NEO FINANCE, AB

VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. NEO Finance, AB vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) darbuotojų veiksmus Bendrovės vardu, atliekant Klientų kreditingumo vertinimą siekiant nustatyti, ar konkrečiam Klientui    gali būti suteiktas vartojimo kreditas, taip pat nustatant, kokiomis Sąlygomis vartojimo kreditas gali būti suteikiamas konkrečiam Klientui.

1.2. Šios taisyklės parengtos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu (Žin., 2011, Nr. 1-1), Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo      nuostatais (Lietuvos banko valdybos 2022 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 03-22 redakcija) (toliau – Nuostatai), EBA 2020 m. gegužės 29 d. patvirtintomis gairėmis dėl paskolų išdavimo stebėsenos, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės      darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

1.3. Šiose Taisyklėse neaptarti Klientų kreditingumo vertinimo klausimai nustatomi tiesiogiai remiantis šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais teisės aktais.

1.4. Šiose Taisyklėse vienaskaita naudojamos sąvokos gali būti suprantamos kaip naudojamos daugiskaita, jeigu yra poreikis pagal faktinę situaciją, ir atvirkščiai.

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2.1. Bendrovė – reiškia NEO Finance, AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios registruota buveinė yra A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 303225546, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Bendrovė įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą.

2.2. VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.

2.3. TSPO – tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kaip tai apibrėžta VKĮ. Šių Taisyklių atžvilgiu TSPO reiškia Bendrovę, veikiančią kaip TSPO.

2.4. Platforma – Bendrovės valdoma internetinė platforma, pasiekiama adresu www.paskoluklubas.lt

2.5. Vartojimo kreditas – kaip tai apibrėžia Vartojimo kredito įstatymas.

2.6. Paskolos davėjas – fizinis asmuo, faktiškai teikiantis Vartojimo kreditą tarpininkaujant Bendrovei kaip TSPO, kaip tai apibrėžta VKĮ.

2.7. Klientas – fizinis asmuo, Platformoje pateikęs prašymą gauti vartojimo kreditą. Klientas yra potencialus Vartojimo kredito gavėjas.

2.7.1. Klientu negali tapti jaunesnis nei 18 metų asmuo.

2.7.2. Vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu bei kitais VKĮ nustatytais atvejais.

2.7.3. Kredito sutarties terminas negali būti ilgesnis nei iki asmeniui sukaks 78 metai.

2.8. Vartojimo kredito gavėjas – fizinis asmuo, kuris Platformoje pateikė prašymą gauti vartojimo kreditą ir su juo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis.

2.9. NASIS - informacinė sistema, kurioje nurodomas asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašas. Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas, taip pat Informacinės sistemos asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos bankas.

2.10. GR – gyventojų registras. Registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas.

2.11. PRDB – Lietuvos banko administruojama duomenų bazė, į kurią pateikiami duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas.

2.12. BVKK – bendra vartojimo kredito kaina, kaip tai apibrėžia Vartojimo kredito įstatymas.

2.13. BVKKMN – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

2.14. DSTI – vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis.

2.15. Asmeninis vartojimo kreditas – suteikiamas įvertinus tik asmenines Kliento pajamas ir Kliento bei šeimos bendrus įsipareigojimus, kai Klientas siekia sudaryti arba sudaro vartojimo kredito sutartį asmeninėms reikmėms. Už prievoles kylančias iš asmeninio vartojimo kredito atsako Klientas asmeniškai.

2.16. Įmoka – periodinė mėnesinė įmoka, kurią Vartojimo kredito gavėjas privalo mokėti pagal sudarytą Vartojimo kredito sutartį. Įmoka susideda iš grąžinamos Vartojimo kredito dalies ir mokesčių, mokėtinų už naudojimąsi Vartojimo kreditu pagal konkrečią Vartojimo kredito sutartį. Įmoka nustatoma preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį, ir neapima faktiškai galimai taikomų netesybų bei kompensacinių palūkanų sumos.

2.17. Sąlygos – konkretaus Vartojimo kredito suma, grąžinimo terminas, Įmoka ir kitos specialiosios Vartojimo kredito sutarties sąlygos, kurios kokybiškai apibrėžia Vartojimo kredito gavėjo prisiimamus finansinius įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį.

2.18. Šeima – susituokę asmenys (sutuoktiniai).

2.19. Įsipareigojimai – Kliento, jo sutuoktinio ir bendri šeimos turimų finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms ir kitiems asmenims mėnesinė įmokos suma. Asmeninio vartojimo kredito atveju, Kliento įsipareigojimai yra Kliento turimų asmeninių ir bendrų šeimos finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms ir kitiems asmenims įmokos suma. Įmokos suma apskaičiuojama atskirai apskaičiuojant kiekvieno įsipareigojimo finansų įstaigai dydį, gautą atitinkamo įsipareigojimo likusią kredito grąžinimo ir kredito kainos sumą dalijant iš likusios kredito trukmės mėnesiais ir gautus dydžius susumuojant, išskyrus:

2.19.1. Kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti (neterminuota kredito sutartis, sąskaitos kreditavimo sutartis, kita kredito sutartis, pagal kurią kredito gavėjui suteikiama teisė naudotis kreditu neviršijant nustatyto kredito limito, ir pan.), įsipareigojimo dydis apskaičiuojamas susumuojant šiuos dydžius:

2.19.2. nepanaudotą kredito ir kredito kainos sumą, padalytą iš visos kredito trukmės mėnesiais, bet ne daugiau kaip iš 36 mėnesių (įskaitant neterminuotas kredito sutartis);

2.19.3. panaudotą kredito ir kredito kainos sumą, padalytą iš likusios kredito trukmės mėnesiais, bet ne daugiau kaip iš 36 mėnesių (įskaitant neterminuotas kredito sutartis).

2.20. Įrodymai – dokumentais patvirtinta informacija, kuria remiantis galima daryti išvadas dėl realios Kliento finansinės būklės, įskaitant, bet neapsiribojant: Kliento banko sąskaitų išrašai, VSDFV (Sodros) duomenų bazėje pateikiama informacija apie Kliento darbovietę, gaunamą darbo užmokestį bei darbo stažą, UAB „Creditinfo Lietuva“ arba kitoje duomenų bazėje pateikiama informacija apie Kliento turimas sutartis su kitomis finansų įstaigomis, Kliento Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos metinės pajamų deklaracijos, kiti galimi įrodymai. Jeigu vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas (refinansavimas), galima patvirtinti duomenis apie Kliento įsipareigojimus Klientui pateikus šiuos įsipareigojimus pagrindžiančias sutartis arba gautą pažymą iš PRDB arba pateikus informaciją telefoninio pokalbio metu ar el. paštu.

2.21. Neigiamas santykis:

2.21.1. Situacija kai Kliento, jo sutuoktinio ir bendrų šeimos turimų Įsipareigojimų mėnesinė suma yra lygi arba didesnė nei 40 procentų Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų. Kai vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas (refinansavimas), o refinansuojamų įsipareigojimų bendra mėnesinių įmokų suma ir BVKKMN vidurkis yra didesni negu vartojimo kredito, kuris skirtas būtent šiems įsipareigojimams padengti, ir Bendrovė turi įrodymų, kad Kliento DSTI, įvertinus dabar turimus/refinansuojamus įsipareigojimus, yra didesnis nei būsimas po refinansavimo, neigiamas santykis tai situacija, kai Kliento, jo sutuoktinio ir bendrų šeimos turimų Įsipareigojimų mėnesinė suma yra lygi arba didesnė nei 50 procentų Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų.

2.21.2. Asmeninio vartojimo kredito atveju, kai Klientas pateikė įrodymus, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie jį (atitinkamas teismo sprendimas, ikivedybinė arba povedybinė sutartis), neigiamas santykis - situacija, kai Kliento ir bendrų šeimos Įsipareigojimų mėnesinė suma yra lygi arba didesnė nei 40 procentų Kliento gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų. Kai vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas (refinansavimas), o refinansuojamų įsipareigojimų bendra mėnesinių įmokų suma ir BVKKMN vidurkis yra didesni negu vartojimo kredito, kuris skirtas būtent šiems įsipareigojimams padengti, ir Bendrovė turi įrodymų, kad Kliento DSTI, įvertinus dabar turimus/refinansuojamus įsipareigojimus, yra didesnis nei būsimas po refinansavimo, neigiamas santykis tai situacija, kai Kliento ir bendrų šeimos Įsipareigojimų mėnesinė suma yra lygi arba didesnė nei 50 procentų Kliento gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų.

2.21.3. Asmeninio vartojimo kredito atveju, kai Klientas nepateikė aukščiau nurodytų įrodymų, neigiamas santykis - situacija, kai:

i) Kliento vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal Kliento ir bendrus šeimos įsipareigojimus dėl vartojimo kreditų sudaro arba yra didesnis negu 20 proc. Kliento tvarių pajamų;

ii) Kliento vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal visus Kliento ir bendrus šeimos įsipareigojimus finansų įstaigoms sudaro arba yra didesnis kaip 40 proc. Kliento tvarių pajamų.

2.22. Teigiamas santykis:

2.22.1. Kliento, jo sutuoktinio ir bendrų šeimos turimų Įsipareigojimų mėnesinė suma yra mažesnė nei 40 procentų Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų. Kai vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas (refinansavimas), o refinansuojamų įsipareigojimų bendra mėnesinių įmokų suma ir BVKKMN vidurkis yra didesni negu vartojimo kredito, kuris skirtas būtent šiems įsipareigojimams padengti, ir Bendrovė turi įrodymų, kad Kliento DSTI, įvertinus dabar turimus/refinansuojamus įsipareigojimus, yra didesnis nei būsimas po refinansavimo, teigiamas santykis tai situacija, kai Kliento, jo sutuoktinio ir bendrų šeimos turimų Įsipareigojimų mėnesinė suma yra mažesnė nei 50 procentų Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų.

2.22.2. Asmeninio vartojimo kredito atveju, kai Klientas pateikė įrodymus, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie jį (atitinkamas teismo sprendimas, ikivedybinė arba povedybinė sutartis), teigiamas santykis - situacija, kai Kliento ir bendrų šeimos Įsipareigojimų mėnesinė suma yra mažesnė nei 40 procentų Kliento gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų. Kai vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas (refinansavimas), o refinansuojamų įsipareigojimų bendra mėnesinių įmokų suma ir BVKKMN vidurkis yra didesni negu vartojimo kredito, kuris skirtas būtent šiems įsipareigojimams padengti, ir Bendrovė turi įrodymų, kad Kliento DSTI, įvertinus dabar turimus/refinansuojamus įsipareigojimus, yra didesnis nei būsimas po refinansavimo, teigiamas santykis tai situacija, kai Kliento, jo sutuoktinio ir bendrų šeimos turimų Įsipareigojimų mėnesinė suma yra mažesnė nei 50 procentų Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų.

2.22.3. Asmeninio vartojimo kredito atveju, kai Klientas nepateikė aukščiau nurodytų įrodymų, teigiamas santykis - situacija, kai: a) i) Kliento vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal Kliento ir bendrus šeimos įsipareigojimus dėl vartojimo kreditų sudaro ne daugiau negu 20 proc. Kliento tvarių pajamų; ii) Kliento vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal visus Kliento ir bendrus šeimos įsipareigojimus finansų įstaigoms sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kliento tvarių pajamų.

2.23. Tvarios pajamos – tokios Vartojimo kredito gavėjo pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis vartojimo kredito suteikimo laikotarpiu. Išvada apie tvarias Kliento pajamas daroma atsižvelgiant į ne mažiau kaip keturių mėnesių Kliento tvarių pajamų istorijos vidurkį ir vertinama ar sutartyje nustatyto vartojimo kredito grąžinimo laikotarpiu gaunamų tvarių pajamų pakaks visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti.

2.23.1. Keturių mėnesių tvarios pajamos iš darbo užmokesčio (darbo stažas) laikomos, kai:

2.23.1.1. Paskutinius keturis mėnesius dirbama toje pačioje darbovietėje;

2.23.1.2. Jeigu per paskutinius keturis mėnesius buvo pakeista darbovietė ir prieš tai buvusioje darbovietėje buvo dirbama trumpiau nei metus, o naujoje darbovietėje pradedama dirbti sekančią darbo dieną arba susidariusią ne daugiau vienos darbo dienos pertrauką galima pagrįsti objektyviais įrodymais ir nauja darbo sutartis yra be bandomojo laikotarpio arba bandomasis laikotarpis yra pasibaigęs;

2.23.1.3. Jeigu per paskutinius keturis mėnesius buvo pakeista darbovietė ir prieš tai buvusioje darbovietėje buvo dirbama ilgiau nei metus, o naujoje darbovietėje pradedama dirbti sekančią darbo dieną arba susidariusią ne daugiau nei penkių darbo dienų pertrauką galima pagrįsti objektyviais įrodymais ir nauja darbo sutartis yra be bandomojo laikotarpio arba bandomasis laikotarpis yra pasibaigęs.

2.23.2. Keturių mėnesių tvarios pajamos laikomos ir tuo atveju, kai per šį laikotarpį Klientas buvo išėjęs neapmokamų atostogų, išskyrus kai Klientas neapmokamose atostogose buvo paskutinį vertinamojo laikotarpio mėnesį.

2.23.3. Tvarios pajamos laikomos ir tuo atveju, kai yra gaunamos pajamos iš nuolatinių išmokų (pensijos) ne mažiau kaip 4 mėnesius:

2.23.3.1. Jeigu išmoka yra terminuota, suteikiamos paskolos terminas gali būti ne ilgesnis nei iki mokamos išmokos termino pabaigos;

2.23.3.2. Jeigu išmoka neterminuota, suteikiamos paskolos terminas neribojamas;

2.23.3.3. Jeigu gaunama išmoka už vaiko priežiūrą, pasirinkus vienerių metų vaiko priežiūros atostogas, tvarios pajamos yra laikomos paskirtos mėnesio išmokos dydis;

2.23.3.4. Jeigu gaunama išmoka už vaiko priežiūrą, pasirinkus dviejų metų vaiko priežiūros atostogas, tvarios pajamos yra laikomos antrų metų paskirtos mėnesio išmokos dydis;

2.23.3.5. Jeigu gaunama išmoka už vaiko priežiūrą, pasirinkus trijų metų vaiko priežiūros atostogas, tvarios pajamos yra laikomos antrų metų paskirtos mėnesio išmokos dydis, o suteikiamos paskolos terminas negali būti ilgesnis nei antrų metų išmokos mokėjimo pabaiga;

2.23.4. Pajamos gaunamos iš turto nuomos ar dienpinigių gali būti vertinamos tik kaip papildomos pajamos.

2.24. Tvarių mėnesinių pajamų dydis – turi būti skaičiuojamas kaip paprastasis vidurkis dalinant vertinamų mėnesių bendrą pajamų sumą iš vertinimo metu imtų mėnesių skaičiaus.

2.24.1. Tuo atveju, kai klientas per vertinamąjį laikotarpį pakeitė darbovietę, tvarių mėnesinių pajamų dydis apskaičiuojamas šia tvarka:

2.24.1.1. Kai naujame darbe kliento pajamos padidėjo, tai pajamos apskaičiuojamos kaip paprastasis vidurkis atsižvelgiant į paskutinius keturis mėnesius;

2.24.1.2. Kai naujajame darbe kliento pajamos sumažėjo, tai pajamos apskaičiuojamos naudojant naujoje darbovietėje gaunamų mažesnių pajamų vidurkį.

2.25. Maksimali turimų įsipareigojimų suma – Kliento Bendrovėje turimų vartojimo kreditų bendra suma, neįskaitant palūkanų ir visų kitų mokesčių, priklauso nuo Klientui suteikto kreditingumo reitingo: A+ ir A reitingų suma negali būti didesnė negu 35 000 EUR (trisdešimt penki tūkstančiai eurų); B reitingo suma negali būti didesnė negu 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų); C reitingo suma negali būti didesnė negu 20 000 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų); C- reitingo suma negali būti didesnė, nei 12 000 EUR (dvylika tūkstančių eurų).

2.26. Maksimalus vartojimo kreditų skaičius – Klientas, kuriam suteiktas C kreditingumo reitingas, gali gauti Bendrovės vartojimo kreditą tik tuo atveju, jeigu anksčiau turimo (-ų) Bendrovės vartojimo kredito (-ų) yra apmokėtos ne mažiau kaip dvi mėnesio įmokos.

3. ATSAKINGOJO SKOLINIMO PRINCIPO TURINYS

3.1. Bendrovės darbuotojas, vertindamas Kliento kreditingumą, privalo vadovautis atsakingojo skolinimo principu. Laikoma, kad tinkamai vadovaujamasi atsakingojo skolinimo principu, jei įgyvendinami visi žemiau nurodyti aspektai:

3.1.1. Bendrovės darbuotojas kiekvieną kartą, prieš priimdamas sprendimą suteikti Klientui vartojimo kreditą, remdamasis pakankama informacija turi įvertinti Kliento kreditingumą, taip pat Klientą patikrinti GR ir NASISregistruose;

3.1.2. Kliento kreditingumo vertinimo tikslas yra įvertinti Kliento galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Klientas būtų pajėgus įvykdyti;

3.1.3. Bendrovės darbuotojas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, atsižvelgdamas į Kliento pateiktą ir Bendrovei prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos Kliento mokumui, ypač tokius kaip Tvarios Kliento pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo (augimo ir mažėjimo) potencialas;

3.1.4. skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į istorinius duomenis, ekonomikos cikliškumą) visų Kliento įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės Įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimu (angl. debt-to-income);

3.1.5. Kliento kreditingumo vertinimas, remiantis tuo metu turima informacija, turi būti pagrįstas prielaida, kad Klientas galės vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą Vartojimo kredito sutarties laikotarpį;

3.1.6. jeigu vertinant Kliento kreditingumą nustatoma, kad remiantis tuo metu turima informacija Klientas nepajėgus vykdyti finansinių įsipareigojimų visą Vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį, vartojimo kreditas Klientui neturi būti suteiktas.

4. KREDITINGUMO VERTINIMO METU SURENKAMA INFORMACIJA

4.1. Vertinant Kliento kreditingumą, iš jo privalomai surenkama žemiau nurodyta informacija:

4.1.1. Pasirinkus asmeninį vartojimo kreditą – asmeninis Kliento, kitu atveju Kliento ir jo sutuoktinio, tvarių pajamų per pastaruosius 4 mėnesius vidurkis;

4.1.2. Pasirinkus asmeninį vartojimo kreditą – asmeniniai Kliento, kitu atveju Kliento ir jo sutuoktinio, tvarių pajamų šaltiniai bei tvarių pajamų gavimą pagrindžiantys dokumentai:

a) Kai pajamos gaunamos pagal darbo sutartį – informacija iš SODRA duomenų bazės arba sąskaitos išrašas, arba pažyma iš darbovietės (patvirtinta atsakingo asmens parašu ir antspaudu, jeigu darbovietė jį turi) apie išmokėtą darbo užmokestį;

b) Kai pajamos gaunamos iš turto nuomos – nuomos sutartis ir sąskaitos išrašas. Jei Klientas yra deklaravęs pajamas, pajamų deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus;

c) Kai pajamos gaunamos iš individualios veiklos – informacija iš SODRA duomenų bazės, pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus, pajamas ir išlaidas patvirtinantys dokumentai už einamuosius metus ir praėjusius metus (banko sąskaitų išrašai, patvirtinantys piniginių judėjimą, pajamų ir išlaidų žurnalas), individualios veiklos pažyma ir veiklos tęstinumą įrodantys dokumentai (sutartys, užsakymai).

d) Kai pajamos gaunamos iš veiklos pagal verslo liudijimą – verslo liudijimas, pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius kalendorinius metus, veiklos tęstinumą įrodantys dokumentai (sutartys, užsakymai), pajamas ir išlaidas patvirtinantys dokumentai už einamuosius metus ir praėjusius metus (banko sąskaitų išrašai, patvirtinantys piniginių judėjimą, pajamų ir išlaidų žurnalas);

e) Kai gaunamos pajamos – nuolatinės išmokos – informacija iš SODRA duomenų bazės arba sąskaitos išrašas ir gaunamų nuolatinių išmokų gavimą pagrindžiančių dokumentų kopijos;

f) Kai pajamos gaunamos iš Mažosios bendrijos - vertinama informacija apie kliento kiekvieną mėnesį deklaruojamas pajamas, kuri pateikiama SODRA duomenų bazėje;

g) Kai pajamos gaunamos iš dienpinigių – banko sąskaitos išrašas;

h) Kiti, aukščiau nenurodyti pajamų šaltiniai ir juos pagrindžiantys dokumentai.

4.1.3. Pasirinkus asmeninį vartojimo kreditą – asmeninis Kliento, kitu atveju Kliento ir (atskirai) jo šeimos, ir (atskirai) jo sutuoktinio, turimų finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms ir kitiems asmenims mėnesinis dydis. Šių įsipareigojimų dydis surenkamas atskirai pagal grupes:

4.1.3.1. Įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartis, neskaitant įsipareigojimų pagal susietojo vartojimo kredito sutartis ir kredito kortelių sutartis;

4.1.3.2. Įsipareigojimai pagal būsto kredito sutartis;

4.1.3.3. Įsipareigojimai pagal lizingo (t. y. susietojo vartojimo kredito) sutartis;

4.1.3.4. Įsipareigojimai pagal kredito kortelių ir kredito linijų sutartis.

4.1.3.5. Kiti, aukščiau nenurodyti, finansiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms ir kitiems asmenims, teikiantiems finansines paslaugas

4.1.4. Kliento ne mažiau kaip 6 paskutinių mėnesių kredito istoriją ir informaciją apie tai, ar Klientas netinkamai vykdo arba netinkamai vykdė finansinius įsipareigojimus, kurią pateikia UAB „Creditinfo Lietuva“;

4.1.5. Kliento patvirtinimas, ar jo arba jo šeimos pajamos ar išlaidos keisis per visą Vartojimo kredito sutarties laikotarpį. Pasirinkus asmeninį vartojimo kreditą, Klientas patvirtina ar jo asmeninės pajamos ar išlaidos keisis per visą Vartojimo kredito sutarties laikotarpį. Jei Klientas patvirtina, kad jo ar jo šeimos pajamos ar Įsipareigojimai keisis per visą Vartojimo kredito sutarties laikotarpį, arba asmeninio vartojimo kredito klientui patvirtinus, kad jo asmeninės pajamos ar Įsipareigojimai keisis per visą Vartojimo kredito sutarties laikotarpį, privalo būti surenkama informacija, koks pokytis numatomas ir kaip jis darys įtaką Kliento gebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį.

4.1.6. Klientas, kurio pajamos gali gerokai kisti (pvz., dividendų, pajų pajamos, pajamos iš investicinės veiklos ir pan.) arba dėl kurių pajamų tvarumo abejojama, vertinami konservatyviau.

4.2. Klientui nepateikus visos ar dalies informacijos, Vartojimo kreditas Klientui nesuteikiamas. Bendrovė privalo kreditingumo vertinimo metu surinktą (vertintą) informaciją išsaugoti 3 metus nuo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio šios informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo termino, kad vartojimo kredito davėjas prireikus galėtų pateikti įrodymus, kad tinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo kreditingumą.

5. SURINKTOS INFORMACIJOS VERTINIMAS

5.1. Visa kreditingumo vertinimo metu surenkama informacija turėtų būti pagrįsta Įrodymais. Jeigu Klientas ir Bendrovė negali pagrįsti pateikiamos informacijos apie Tvarias pajamas Įrodymais, tokia informacija nevertinama. Jeigu Klientas ir Bendrovė negali pagrįsti pateikiamos informacijos apie Įsipareigojimus, tačiau Klientas Bendrovei nurodo tokių Įsipareigojimų buvimą, tokia informacija yra vertinama.

5.2. Vertinamos tik Tvarios Kliento ir jo šeimos pajamos ir Įsipareigojimai, kurie yra turimi kreditingumo vertinimo momentu. Asmeninio vartojimo kredito atveju vertinamos tik Tvarios Kliento asmeninės pajamos ir asmeniniai Įsipareigojimai, kurie yra turimi kreditingumo vertinimo momentu.

5.3. Vartojimo kredito davėjui vertinant vartojimo kredito gavėjo pajamas, atsižvelgiama į faktines vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo metu gaunamas vartojimo kredito gavėjo pajamas, turimus finansinius įsipareigojimus (jų likusį terminą, palūkanų normas ir negrąžintas sumas bei skolos grąžinimo praktiką), tiek ir į tikėtinas būsimas pajamas, jei pajamų sumažėjimas yra pagrįstas objektyviais duomenimis, o pajamų augimas – patvirtintas atitinkamais įrodymais.

5.4. Klientui pateikus pajamų už praėjusius kalendorinius metus deklaraciją, tačiau kartu nepridėjus jokių papildomų dokumentų įrodančių, kad Kliento deklaruotos pajamos buvo gautos mažesniu laikotarpiu nei pilni kalendoriniai metai, preziumuojama, jog gautos pajamos yra už visus praėjusius kalendorinius metus ir deklaruota suma dalinama iš 12 (dvylikos) mėnesių, taip gaunant Kliento deklaruotų metų mėnesinių pajamų vidurkį. Klientui pateikus įrodymus, kuriais vadovaujantis galima nustatyti, kad gautos pajamos yra už mažesnį laikotarpį nei visi praėjusieji kalendoriniai metai, deklaruotos pajamos dalinamos iš mėnesių skaičiaus, kada faktiškai buvo gautos deklaruotos pajamos.

5.5. Vertinant surinktus ir Įrodymais patvirtintus duomenis apie Kliento gaunamas Tvarias pajamas ir turimus Įsipareigojimus, nustatomas santykis tarp Kliento ir jo šeimos gaunamų Tvarių mėnesinių pajamų ir turimų Įsipareigojimų. Klientui pasirinkus asmeninį vartojimo kreditą nustatomas santykis tarp Kliento gaunamų asmeninių Tvarių mėnesinių pajamų ir turimų asmeninių Įsipareigojimų.

5.6. Jeigu Klientas ir Bendrovė sutaria, kad Vartojimo kredito suteikimo tikslas yra konkrečių Kliento turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms padengimas, ir Bendrovė užtikrina, kad Vartojimo kredito lėšos bus panaudotos būtent šių konkrečių įsipareigojimų padengimui (refinansavimui), apskaičiuojant Įsipareigojimų sumą šie konkretūs įsipareigojimai nėra įtraukiami.

5.7. Jeigu Taisyklių 5.5 punkte nustatytas santykis Neigiamas, Vartojimo kreditas Klientui nesuteikiamas.

5.8. Jeigu Taisyklių 5.5 punkte nustatytas santykis Teigiamas, vadovaujamasi šių Taisyklių 6 skyriumi.

5.9. Vertinant Kliento įsipareigojimus, atsižvelgiama ne tik į jo turimus Įsipareigojimus ir Tvarių pajamų santykį, bet ir į tai, kad minimali pajamų suma pragyvenimui po kredito suteikimo liktų ne mažesnė kaip 354 EUR per mėnesį. Ši suma gali kisti priklausomai nuo:

5.9.1. Vartojimo kredito gavėjo gyvenamosios savivaldybės vidutinio darbo užmokesčio, skelbiamo oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/) už praėjusį metų ketvirtį, lyginant jį su šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, santykį, t. y. Vartojimo kredito gavėjui liekančių pajamų riba nustatoma, minimaliųjų vartojimo poreikių dydį dauginant iš koeficiento, kuris lygus konkrečios savivaldybės, kurioje gyvena Klientas, ir šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio santykiui;

5.9.2. paskolos tikslo (pvz., refinansavimo atveju).

6. SPRENDIMO APIE VARTOJIMO KREDITO SUTEIKIMĄ PRIĖMIMAS

6.1. Vartojimo kreditas Klientui suteikiamas tik tokiu atveju, jeigu Kliento Įsipareigojimų, įskaitant konkrečios suteikiamo Vartojimo kredito Įmokos suma, bei Kliento tvarių pajamų santykis atitinka Taisyklių 2.22. p. nurodytą teigiamą santykį.

6.2. Vartojimo kreditas Klientui nesuteikiamas, jeigu yra tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

6.2.1. Kliento turimų Įsipareigojimų, įskaitant konkrečios suteikiamo Vartojimo kredito Įmokos suma, bei Kliento tvarių pajamų santykis atitinka Taisyklių 2.21. p. nurodytą neigiamą santykį;

6.2.2. Klientas viršytų Taisyklių 2.25. p. nurodytą Maksimalią turimų įsipareigojimų sumą;

6.2.3. Klientas viršytų Taisyklių 2.26. p. nurodytą Maksimalų vartojimo kreditų skaičių;

6.3. Bendrovei priėmus sprendimą Klientui suteikti Vartojimo kreditą, Klientas trumpąja sms žinute ir elektroniniu paštu yra informuojamas apie parengtą Vartojimo kredito pasiūlymą ir pastarojo galiojimo trukmę.

6.4. Klientui nepatvirtinus pateikto Vartojimo kredito pasiūlymo per Vartojimo kredito pasiūlyme nurodytą laikotarpį, Klientas turi pateikti Bendrovei naują paraišką ir jam bus parengtas naujas pasiūlymas.

6.5. Kredito suma Klientui išmokama tik po Vartojimo kredito sutarties sudarymo.

6.6. Klientas apie priimtą sprendimą nesuteikti Vartojimo kredito yra informuojamas Platformoje ir trumpąja sms žinute.

6.7. Maksimali vartojimo kredito suma, suteikiama per Platformą, nustatoma Bendrovės administracijos vadovo įsakymu.

6.8. Galimybė padidinti Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui nėra suteikiama.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės įsigalioja jų patvirtinimo dieną ir galioja iki kol bus panaikintos arba pakeistos Bendrovės administracijos vadovo įsakymu.

7.2. Bet kurios šių Taisyklių nuostatos pasikeitimas ar negaliojimas dėl to, kad pasikeitė ar nustojo galioti imperatyvūs teisės aktai, nedaro įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui. Tokiu atveju vietoje nebegaliojančių nuostatų vadovaujamasi tiesiogiai teisės aktais.

7.3. Šios Taisyklės privalo būti ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus peržiūrimos ir pakeičiamos, jeigu pasikeičia imperatyvūs teisės aktų reikalavimai arba paaiškėja, kad vartojimo kredito davėjo taikomas vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo procesas yra neveiksmingas.