​SUTIKIMAS
Dėl asmens duomenų gavimo ir tvarkymo kreditingumo įvertinimo, vartojimo kredito suteikimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. 


2021-05-11 07:09:07, Vilnius

1. Aš, Vardas Pavarde, asmens kodas, SUTINKU, kad kreditingumo įvertinimo, vartojimo kredito suteikimo, įsiskolinimo valdymo tikslais, investuotojų (fizinių asmenų) ir NEO Finance, AB teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslaus, NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A.Vivulskio 7, Vilnius, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeimyninę padėtį, darbovietės duomenis, užimamas pareigas, duomenis apie buvusias darbovietes per paskutinius 12 mėnesių, vykdomą ūkinę ar individualią veiklą, mėnesinį darbo užmokestį/kitas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, valstybinio socialinio draudimo išmokas, mėnesinius finansinius įsipareigojimus vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšis, informaciją apie pradelstus ir nepadengtus įsiskolinimus, kredito istoriją (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), santuokoje nustatytą turto teisinį rėžimą, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičių, turimą turtą, sudaromų paskolų sutarčių sumą, pradelstų dienų skaičių, paskolos tikslą, sumą, sutarties Nr. ir datą, grąžinimo datą, grąžinimo grafiką,  unikalus vartotojo kodą, informaciją apie suteiktą kreditingumo reitingą, informaciją, įsirašymo į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, taip pat visų gautų dokumentų kopijas, informaciją iš duomenų bazių bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, SUTINKU, kad mano vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (į. k. 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje, taip pat gaunami iš Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB). 

3. Papildomai pareiškiu, jog SUTINKU, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) šios sutikimo (2) antroje pastraipoje nurodytu atveju ir NEO Finance, AB prašymu suteiktų šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus mano asmens duomenis.

4. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog siekiant kuo tiksliau įvertinti mano mokumą ir atlikti finansinės rizikos vertinimą, šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytus pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, vedybų sutartį dėl turto teisinio rėžimo, turiu teisę savo noru pateikti NEO Finance, AB. 

5. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog be šio sutikimo (1) pirmoje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, NEO Finance, AB negalėtų tinkamai atlikti mano mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei suteikti kreditingumo reitingo įvertinimo paslaugos, nustačius teigiamą kreditingumo reitingą suteikti vartojimo kreditą, valdyti įsiskolinimą, užtikrinti investuotojų (fizinių asmenų) ir NEO Finance, AB teises ir teisėtus interesus bei juos ginti.

6. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su NEO Finance, AB tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.Gyva pagalba
Skambinkite
870080075
Reikia pagalbos?