18. Vartojimo kredito suma – Vartojimo kredito suma, kurią pagal Vartojimo kredito sutartį Bendrovė išmoka Vartojimo kredito gavėjui. Dėl maksimalios Vartojimo kredito sumos Bendrovė ir Vartojimo kredito gavėjas susitaria Specialiosiose sąlygose. Išmokamą Vartojimo kredito sumą, nuo kurios yra skaičiuojami visi Vartojimo kredito gavėjo mokami mokesčiai, Bendrovė vienašališkai pateikia Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kredito sutarties 4.7. punkte nurodyta tvarka. Vartojimo kredito suma yra apskaičiuojama pinigais. Vartojimo kreditas yra išmokamas eurais.

1.19. Permoka – sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Vartojimo kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo.

1.20. Vartojimo kredito grąžinimo periodas – terminas nuo Vartojimo kredito gavimo dienos iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos, arba nuo vienos Mėnesinės įmokos termino iki kitos Mėnesinės įmokos termino, nurodytų šios Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.21. Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

1.22. Vartotojo zona – Bendrovės internetinė sistema Tinklapyje, kurioje užsiregistravę ir su Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungę Klientai gali atlikti būtinus veiksmus Vartojimo kredito sutarčiai sudaryti bei gauti informaciją, būtiną Vartojimo kredito sutarties vykdymui, jos nutraukimui ar atsisakymui.

1.23. Šalis – Bendrovė arba Vartojimo kredito gavėjas.

1.24. Šalys – Bendrovė ir Vartojimo kredito gavėjas kartu.

1.25. Priedas (-ai) – neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalis, kurioje Bendrovė ir Klientas susitaria dėl palūkanų normų, mokėjimo dydžio, datos, įmokų skaičiaus ir kitų sąlygų pakeitimų.

1.26. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Bendrovės Kliento susikurtas slaptažodis, Kliento elektroninio pašto adresas bei kitos priemonės, kuriomis pasinaudojant Kliento vardu prisijungiama prie Platformos.

1.27. Tinklalapis – Bendrovės internetinė svetainė, kurių adresas yra www.paskoluklubas.lt. Tinklalapis gali būti vadinamas ir Platforma.

1.28. Grafikas – Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, nustatytas Vartojimo kredito sutarties priede, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Mėnesinėmis įmokomis Vartojimo kredito gavėjas privalo mokėti mokėtinas sumas Bendrovei. Grafikas sudaromas laikantis anuiteto metodo.

1.29. Grafiko keitimo paslauga – tai mokama paslauga, kai Vartojimo gavėjas, kuris nevėluoja atlikti Mėnesinių įmokų pagal Vartojimo kredito sutartį, pasinaudoja teise pakeisti paskutinę mėnesinės įmokos mokėjimo termino dieną.

1.30. Tarpininkavimo mokestis – tai Vartojimo kredito gavėjo mokamas atlygis Bendrovei už Bendrovės teikiamas tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant, už Vartojimo kredito gavėjo duomenų surinkimą iš valstybės registrų ir kitų duomenų bazių, jų apdorojimą ir įvertinimą, taip pat už Vartojimo kredito paraiškos nagrinėjimą bei visų su Sutartimi susijusių dokumentų parengimą ir įforminimą), mokamas iki visiško įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.

1.31. Sutarties sudarymo diena – diena, kurią šią Sutartį pasirašė abi Šalys arba, jei Šalys sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, ta dieną, kurią šią Sutartį pasirašė antroji pasirašiusi Šalis. Diena, kurią Šalis pasirašė šią Sutartį, nurodoma laiko žymoje, kuri atvaizduota Vartojimo kredito sutartyje.

1.32. Lėšų išmokėjimo diena – diena, kai Bendrovė išmoka Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui. Jeigu klientas, po to kai Bendrovė jam pateikė pareiškimą, kad ji sutinka išmokėti lėšas, kaip tai nurodyta Vartojimo kredito sutarties 3.3.1. punkte, pasinaudoja Sutarties 3.6.2. punkte numatyta teise ir patikslino Sutikime dėl vartojimo kredito išmokėjimo numatytas sumas, Bendrovė išmoka Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas po to, kai Bendrovė pateikė Vartojimo kredito gavėjui pareiškimą, kad ji sutinka išmokėti lėšas, kaip tai nuodyta Vartojimo kredito sutarties 3.3.1. punkte, 3.6.2. punkte nurodytu terminu, nepatikslino Sutikime dėl vartojimo kredito išmokėjimo nurodytų sumų dydžių, Bendrovė ne vėliau kaip kitą darbo dieną išmoka Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui.

1.3.3. Reikalavimo teisė – paskolos davėjo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Vartojimo kredito gavėjui pagal Sutartį, kurios dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis.

1.3.4. Aiškinant šią Vartojimo kredito sutartį, kiekvieną dokumentą prie Vartojimo kredito sutarties bei kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Vartojimo kredito sutartimi, turi būti laikomasi šių nuostatų:

1.3.4.1. Atskirų Vartojimo kredito sutarties skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Vartojimo kredito sutarties tekstu.

1.3.4.2. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Vartojimo kredito sutartį, žodžiai, Vartojimo kredito sutarties tekste, pateikti vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai.

1.3.4.3. Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos, vykdant bei aiškinant šios Vartojimo kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

1.3.4.4. Kiekviena šios Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje pateikta sąvoka gali turėti kitokią prasmę tik tokiu atveju, jeigu tai konkrečiai yra nurodyta Vartojimo kredito sutartyje.

2. Sutarties esmė

2.1. Šalys susitaria sudaryti Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią Bendrovė įgyja teisę suteikti Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kreditą pagal Vartojimo kredito sutartyje numatytas sąlygas, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Vartojimo kreditą bei sumokėti Bendrovei visus šioje Vartojimo kredito sutartyje nustatytus mokesčius, laikantis šios Vartojimo kredito sutarties sąlygų. Šalims yra žinoma, kad visi bendru Šalių sutarimu arba Bendrovės vienašališkai padaryti Vartojimo kredito sutarties pakeitimai, pareiškimai ir priedai tampa neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalimi ir Vartojimo kredito sutarties Šalims turi privalomą galią.

2.2. Jeigu kurios nors Vartojimo kredito sutarties sąlygos tampa negaliojančios ir/ar prieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Vartojimo kredito sutarties sąlygos lieka galioti toliau, o negaliojančios sąlygos turi būti pakeistos.
3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja Vartojimo kredito gavėjui teikti Vartojimo kreditus, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja gautus Vartojimo kreditus grąžinti Bendrovei ir sumokėti Vartojimo kredito mokestį.
3.2. Bendrovės finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Vartojimo kreditas pervedamas į Vartojimo kredito gavėjo nurodytą elektroninių pinigų sąskaitą, atidarytą Bendrovėje.
3.3. Bendrovė įsipareigoja:
3.3.1. Per keturiolika kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos pateikti Vartojimo kredito gavėjui vienašališką pareiškimą, kuriame nurodoma, ar Bendrovė sutinka išmokėti Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui, ar atsisako tai padaryti. Jeigu Bendrovė pareiškia, kad atsisako išmokėti Vartojimo kredito sumą, ši Sutartis laikoma pasibaigusi. Jeigu Bendrovė pareiškia, kad sutinka išmokėti Vartojimo kredito sumą, Bendrovė privalo vienu kartu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo 3.6.2. punkte nurodyto termino pabaigos išmokėti Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kredito sumą, numatytą Specialiosiose sąlygose;
3.3.2. Prieš 5 (penkias) kalendorines dienas paskelbti Tinklalapyje, informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Bendrovės rekvizitai;
3.3.3. Užtikrinti Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenų apsaugą;
3.3.4. Vykdyti kitus Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.4. Bendrovė turi teisę:
3.4.1. Perleisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties.
3.4.2. Įkeisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties.
3.4.3. Įvertinti Kliento kreditingumą pagal Bendrovės vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Vartojimo kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį.
3.4.4 Vartojimo kredito išmokėjimo ir kitų šios Sutarties sąlygų įgyvendinimo tikslais turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti, įskaitant bet neapsiribojant:
3.4.4.1. Vartojimo krediro gavėjo pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą;
3.4.4.2. Vartojimo kredito panaudojimą pagal paskirtį;
3.4.4.3. Kitą informaciją, kuri reikšminga Vartojimo kredito sutarties vykdymui.
3.4.5. Nutraukti vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.
3.5. Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja:
3.5.1. Pateikti Bendrovei teisingus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, asmeninės banko sąskaitos numerį, gaunamas pajamas, jų dydį ir šaltinius, turimus įsipareigojimus kreditoriams, jų dydį ir rūšis, taip pat kitus Bendrovės prašomus pateikti duomenis, susijusius su Šalių sudaroma Vartojimo kredito sutartimi. Padariniai, kilę Bendrovei ir trečiosioms šalims dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;
3.5.2. Laiku mokėti Mėnesines įmokas;
3.5.3. Neatskleisti Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonių jokiems tretiesiems asmenims;
3.5.4. Nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Vartojimo kredito gavėjas įtaria, kad gali tapti žinomos Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės;
3.5.5. Be Bendrovės rašytinio sutikimo neperleisti iš Vartojimo kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų;
3.5.6. Nedelsiant, bet nė vėliau nei per 3 (tris) dienas, informuoti Bendrovę praradus galimybę naudotis Bendrovei nurodytais Vartojimo kredito gavėjo elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu;
3.5.7. Pasikeitus vardui ar pavardei, nedelsiant, bet nė vėliau nei per 3 (tris) dienas, informuoti Bendrovę;
3.5.8. Visiškai atlyginti Bendrovės patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo;
3.5.9. Visiškai atlyginti Bendrovės patirtas išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Bendrovės patirtas išlaidas.
3.6. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę:
3.6.1. Nutraukti Vartojimo kredito sutartį šios Sutarties nustatyta tvarka.
3.6.2. Per 2 (dvi) kalendorines dienas, kai Bendrovė jam pateikė  pareiškimą, kad ji sutinka išmokėti lėšas, kaip tai nuodyta Vartojimo kredito sutarties 3.3.1. punkte, patikslinti Sutikime dėl vartojimo kredito išmokėjimo numatytas sumas.
3.6.3. Grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino Vartojimo kredito sutarties nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros Vartojimo kredito kainos sumažinimą. Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad grąžinant Vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, Bendrųjų sąlygų 1.30 punkte sutartas Tarpininkavimo mokestis Vartojimo kredito gavėjo Bendrovei yra sumokamas pilna apimtimi, tačiau neviršijant ribos, nustatytos Bendrųjų sąlygų 1.9. punkte. 
3.6.4. Atsisakyti Vartojimo kredito sutarties šios sutarties nustatyta tvarka;
3.6.5. Kitas teisės aktų Vartojimo kredito gavėjui suteikiamas teises.
3.6.6. Vartojimo kredito gavėjas, sudaręs Vartojimo kredito sutartį, turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Šalys, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.192 ir LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsniais, susitaria, kad visi Vartojimo kredito gavėjo veiksmai ir patvirtinimai atlikti naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones, laikomi pasirašytais elektroniniu parašu ir prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Vartojimo kredito gavėjo ar Šalių parašais.
3.6.7. Klientas ir Vartojimo kredito gavėjas Bendrovės paslaugomis gali naudotis Bendrovės nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Tinklapyje.
4. Sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarka
4.1. Teisę teikti Vartojimo kredito paraišką turi tik tie asmenys, kurie yra užsiregistravę Tinklalapyje ir turi galiojančias sutartis dėl elektroninių pinigų sąskaitos (t. y. turi atsidarę elektroninių pinigų sąskaitas) Bendrovėje.
4.2. Klientas, prisijungęs prie Platformos, nurodo visą Bendrovės prašomą informaciją, pateikia paraišką dėl Vartojimo kredito suteikimo, savarankiškai pasirinkdamas Specialiąsias sąlygas, kurios yra nurodytos Platformoje, arba pasirinkdamas Bendrovės siūlomas Specialiąsias sąlygas. Klientas susipažįsta su standartine informacija apie vartojimo kreditą, šia Sutartimi, Specialiosiomis sąlygomis ir kita pateikiama informacija; visa tai atlikęs, Klientas pasirašo Vartojimo kredito sutartį naudodamas Tapatybės patvirtinimo priemones.
4.3. Bendrovė pasirašo šią Sutartį nedelsdama, kai ją pasirašo Vartojimo kredito gavėjas.
4.4. Ši Sutartis laikoma sudaryta tik tuo atveju, jeigu ją pasirašo abi Šalys. Tik vienos Šalies pasirašyta Sutartis nesukuria civilinių teisinių santykių.
4.5. Ši Sutartis laikoma įsigaliojusia Sutarties sudarymo dieną.
4.6. Jei Klientas atitinka Vartojimo kredito gavėjo statusą ir jam yra suteikiamas Vartojimo kreditas, Kliento statusas pasikeičia į Vartojimo kredito gavėjo statusą.
4.7. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos Bendrovė pateikia Vartojimo kredito gavėjui vienašališką pareiškimą, kuriame nurodoma, ar Bendrovė sutinka išmokėti Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui, ar atsisako tai padaryti. Jeigu Bendrovė pareiškia, kad atsisako išmokėti Vartojimo kredito sumą, ši Sutartis laikoma pasibaigusi. Jeigu Bendrovė pareiškia, kad sutinka išmokėti Vartojimo kredito sumą, Bendrovė išmoka Vartojimo kredito sumą, kaip tai nurodytą Vartojimo kredito sutarties 4.10. punkte.
4.8. Bendrovės pareiškimas išmokėti Vartojimo kredito sumą arba jos neišmokėti, kai tai nurodyta Vartojimo kredito sutarties 4.7. punkte, yra vienašalis sandoris, kuris sukuria teises ir pareigas tik Bendrovei ir lemia tolimesnį šios Vartojimo kredito sutarties vykdymą arba pasibaigimą.
4.9. Vartojimo kredito gavėjas sutinka, jog Bendrovė pradės vykdyti Vartojimo kredito sutartį ir suteiks Vartojimo kreditą Vartojimo kredito gavėjui nepasibaigus Vartojimo kredito sutarties atsisakymo terminui.
4.10. Bendrovė įsipareigoja išmokėti Vartojimo kredito sumą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, Sutikime dėl vartojimo kredito išmokėjimo numatyta tvarka, ne vėliau kaip lėšų išmokėjimo dieną.
4.11. Šalys susitaria, kad Bendrovė neatsako už pavėluotai atliktus veiksmus, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo numatyti ir kontroliuoti.
5. Vartojimo kredito grąžinimas
5.1. Vartojimo kreditas grąžinamas dalimis laikantis terminų bei kitų įsipareigojimų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.
5.2. Vartojimo kredito gavėjas privalo kiekvieną mėnesį mokėti grąžinamą kredito dalį, palūkanas, Tarpininkavimo mokestį.
5.3. Tarpininkavimo mokestis susideda ir yra apskaičiuojamas tokia tvarka:
5.3.1. Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas dydis.
5.3.2. Tarpininkavimo mokestis laikomas vienkartiniu mokesčiu ir yra apskaičiuojamas sudarant Vartojimo kredito sutartį, tačiau išdalinamas kiekvienai mėnesinei įmokai, laikantis Vartojimo kredito įstatymo nuostatų.
5.3.3. Vartojimo kredito gavėjui išlieka pareiga sumokėti visą Tarpininkavimo mokestį ir tuo atveju, jei Vartojimo kredito sutartis yra nutraukiama dėl jos nevykdymo (netinkamo vykdymo).
5.4. Jeigu paskutinė Mėnesinės įmokos termino diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Mokėjimo diena „x“ einamąjį mėnesį neegzistuoja, laikoma, kad Mokėjimo diena tokiu atveju yra paskutinė einamojo mėnesio kalendorinė diena.
5.5. Vartojimo kreditas grąžinamas grąžinimo dieną esančia oficialia Lietuvos Respublikos valiuta.
5.6. Vartojimo kreditas grąžinamas tik elektroniniais pinigais, Vartojimo kredito gavėjas pasipildo savo elektroninių pinigų sąskaitą, kuri atidaryta Bendrovėje, o suėjus Mėnesinės įmokos datai, Mėnesinės įmokos dydžio suma automatiškai nurašoma nuo Vartojimo kredito gavėjo elektroninių pinigų sąskaitos. 
5.7. Vartojimo kredito gavėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Bendrovei atlikti Vartojimo kredito gavėjo lėšų skirstymą Vartojimo kredito gavėjų sąskaitoje paskolos  davėjams į paskolos davėjams priklausančių elektroninių pinigų sąskaitas.
5.8. Šalys susitaria ir Vartojimo kredito gavėjas neatšaukiamai sutinka, kad tokiu atveju, jeigu Vartojimo kredito gavėjas turi Bendrovei skolinį įsipareigojimą, kurio mokėjimo terminas yra suėjęs, ir Vartojimo kredito gavėjo vardu Bendrovėje atidarytoje elektroninių pinigų sąskaitoje yra lėšų, Šalys taiko tarpusavio įsipareigojimų įskaitymą ir Bendrovė nuo Vartojimo kredito gavėjo vardu Bendrovėje atidarytos elektroninių pinigų sąskaitos nurašo tiek elektroninių pinigų, kiek jų reikia Vartojimo kredito gavėjo skoliniam įsipareigojimui arba jo daliai padengti.
5.9. Šalys susitaria, kad Vartojimo kredito gavėjo ar trečiosios šalies Bendrovei sumokėti Mokėjimai pagal šią Sutartį bus paskirstomi tokia tvarka:
5.9.1. Pirma eile – skiriamos išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu;
5.9.2. Antra eile – skiriamos palūkanoms už pradelstą sumokėti kredito dalį (grafiko lygmenyje), netesyboms.
5.9.3. Trečia eile – skiriamos seniausiai vėluojančių įmokų Palūkanoms (įmokos lygmenyje), Vartojimo kreditui (įmokos lygmenyje) ir  Tarpininkavimo mokesčio dalies dengimui. Įmokos lygmenyje Palūkanos apmokamos pirmiausia, , o likusi įmokos suma yra paskirstoma dengiant Tarpininkavimo mokestį ir Vartojimo kreditą.
5.10. Vartojimo kredito gavėjui sumokėjus visą Grąžintiną sumą Bendrovei, Bendrovė ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas informuoja Vartojimo kredito gavėją SMS žinute arba elektroniniu paštu apie tinkamą Vartojimo kredito sutarties įvykdymą.
5.11. Bet kokios nuolaidos, susijusios su Vartojimo kredito gavėjo išlaidomis (įskaitant, bet neapsiribojant nuolaidomis Palūkanoms ir kitiems mokesčiams), kurios yra taikomos tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai riboto galiojimo pasiūlymai Bendrovės Klientams), taikomos tik Vartojimo kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį. Jei Vartojimo kredito gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį, t. y. vėluoja mokėti bent vieną Mėnesinę įmoką daugiau nei 30 (trisdešimt dienų), nuo 31 (trisdešimt pirmos) vėlavimo dienos nuolaidos netaikomos visam tolimesniam Vartojimo kredito sutarties laikotarpiui.
5.12. Vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti Mėnesinę įmoką, palūkanos už pradelstą sumokėti kredito dalį yra skaičiuojamos toliau kaip atlyginimas už naudojimąsi Vartojimo kredito suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki Vartojimo kredito grąžinimo termino pabaigos pagal Grafiką arba Vartojimo kredito sutarties nutraukimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Visiško skolos sumokėjimo diena laikoma Bendrovės darbo diena, kurią Bendrovės darbo valandomis laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į Bendrovės banko sąskaitą. Bendrovės darbo laikas ir darbo valandos yra pateikiamos Tinklalapyje.
6. Sutartinė atsakomybė
6.1. Vartojimo kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Vartojimo kredito sutartį laiku, Bendrovė turi teisę taikyti 0,05 proc. dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, tačiau ne ilgiau kaip už 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.
6.2. Vartojimo kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Vartojimo kredito sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Bendrovė turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Vartojimo kreditą ar jo dalį/Vartojimo kredito mokestį ar jo dalį/periodinį mokėjimą ar jo dalį/ Kompensacines palūkanas ar kitas pagal Vartojimo kredito sutartį mokėtinas sumas).
6.3. Bendrovei pažeidus pareigą Vartojimo kredito lėšas išmokėti Lėšų išmokėjimo dieną, Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į 0,05 proc. delspinigių, kurie skaičiuojami nuo pradelstos išmokėti sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.
6.4. Bendrovė nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Bendrovės kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Vartojimo kredito sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Bendrove, ir Bendrovė negalėjo jų veiksmų numatyti.
6.5. Atsakomybė, kylanti nevykdant arba netinkamai vykdant Vartojimo kredito sutartimi nustatytus įsipareigojimus, laikoma solidaria Vartojimo kredito gavėjo ir jo sutuoktinio atsakomybe, išskyrus, jei suteikiamas asmeninis Vartojimo kreditas, nevertinant Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamų. Solidariosios atsakomybės atveju, įsiskolinimo išieškojimas Bendrovės pasirinkimu gali būti nukreipiamas tiek į Vartojimo kredito gavėją, tiek į Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinį, tiek į bendrą Vartojimo kredito gavėjo ir jo sutuoktinio turtą, nebent Vartojimo kredito gavėjas arba jo sutuoktinis pateikia įrodymus, kodėl negalima taikyti solidariosios sutuoktinių atsakomybės. Asmeninės atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į savo įsipareigojimų nevykdančio Vartojimo kredito gavėjo turtą.
6.6. Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja atlyginti visas Bendrovės patirtas išieškojimo išlaidas (susijusias su skolų išieškojimo įmonių mokesčiais, žyminiu mokesčiu, bylo nagrinėjimu teisme, advokatų bei advokatų padėjėjų pagalba ruošiant ieškinius ar atliekant kitus procesinius veiksmus, korespondecijos, ekspertų, specialistų, teismo sprendimų vykdymo išlaidoms ir pan.), tuo atveju, jeidu Sutartis nutraukiama Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir kitų šioje Sutartyje nurodytų priežasčių ir Bendrovė iš paskolos davėjų perima Reikalavimo teisę.
6.7. Bendrovei nutraukus Sutartį dėl Kliento kaltės, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius (negautas pajamas), kurių dydis atitinka Bendrovės pagal Sutartį negautų mokėjimo (pelno palūkanų dydžiui.
7. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
7.1. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis Tinklalapyje arba užpildant popierinę paraišką bei kreipiantis į Bendrovę dėl Vartojimo kredito, kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei keičiant su Vartojimo kredito gavėju sudarytas sutartis Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 7.3. punkte išvardintus asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Vartojimo kredito sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių Vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje. Informacija apie šias Vartojimo kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt.
7.2. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) 7.1 punkte numatytais atvejais ir Bendrovės prašymu suteiktų 7.3. punkte nurodytus asmens duomenis.
7.3. Bendrovės 7.1 punkte numatytais atvejais gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, asmens dokumentų rekvizitai, asmens dokumento kopija, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, duomenys apie asmens veiksnumą, darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus Vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, Vartojimo kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija. Klientas/Vartojimo kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens dokumento kopija tapatybės nustatymo tikslais būtų perduodami kitoms finansų įstaigoms, kurios tinkamai įregistruotos kaip asmens duomenų valdytojai.
7.4. Klientas/Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
7.4.1. Susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat kreiptis dėl duomenų perkialiamumo.
7.4.2. Nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.4.3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Klientas/Vartojimo kredito gavėjas turi teisę išreikšti raštu, siųsdamas pranešimą asmens duomenų pareigūnui el. paštu [email protected] arba atvykęs Bendrovės buveinės adresu.
7.4.4. Bendrovė Vartojimo kredito gavėjui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, teikia informaciją apie Vartojimo kredito gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), taip pat, prieš tai informavusi Klientą/Vartojimo kredito gavėją LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos Kliento/ Vartojimo kredito gavėjo galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau galima sužinoti www.manocreditinfo.lt. Jei Kliento/ Vartojimo kredito gavėjo teisės pažeidžiamos, jis turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
7.5. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento/ Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Bendrovės darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti Bendrovės Klientų/ Vartojimo kredito gavėjų asmens duomenis.
7.6. Klientas/ Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, į duomenų perkeliamumą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
7.7. Kliento prašymu Bendrovė privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
8. Vartojimo kredito sutarties galiojimas, atsisakymas, nutraukimas, keitimo sąlygos
8.1. Vartojimo kredito sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.
8.2. Vartojimo kredito sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.
8.3. Jei taikytina teisė nenumato kitaip, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti Sutarties bendrąsias sąlygas apie Vartojimo kredito gavėją informuodama pranešimu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiašdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jei Vartojimo kredito gavėjas su pakeitimais nesutinka, jis turi teisę nemokamai grąžinti kreditą anksčiau termino ir tokiu būdu Sutartį nutraukti. Bendrovė laikys, kad su pakeitimais Vartojimo kredito gavėjas sutinka, jei iki pakeitimų įsigaliojimo datos, Vartojimo kredito gavėjas nepraneš, jog su pakeitimais nesutinka.
8.4. Aukščiau nurodytos 60 (šešiašdešimt) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir Vartojimo kredito gavėjas apie Sutarties pakeitimus informuojamas Sutarties 9.2. punkte nurodytais būdais, kai:
8.4.1 Sutarties sąlygs keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo;
8.4.2. Sumažinama vartojimo kredito kaina;
8.4.3. Atliekami neesminiai Sutarties pakeitimai. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo tikslais ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Vartojimo kredito gavėjo teisių, nepadidina Vartojimo kredito gavėjo atsakomybės ir nesunkina Vartojimo kredito gavėjo padėties.
8.5. Vartojimo kredito sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Vartojimo kredito sutartyje numatytais atvejais.
8.5.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir išsiųsdama Vartojimo kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą, nutraukti Vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:
8.5.2. Vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;
8.5.3. Mokėjimas pradelstas ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės;
8.5.4. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 (dvi) savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Vartojimo kredito gavėjui.
8.6. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Vartojimo kredito sutartį ir reikalauti grąžinti iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos apskaičiuotą likusią vartojimo kredito dalį, palūkanas ir tarpininkavimo mokesį, jeigu Bendrovė turi pakankamą pagrindą įtartį, kad Vartojimo kredito gavėjas arba asmenys, kurių naudai panaudotas vartojimo kreditas (toliau-asmenys), yra susiję su pinigų prlovimo ar teroristų finansavimu ar kita nusikalstama veika, arba paaiškėja sąsajos su tokiais asmenimis, ar yra vykdoma aukštos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veikla, ar bet kuriam iš asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai yra taikomas Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ar kitų tarptautinių organizacijų sankcijos, kurias įgyvendina Bendrovė.
8.7. Pranešimas apie vienašališką Vartojimo kredito sutarties nutraukimą gali būti siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.
8.8. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas įsigalioja po 5 (penkių) kalendorinių dienų po to, kai Vartojimo kredito gavėjas gavo Bendrovės pranešimą apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą arba kai toks pranešimas tapo žinomas Vartojimo kredito gavėjui kitu būdu. Iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo termino suėjimo Vartojimo kredito gavėjas privalo apmokėti visas įmokas, kurių mokėjimo terminas jau suėjęs (t.y. pradelstus mokėjimus), palūkanas už pradelstas sumokėti kredito dalis ir netesybas, jei tokios yra.
8.8.1. Vartojimo kredito gavėjui nepadengus įsiskolinimo per numatytą terminą ir įsigaliojus Vartojimo kredito sutarties nutraukimui, Vartojimo kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Vartojimo kredito sumą, Tarpininkavimo mokestį ir Palūkanas už naudojimąsi Vartojimo kreditu, paskaičiuotus iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos, bei netesybas, jeigu tokios yra. 
8.9. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Vartojimo kredito sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos.
8.9.1. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas nori pasinaudoti teise atsisakyti Vartojimo kredito sutarties, jis privalo:
8.9.1.1. per 14 dienų nuo Vartojimo kredito suteikimo dienos pranešti Bendrovei apie Vartojimo kredito sutarties atsisakymą atvykus į Bendrovės buveinę, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
8.9.1.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Vartojimo kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo Bendrovei dienos, grąžinti Bendrovei Vartojimo kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Vartojimo kreditas, iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos, t.y. Grąžintinos sumos įskaitymo į Vartojimo kredito gavėjo elektroninių pinigų sąskaitą dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal šioje sutartyje numatytą Vartojimo kredito Palūkanų normą.
8.9.2. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Vartojimo kredito gavėjas Bendrovei kompensuotų viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.
8.10. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Vartojimo kredito suteikimo dienos, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Vartojimo kredito sutarties ir grąžinti Bendrovei visą gautą Vartojimo kredito sumą nemokėdamas Vartojimo kredito mokesčio.
8.10.1. Norėdamas pasinaudoti šios sutarties 8.10 punkte numatyta teise, Vartojimo kredito gavėjas privalo:
8.10.1.1. per nustatytą 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpį grąžinti visą gautą Vartojimo kredito sumą Bendrovei;
8.10.1.2. Apie Vartojimo kredito grąžinimą tą pačią dieną informuoti Bendrovę atvykus į Bendrovės buveinę ir/arba elektroniniu paštu telefonu, nurodytais šioje Vartojimo kredito sutartyje.
8.11. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Vartojimo kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos šios sąlygos:
8.11.1. Vartojimo kredito gavėjas, norintis grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau termino, privalo kreiptis į Bendrovę su prašymu, kuriame nurodoma tiksli data, kada išankstinis grąžinimas bus atliktas. Prašymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu arba registruotu laišku arba jį pateikti atvykus į Bendrovės buveinę. Taip pat Vartojimo kredito gavėjas gali pasipildyti savo elektroninių pinigų sąskaitą bei savo paskyroje savarankiškai inicijuoti Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą.
8.11.2. Vartojimo kredito gavėjas privalo grąžinti dalį ar visą Vartojimo kreditą prašyme nurodytą dieną. Tuo atveju, kai Vartojimo kredito gavėjas ketina grąžinti dalį ar visą Vartojimo kreditą kitą dieną, negu nurodyta jau pateiktame prašyme, Vartojimo kredito gavėjas privalo pateikti naują prašymą su patikslinta diena, o ankstesnis prašymas netenka galios. Nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, laikoma, kad Vartojimo kredito gavėjas tinkamai neįvykdė 8.9.1. punkte nurodytos sąlygos.
8.11.3. Tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 EUR (du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų) per bet kurį 12 dvylikos mėnesių laikotarpį, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Vartojimo kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 1 procentui anksčiau nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos Vartojimo kredito sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai, kitu atveju kompensacija Bendrovei negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies. Kompensacija Bendrovei negali būti didesnė nei Palūkanų suma, kurią Vartojimo kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Vartojimo kreditą grąžintų Vartojimo kredito sutartyje nurodytu laiku.
8.11.4. Grąžinęs visą ar dalį Vartojimo kredito anksčiau laiko, Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos. Visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į Bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus Palūkanas, tenkančios vienai Vartojimo kredito dienai, negali būti didesnės kaip 0,04 procento Bendros vartojimo kredito sumos.
8.11.5. Jeigu Vartojimo kredito gavėjas pasipildo savo elektroninių pinigų sąskaitą, tačiau 8.9.1. punkte numatyta tvarka neinformuoja Bendrovės arba savarankiškai savo paskyroje neinicijuoja Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimo, Bendra vartojimo kredito kaina nėra perskaičiuojama, o Vartojimo kreditas grąžinamas 5.8. punkte nurodyta tvarka.
8.12. Kai Vartojimo kredito gavėjas grąžina dalį Vartojimo kredito anksčiau Vartojimo kredito sutartyje numatyto termino ir 8.10. punkte numatyta tvarka pasinaudoja teise į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, Vartojimo kredito grąžinimo terminas ir Mėnesinės įmokos dydis koreguojasi atsižvelgiant į atlikto dalinio išankstinio grąžinimo dydį. Tuo atveju, kai atliktas išankstinio grąžinimo dydis yra didesnis už Mėnesinės įmokos dydį, Vartojimo kredito grąžinimo terminas trumpėja tiek mėnesių, kiek atliktas dalinis išankstinis grąžinimas pilnai padengia Mėnesinių įmokų. Po to likusi dalinio išankstinio grąžinimo suma padalinama iš likusiu neapmokėtų mėnesinių įmokų skaičiaus ir šiuo dydžiu sumažinama kiekviena likusi Mėnesinė įmoka. Kai atliktas dalinio išankstinio dydis yra mažesnis už Mėnesinės įmokos dydį, Vartojimo kredito grąžinimo terminas nesutrumpėja, tačiau atlikto išankstinio grąžinimo suma padalinama iš likusiu neapmokėtų Mėnesinių įmokų skaičiaus ir šiuo dydžiu sumažinama kiekviena likusi Mėnesinė įmoka.
8.13. Kai Vartojimo kredito gavėjas išreiškia valią keisti Vartojimo kredito sutartį dėl to, kad nesugeba ar dėl iš anksto žinomų priežasčių ateityje nesugebės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal esamą (-as) Sutartį (-is), Šalys gali susitarti dėl tam tikrų Specialiųjų sąlygų pakeitimo ne blogesnėmis nei pirminės sąlygomis ir tuo tikslu pasirašyti Vartojimo kredito sutarties Priedą (-us) ar sudaryti taikos sutartį, kuria iš esmės išsprendžiamas įsiskolinimo grąžinimo klausimas bei užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje.
8.14. Vartojimo kredito gavėjui Vartotojo zonoje pateikus prašymą dėl Vartojimo kredito sutarties sąlygų pakeitimo, o Bendrovei priėmus sprendimą tenkinti prašymą, laikoma, kad Šalys susitarė dėl Vartojimo kredito sąlygų pakeitimo ir jas patvirtino elektroniniais parašais.
8.15. Bendrovės pareiškimas Vartojimo kredito gavėjui, kad Bendrovė atsisako išmokėti lėšas pagal Vartojimo kredito sutartį, kaip tai nustatyta Vartojimo kredito sutarties 3.3.1 ir 4.8 punktuose, nėra laikomas Vartojimo kredito sutarties nutraukimu. Tai yra pagrindas Sutarčiai pasibaigti jos tinkamu įvykdymu. Po tokio pareiškimo Vartojimo kredito sutartis pasibaigia ir Šalys viena kitai neturi jokių turtinių ir neturtinių reikalavimų pagal šią Sutartį.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, arba vienai iš Šalių nusprendus, kad spręsti ginčą ar kitą nesutarimą derybomis yra netikslinga, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme.
9.1.1. Vartojimo kredito gavėjas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, privalo raštu kreiptis su skundu į Bendrovę ir nurodyti savo reikalavimus.
9.1.2. Bendrovė pateikia Vartojimo kredito gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Išsami skundo nagrinėjimo tvarka ir terminai nustatomi Bendrovės Vartojimo kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Bendrovės Tinklalapyje.
9.1.3. Jeigu Bendrovės atsakymas į Vartojimo kredito gavėjo skundą netenkina Vartojimo kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Vartojimo kredito gavėjas ne vėliau nei per 3 (trejus) metus nuo galimo pažeidimo turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (adresas Gedimino pr. 6, LT-01121 Vilnius).
9.2. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Vartojimo kredito gavėjo pateikti Bendrovei Vartotojo zonoje arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams.
9.2.1. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
9.2.2. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.
9.2.3. Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.
9.3. Klientas sutinka, kad Bendrovė pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.
9.4. Šalys susitaria, kad šios Sutarties aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.5. Bendrovės ir Vartojimo kredito gavėjo pranešimai siunčiami paprastu paštu ir elektroniniu paštu Šalių nurodytais adresais. Apie Šalių adresų pasikeitimą turi būti pranešta raštu per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto adreso pasikeitimo.