PARAIŠKA
Dėl vartojimo kredito

2024-05-23 09:06:21, Vilnius

1. Aš, , asmens kodas , tarpusavio skolinimo platformoje, kurią administruoja NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, teikiu paraišką dėl mėn. termino 0.00 eurų vartojimo kredito, kuriam būtų taikomos procentų palūkanos.

2. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog kreditingumo įvertinimo, vartojimo kredito suteikimo, įsiskolinimo valdymo tikslais, investuotojų ir NEO Finance, AB teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais, NEO Finance, AB turi teise gauti, tikslinti ir tvarkyti šiuos mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento duomenis arba kvalifikuoto sertifikato duomenis, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeimyninę padėtį, darbovietės duomenis, užimamas pareigas, duomenis apie buvusias darbovietes per paskutinius 12 mėnesių, vykdomą ūkinę ar individualią veiklą, mėnesinį darbo užmokestį/kitas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, valstybinio socialinio draudimo išmokas, mėnesinius finansinius įsipareigojimus vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir jų rūšis, informaciją apie pradelstus ir nepadengtus įsiskolinimus, kredito istoriją (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos), santuokoje nustatytą turto teisinį rėžimą, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičių, turimą turtą, sudaromų paskolų sutarčių sumą, pradelstų dienų skaičių, paskolos tikslą, sumą, sutarties Nr. ir datą, grąžinimo datą, grąžinimo grafiką,  unikalus vartotojo kodą, informaciją apie suteiktą kreditingumo reitingą, informaciją, įsirašymo į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, taip pat visų gautų dokumentų kopijas, informaciją iš duomenų bazių bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

3. Taip pat patvirtinu, kad man yra žinoma, jog mano vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais gali būti gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (į. k. 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje bei UAB "Scorify" (į. k. 302423183) sistemoje, taip pat gaunami iš Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB).

4. Papildomai patvirtinu, jog man yra žinoma, kad tretieji asmenys, tvarkantys su manimi susijusius asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), UAB "Scorify" (į. k. 302423183), bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) (3) trečioje pastraipoje nurodytu atveju ir NEO Finance, AB prašymu suteiks (2) antroje pastraipoje nurodytus mano asmens duomenis.

5. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog siekiant kuo tiksliau įvertinti mano mokumą ir atlikti finansinės rizikos vertinimą, (2) antroje pastraipoje nurodytus pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, darbo užmokestį/kitas pajamas ar įsipareigojimus pagrindžiančias pažymas ir dokumentus, turiu teisę pateikti NEO Finance, AB.

6. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog  be (2) antroje pastraipoje nurodytų mano asmens duomenų, NEO Finance, AB negalėtų tinkamai atlikti mano mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei suteikti kreditingumo reitingo įvertinimo paslaugos, nustačius teigiamą kreditingumo reitingą suteikti vartojimo kreditą, valdyti įsiskolinimą, užtikrinti investuotojų ir NEO Finance, AB teises ir teisėtus interesus bei juos ginti. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys minėtais tikslais bus tvarkomi ne ilgiau nei 10 metų arba tiek, kiek truks mano sutartiniai santykiai su finansine institucija, iš kurios aš gausiu kreditą. Detalesnė informacija apie NEO Finance, AB asmens duomenų tvarkymą pateikiama privatumo politikoje adresu https://www.paskoluklubas.lt/puslapis/24/privatumo-politika.

7. Esu informuotas(-a) ir sutinku, kad man pareiškus pageidavimą, jog būtų apdrausta su mano gyvybe, sveikata ir(ar) darbo netekimu susijusi su mano prievolių, kylančių iš kredito sutarties, nevykdymo rizika, NEO Finance, AB pateiktų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, duomenis kontaktams, paskolos sumą, sutarties terminus ir kt.) draudimo apsaugos suteikimo ir įsigaliojimo bei draudimo sutarties vykdymo tikslais draudimo bendrovei, su kuria bendradarbiauja NEO Finance, AB.

8. Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: susipažinti su NEO Finance, AB tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu ir kaip jie tvarkomi ir kam teikiami; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų; nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys, taip pat teisė į automatiškai tvarkomų duomenų perkeliamumą.