Tarpusavio skolinimo platformos UAB „NEO Finance“ veiklos tęstinumo planas

 

Bendrosios nuostatos

 1. Šis Tarpusavio skolinimo platformos UAB „NEO Finance“ veiklos tęstinumo planas (toliau – Planas) nustato UAB „NEO Finance“, įmonės kodas 303225546, buveinė Verkių 25C-1, Vilnius, duomenys apie bendrovę saugomi ir kaupiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre, kuri veikia kaip Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas, taikomas priemones ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad TSPO veikla būtų vykdoma nuolat ir nenutrūkstamai, taip pat užtikrinančias sklandų vartojimo kredito sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais.
 2. Plane vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
  1. 1. ABĮ – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
  2. 2. Akcininkas – UAB „ERA Capital“, įmonės kodas 300638657, buveinė A. Juozapavičiaus 3-97, Vilnius, kuriai priklauso pagrindinis Bendrovės akcijų paketas.3. 
  3. 3. Bendrovė - UAB „NEO Finance“, įmonės kodas 303225546, buveinė Verkių 25C-1, Vilnius, duomenys apie bendrovę saugomi ir kaupiami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre, kuri veikia kaip Tarpusavio skolinimo platformos operatorius.
  4. 4. Licencija – ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licencija, kurią Lietuvos bankas Bendrovei suteikė 2015 m. spalio 29 d, arba kita šią licenciją apimanti licencija, jeigu ji bus suteikta Bendrovei.
  5. 5. Klientas – Paskolos davėjas arba VKG. Paskolos davėjas ir VGK kartu yra vadinami Klientais.
  6. 6.Paskolos davėjas – fizinis asmuo, skolinantis per Sistemą, kaip tai apibrėžia VKĮ.
  7. 7. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas.
  8. 8. Serveriai – [KONFIDENCIALU], kuriai Bendrovė yra perdavusi savo veiklos funkciją – serverių priežiūrą, priklausantys serveriai, kuriuose yra saugoma visa Sistema ir informacija joje.
  9. 9. Sistema – Bendrovės valdoma internetinė sistema, kurioje yra saugomi ir kaupiami visi duomenys, susiję su Bendrovės vykdoma elektroninių pinigų leidimo veikla bei tarpusavio skolinimo operatoriaus veikla. Bendrovės klientams Sistema pasiekiama internete adresu www.paskoluklubas.lt.
  10. 10. TSPO – tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kaip tai apibrėžia VKĮ.
  11. 11. VK – vartojimo kreditas, kaip jis apibrėžiamas VKĮ.
  12. 12. VKG – vartojimo kredito gavėjas, suteikiamas per Sistemą, kaip jis apibrėžiamas VKĮ.
  13. 13. VKĮ - Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.
 3. Visos sąvokos, Plane vartojamos vienaskaita, priklausomai nuo konteksto gali būti suprantamos ir kaip naudojamos daugiskaita, ir atvirkščiai.

Veiklos rizikos

 1. Planas yra taikomas siekti išvengti ir valdyti žemiau nurodytas rizikas Bendrovės veikloje bei nustatantis priemones ir procedūras tuo atveju, jei Bendrovė susiduria su konkrečios rizikos sukeltais padariniais. Bendrovėje savo veikloje susiduria su šiomis rizikomis:
  1. 1. Operacinė rizika – tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: informacinės sistemos (techninės ir programinės įrangos, telekomunikacinių sistemų sutrikimai ir kt.); žmogaus įtaka (Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); darbo sąlygos (saugių darbo sąlygų pažeidimas ir kt.); klaidos (neteisingų duomenų įvedimas, netinkami teisiniai dokumentai ir kt.).
  2. 2. Virtualių duomenų netekimo rizika – tai rizika, kad Sistemoje saugomi duomenys bus prarasti ar kitaip paveikti, kad nebebūtų galima jų atkurti.
  3. 3. Fizinio pavojaus rizika – tai rizika, kad Bendrovės arba trečiųjų šalių, kuriems Bendrovė yra perdavusi vykdyti savo funkcijas, turtui bus padaryta fizinė žala (sužalojant, sunaikinant arba pagrobiant turtą), ir dėl to Bendrovės veikla bus sutrikdyta.
  4. 4.Likvidumo rizika - tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų, pasireiškianti laikinu arba nuolatiniu Bendrovės nemokumu ir kraštutiniu atveju – bankroto bylos Bendrovei iškėlimu.
  5. 5. Valdymo rizika – tai rizika, kad dėl netinkamo Bendrovės ar atskirų jos vykdomų projektų valdymo Bendrovei ar tretiesiems asmenims bus padaryta žala.
  6. 6. Reputacijos rizika - tai rizika, galinti neigiamai paveikti Bendrovės pajamas ir kapitalą dėl nepalankios nuomonės apie Bendrovės reputaciją, kurią susidaro klientai, sandorio šalys, investuotojai.
  7. 7. Licencijų netekimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė neteks bet kurios iš savo turimų licencijų – teisės versti elektroninių pinigų įstaigos veikla, teisės verstis TSPO veikla, teisės verstis vartojimo kreditų teikimo veikla – ir dėl to Bendrovė nebegalės tinkamai administruoti sudarytų VK sutarčių ir Klientų mokėjimų pagal šias sutartis.
  8. 8. Strateginė rizika - tai rizika, kylanti dėl išorės ir vidaus aplinkos veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką įgyvendinant Bendrovės tikslus, veiklos nuoseklumui ir tęstinumui dėl klaidingo vertinimo arba jo nebuvimo.
  9. 9. Kreditingumo vertinimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė netinkamai įvertins VKG kreditingumą, ir dėl tokio vertinimo VKG laiku nevykdys įsipareigojimų pagal sudarytas VK sutartis, taigi Bendrovė numatytu laiku negaus numatytų  pajamų (arba apskritai negaus pajamų) iš komisinių mokesčių.

Veiklos rizikų valdymo būdai

 1. Ši plano dalis nustato procesus, priemones ir procedūras, kurio taikomos siekiant išvengti arba minimizuoti Plano 4.1 – 4.9 punktuose nurodytų rizikų pasireiškimą Bendrovės veikloje.
 2. Operacinė rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Parengiant ir su Priežiūros institucija suderinant Bendrovės vidaus kontrolės ir operacinės rizikos valdymo taisykles bei aprašus (Bendrovė atliko tai prieš gaudama Licenciją);
  2. 2. Sistema yra suprogramuota ir veikianti taip, kad Sistema besinaudojantis darbuotojas negalėtų atlikti tyčinių ar netyčinių apgaulės veiksmų, pavyzdžiui, sukurti fiktyvių Klientų, sudaryti fiktyvių VK sutarčių ir panašiai. Informacinės sistemos aprašas yra pateiktas Priežiūros institucijai siekiant gauti Licenciją;
  3. 3. Užtikrinant, kad Sistema ir kita Bendrovės veikloje naudojama programinė bei tinklo ir ryšio įranga yra apsaugota nuo programinių virusų, kibernetinių atakų bei kitų nefizinių žalos šaltinių;
  4. 4. Užtikrinant, kad elektros energijos laikinas nepasiekiamumas nesukeltų žalos Plano 6.3 punkte nurodytiems įrenginiams, įrangai ir Serveriams dėl naudojamų apsaugos priemonių (naudojami papildomi nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai);
  5. 5. Sudarant sutartį su trečiaisiais asmenimis, kurių veikla yra darbo saugos įmonėse užtikrinimas, kurioje numatyta, kad trečioji šalis parengs tinkamas vidaus taisykles ir procedūras, kad nebūtų pažeisti tinkamų ir saugių darbo sąlygų reikalavimai ir užtikrinama tinkama ir saugi darbo aplinka;
  6. 6. Su visais Bendrovės darbuotojais pasirašant visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kuriose numatyta neribota kiekvieno Bendrovės darbuotojo materialinė atsakomybė už jo tyčiniais ar netyčiniais veiksmais sukeltą žalą Bendrovei;
  7. 7. Visos naudojantis Sistema sudarytos sutartys yra saugomos Sistemoje, o ne fiziniu pavidalu, ir joms taikomas 10 metų saugojimo senaties terminas, skaičiuojant nuo sutarties visiško įvykdymo dienos;
  8. 8. Vidaus audito metu, kuris nuo 2016 m. atliekamas vieną kartą per finansinius metus, atnaujinant operacinės rizikos valdymą nustatančių taisyklių redakcijas bei patikrinant ir patobulinant Bendrovėje veikiančius operacinę riziką valdančius procesus.
 3. Virtualių duomenų netekimo rizika eliminuojama šiais būdais:
  1. Darant visų Sistemos duomenų kopijas:7.1.1Kiekvieną naktį yra daroma paskutinių 7 (septynių) kalendorinių dienų kopija;7.1.2.Kiekvieną sekmadienį yra daroma paskutinių 4 (keturių) sekmadienių kopija 7.1.3Kiekvieną paskutinę kalendorinę mėnesio dieną yra daroma visos Sistemos duomenų kopija.
  2. 2. Visos Sistemos duomenų kopijos yra saugomos nuo pagrindinių Serverių nutolusiuose serveriuose, kurie yra fiziškai saugomi [KONFIDENCIALU].
  3. 3. Kiekvieną dieną Bendrovė duomenis apie visas naudojantis Sistema sudarytas VK sutartis su detalia informacija apie jų vykdymą perduoda UAB „Creditinfo Lietuva“, administruojančiai jungtinę skolininkų ir finansinių įsipareigojimų duomenų rinkmeną. Tai užtikrina, kad duomenys apie per Sistemą sudarytas ir vykdomas VK sutartis yra saugomi ir patikimos trečiosios šalies.
 4. Fizinio pavojaus rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Bendrovės biuras yra saugiame biurų pastate, kuriame dirba apsaugos darbuotojai, yra įvesta ir veikianti signalizacija, tinkamai veikianti priešgaisrinė sistema;
  2. 2. Visus Bendrovės Sistemos duomenis saugant nutolusiuose Serveriuose, kaip tai nurodyta Plano 7.2 punkte.
 5. Likvidumo rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Bendrovė, turėdama Licenciją, yra atskaitinga Priežiūros institucijai ir teisės aktų nustatyta tvarka nuolatos teikia duomenis apie Bendrovės finansinę būklę (likvidumą) Priežiūros institucijai, kas užtikrina tinkamą Bendrovės išorės priežiūrą;
  2. 2. Bendrovė su Akcininku yra sudariusi Susitarimą dėl veiklos finansavimo, kuris yra pateiktas Priežiūros institucijai, kurio pagrindu Akcininkas įsipareigoja finansuoti Bendrovę esant poreikiui. Pagal šį susitarimą, šio susitarimo nuostatos taikomos ir naujojo akcininko atžvilgiu tuo atveju, jei dalį ir visas Akcininko akcijų perimtų kitas asmuo.
 6. Valdymo rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Bendrovės įstatuose numatyta tripakopė valdymo sistema. Veikia šie valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, direktorius. Taip pat veikia priežiūros organas – stebėtojų taryba. Bet kuriam vienam iš valdymo organų neatliekant jam teisės aktais bei Bendrovės įstatais priskirtų funkcijų, šios funkcijos atlikimą gali perimti kitas organas. Jei atitinkamos funkcijos perėmimas nėra leidžiamas teisės aktų, stebėtojų taryba apie tai informuojama ir teikia pasiūlymą visuotiniam akcininkų susirinkimui. Tokia valdymo sistema užtikrina, kad visos teisės aktų nustatytos funkcijos būtų atliekamos tinkamai ir laiku.
  2. 2. Bendrovės stebėtojų taryba susideda iš nepriklausomų kvalifikuotų ir tinkamą reputaciją turinčių narių, kas lemia efektyvų šio organo veikimą ir nepriklausomumą.
  3. 3. Bendrovės valdymo organų narių, išskyrus akcininkus, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso iki 20 proc. Bendrovės akcijų, kandidatūros iš anksto (prieš šiuos asmenis paskiriant į atitinkamas pareigas) yra patvirtinamos Priežiūros institucijos.
 7. Reputacijos rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Užtikrinant tinkamą Bendrovės valdymą, kaip tai numatyta Plano 10 straipsnyje ir jo punktuose;
  2. 2. Bendradarbiaujant kuriant ir valdant Bendrovės reputaciją su išorės konsultantais.
 8. Licencijų netekimo rizika yra valdoma šiais būdais:
  1. 1. Bendrovės veikla yra prižiūrima Priežiūros institucijos, kas užtikrina savalaikį galimų veiklos neatitikimų teisės aktams pastebėjimą bei užkerta kelią tolimesniems pažeidimams;
  2. 2. Užtikrinant tinkamą Bendrovės valdymą, kaip tai nustatyta Plano 10 straipsnyje ir jo punktuose.
 9. Strateginė rizika  yra valdoma vykdant veiklą internetinėje erdvėje, saugant Sistemos duomenis Serveriuose ir nutolusiuose serveriuose, ir tokiu būdu galint bet kuriuo metu be didesnės žalos Bendrovei ir trečiosioms šalims perkelti veiklą į kitą vietą.
 10. Kreditingumo vertinimo rizika yra minimizuojama šiais būdais:
  1. 1. VKG kreditingumas vertinamas pagal su Priežiūros institucija suderintas Bendrovės direktorės patvirtintas Bendrovės Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles, kurios yra parengtos pagal VKĮ ir Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 „Dėl vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;
  2. 2. Bendrovė papildomai naudoja savo pačios sukurtą kreditingumo reitingą, kurį priskiria kiekvienam VKG vertindama jo kreditingumą, ir taip dar labiau sumažina kreditingumo vertinimo riziką;
  3. 3. Sistema yra sukurta taip, kad nebūtų galimybės tyčia ar netyčia sudaryti VK sutartį su VKG, kuris neatitinka aukščiau aprašytų kreditingumo vertinimo kriterijų.
 11. Bendrovė, būdama finansų įstaiga, pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams atlieka išorės auditą, o finansinių metų eigoje atlieka vidaus auditą, kurių metu auditoriai išsamiai nustato ir įvertina visas Bendrovės veikloje kylančias rizikas ir padeda Bendrovei jas suvaldyti.

Krizinių situacijų valdymo būdai

 1. Ši Plano dalis nustato procesus, priemones ir procedūras, kurios taikomos, jeigu pasireiškia kuri nors iš Plano 4.1 - 4.9 punktuose numatytų veiklos rizikų. Šių procesų, priemonių ir procedūrų įgyvendinimas užtikrina Bendrovės veiklos tęstinumą pasireiškus nepageidaujamiems veiksniams.
 2. Bendrovei netekus Licencijos, sutriktų mokėjimų pagal Sistemoje sudarytas VK sutartis susitarimus į investicijas administravimas. Tokiu atveju Bendrovė:
  1. 1. Ne vėliau nei ta pačią darbo dieną, kai sužino apie Licencijos netekimo galimybę, Bendrovės direktorius sušaukia valdybos posėdį. Valdybos posėdis turi įvykti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo jo sušaukimo dienos. Jeigu valdybos posėdis neįvyksta, valdybos įgaliojimus ir pareigas šiuo klausimu perima Bendrovės direktorius.
  2. 2. Valdyba privalo ne mažiau nei iš 3 (trijų) Bendrovės darbuotojų arba valdybos narių sudaryti komisiją, kuriai pavedama nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 2 darbo dienas sudaryti sąrašą visų asmenų, kurie turi įsipareigojimų Bendrovei ar tretiesiems asmenims pagal per Sistemą sudarytas VK sutartis, pagal kurias prievolės nėra įvykdytos (toliau – Sąrašas). Šiame Sąraše prie kiekvienos VK sutarties privalo būti nurodyti šie duomenys:
   1. VKG vardas, pavardė, asmens kodas;
   2. VK sutarties numeris, sutarties sudarymo data, skolos likutis;
   3. VKG atsiskaitomosios sąskaitos, atidarytos kredito įstaigoje, numeris;
   4. Visų Susitarimų dėl investicijų į vartojimo kreditą, kurių pagrindu buvo suteiktas konkretus VK, numeriai, sudarymo datos, skolų likučiai;
   5. Visų Paskolos davėjų, kurie investavo į šią VK sutartį, vardai, pavardės, asmens kodai, ir atsiskaitomosios sąskaitos, atidarytos kredito įstaigoje, numeris.
  3. 3. Komisija Sąrašą pateikia Bendrovės direktoriui;
  4. 4. Bendrovės direktorius užtikrina, kad nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo Licencijos netekimo dienos, remiantis Sąrašo duomenimis, būtų atlikti šie veiksmai:
   1. Prie kiekvienos VK sutarties būtų sudarytas vienašalis priedas, kuriuo keičiama mokėjimo pagal VK sutartį tvarka, nustatant, kad tinkamas prievolių pagal Sutartį vykdymas yra grąžinamos kredito dalies ir palūkanų mokėjimas tiesiogiai į Paskolos davėjo sąskaitą, nurodant konkrečius rekvizitus mokėjimui: Paskolos davėjo vardą, pavardę, atsiskaitomosios sąskaitos, atidarytos kredito įstaigoje, numeris, mokėjimo grafikas (kiekvienam Paskolos davėjui atskiras).
   2. Plano 17.4.1 papunktyje aprašyti dokumentai pateikiami VKG Sistemoje bei išsiunčiami elektroniniu paštu ir registruotu paštu;
  5. 4. Kiekvienas Paskolos davėjas informuojamas apie tai, kad:
   1. Komisinį (tarpininkavimo) mokestį, kurį Paskolos davėjas privalo mokėti Bendrovei pagal Susitarimo dėl investicijos į vartojimo kreditą nuostatas, Paskolos davėjas privalo mokėti į Bendrovei kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, kuri yra nurodoma pranešime;
   2. VKG pagal sudarytas VK sutartis mokėjimus atliks tiesiogiai į Paskolos davėjui priklausančią sąskaitą, atidarytą kredito įstaigoje.
 3. Priežiūros institucijai nusprendus išbraukti Bendrovę iš TSPO sąrašo, Bendrovė imasi šių veiksmų:
  1. 1. Ne vėliau nei ta pačią darbo dieną, kai sužino apie išbraukimo iš TSPO sąrašo galimybę, Bendrovės direktorius sušaukia valdybos posėdį. Valdybos posėdis turi įvykti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo jo sušaukimo dienos. Jeigu valdybos posėdis neįvyksta, valdybos įgaliojimus ir pareigas šiuo klausimu perima Bendrovės direktorius.
  2. 2. Valdyba privalo ne mažiau nei iš 3 (trijų) Bendrovės darbuotojų arba valdybos narių sudaryti komisiją, kuriai pavedama nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, atlikti šiuos veiksmus:
   1. parengti tipinius informacinius raštus, skirtus VKG ir Paskolos davėjams, kuriuose pateikiama išsami informacija apie tai, kad Bendrovė nebeužsiims TSPO veikla, tačiau teiks paslaugas pagal Licenciją. Ši informacija tą pačią dieną, kai įsiteisėja Priežiūros institucijos sprendimas išbraukti Bendrovę iš TSPO sąrašo, pateikiama Bendrovės Sistemoje, taip pat išsiunčiama elektroniniu paštu Klientams;
   2. surengti mokymus visiems Bendrovės darbuotojams, kuriuose pateikiama išsami informacija apie tai, kad Bendrovė nebeužsiims TSPO veikla, tačiau teiks paslaugas pagal Licenciją;
   3. organizuoti Bendrovės valdybos susitikimus su teisę verstis TSPO veikla turinčiais juridiniais asmenimis, kurių metu būtų aptartas galimas Bendrovės kaip TSPO veiklos perėmimas.
  3. 3. Bendrovę išbraukus iš TSPO sąrašo, Bendrovės atsakomybė už veiksmus, atliktus atliekant TSPO teises ir pareigas, nepasibaigia.
  4. 4. Tą pačią darbo dieną, kai įsiteisėja Priežiūros institucijos sprendimas išbraukti Bendrovę iš TSPO sąrašo, Sistemoje panaikinama galimybė sudaryti VK sutartis, Susitarimus dėl investicijų į vartojimo kreditą ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais pasireikštų Bendrovės kaip TSPO veikla, išskyrus mokėjimų pagal jau sudarytas sutartis administravimą, kuris pasireiškia kaip Bendrovės veikla pagal Licenciją. Už šiame Plano punkte nurodytų veiksmų atlikimą atsakingas Bendrovės direktorius.
 4. Jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei ½ (viena antroji) jos įstatinio kapitalo, Bendrovė imasi šių veiksmų:
  1. 1. Vadovaujantis ABĮ 38 straipsnio 3 dalimi, Bendrovės valdyba (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų ABĮ  59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.
  2. 2. Jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ABĮ 38 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą.  Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas ABĮ nustatyta tvarka, tačiau jis negali būti mažesnis nei Plano 20 straipsnyje nustatytas dydis.
  3. 3. KONFIDENCIALU
 5. Bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei minimalus TSPO įstatinis kapitalas, kurį nustato VKĮ, arba minimalus įstatinis kapitalas, kurį nustato Licenciją turinčių bendrovių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Nustatant minimalų Bendrovės įstatinio kapitalo dydį, taikomas didesnis iš šiame Plano punkte nurodytų dydžių.
 6. Jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ketina priimti sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą tiek, kad jis taptų mažesnis nei Plano 20 straipsnyje nustatytas dydis, visų pirma visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti sprendimą, kad Bendrovė nebevykdys TSPO veiklos ir (arba) veiklos pagal Licenciją. Tokį siūlymą į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę privalo teikti Bendrovės direktorius, sužinojęs apie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą iki šiame Plano straipsnyje nurodyto dydžio.
 7. Jeigu Bendrovės mokumas laikinai sumažėja arba Bendrovė laikinai tampa nemoki, tačiau Bendrovei neiškeliama bankroto byla, dėl tokių priežasčių, kaip, įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinio teisme Bendrovei pateikimas ir dėl to taikomos laikinosios apsaugos priemonės – Bendrovės sąskaitų areštas, Bendrovė mutatis mutandis imasi veiksmų, numatytų Plano 19.3 punkte, tai yra kreipiasi į Akcininką reikalaudama suteikti papildomą finansavimą. Tokiu atveju Akcininkas taip pat yra įtraukiamas į teisminio ginčo, kai Bendrovė yra atsakovė, dalyvius.
 8. Jeigu Bendrovė tampa nemoki ir jai yra iškeliama bankroto byla, Bendrovė imasi šių veiksmų:
  1. Ne vėliau nei tą pačią dieną, kai sužinoma, kad Bendrovei  yra iškelta bankroto byla, Bendrovės direktorius sušaukia valdybos susirinkimą, kuris turi įvykti ne vėliau nei kitą darbo dieną;
  2. Valdyba privalo mutatis mutandis imtis visų veiksmų, numatytų Plano 17 bei 18 straipsniuose, kad būtų užtikrintas tinkamas Sistemoje Klientų sudarytų sutarčių administravimas bei mokėjimų pagal šias sutartis administravimas bei vykdymas.
 9. Jeigu Bendrovės Sistema, visi ar dalis joje saugomų duomenų tampa nebepasiekiami, Bendrovės direktorius užtikrina, kad Bendrovė nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną imasi šių veiksmų:
  1. 1. Tą pačią kalendorinę dieną, kai paaiškėja, kad Sistema, visi arba dalis Sistemoje saugomų duomenų tampa nebepasiekiama, duomenys atkuriami  pasinaudojant Bendrovės turimomis Sistemos kopijomis, įvardintomis Plano 7 straipsnyje. Bendrovės direktorius užtikrina, kad duomenys atkuriami būtų nedelsiant, ne vėliau nei per 24 valandas.
  2. 2. Rankiniu būdu patikrinami visi Bendrovės sąskaitų, atidarytų komerciniuose bankuose ir kitose įstaigose (toliau – Sąskaitos), išrašai už laikotarpį, kuris prasideda ne vėliau nei 2 (dvi) kalendorinės dienos iki dienos, kai paaiškėja, kad Sistema, visi arba dalis Sistemoje saugomų duomenų tampa nebepasiekiama. Patikrinus Sąskaitų išrašus, visi duomenys pakartotinai importuojami į Sistemą, kad būtų užtikrinamas visų mokėjimų tinkamas užskaitymas.
  3. 3. Bendrovė kreipiasi į UAB „Creditinfo Lietuva“, kuriai yra perduodami duomenys apie naudojantis Sistema sudarytas VK sutartis, kaip nurodyta Plano 7.3 punkte, prašydama pateikti visus per paskutines 7 (septynias) kalendorines dienas Bendrovės perduotus duomenis. Šie duomenys yra panaudojami sutikrinti, ar visi Sistemos duomenys, atkurti pagal Plano 24.1 straipsnį, atkurti teisingai.
  4. 4. Bendrovė ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, kai paaiškėja, kad Sistema, visi arba dalis Sistemoje saugomų duomenų tampa nebepasiekiama, įvertina Klientų patirtus tiesioginius nuostolius dėl to, kad jie negalėjo tinkamai vykdyti per Sistemą sudarytų sutarčių dėl Sistemos nepasiekiamumo, ir šiuos nuostolius kompensuoja Klientams savo lėšomis.
 10. Jeigu Bendrovė dėl savo kaltės netinkamai įvertina VK gavėjo kreditingumą ir dėl to bet kuris Bendrovės Klientas, įskaitant patį VKG, patiria tiesioginių nuostolių, Bendrovė įvertina Klientų patirtus tiesioginius nuostolius ir šiuos nuostolius kompensuoja savo lėšomis, esant Klientų pageidavimui.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šis Planas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja neterminuotai.
 2. Už tinkamą šio Plano įgyvendinimą Bendrovės veikloje atsako Bendrovės direktorius. Su Planu pasirašytinai privalo būti supažindinami visi Bendrovės darbuotojai.
 3. Šis Planas ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus privalo būti peržiūrimas ir prireikus pakeičiamas ar papildomas.


Gyva pagalba
Skambinkite
870080075
Reikia pagalbos?