Internetinės platformos naudojimosi taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Šios Tinklapio www.paskoluklubas.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu tinklapiu www.paskoluklubas.lt (toliau – Tinklapis) tvarką ir sąlygas. Taisyklės skelbiamos viešai tinklapyje www.paskoluklubas.lt. Kiekvienas Tinklapio naudotojas (toliau – Klientas) sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.2.   Tinklapis gali būti vadinamas ir Platforma.
1.3.    Klientas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Tinklapiu.
1.4.    Jeigu, norint pasinaudoti atskiromis Tinklapio funkcijomis ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Tinklapyje reikalaujama sutikti su konkrečiais Bendrovės nurodymais ir/ar prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir/ar atskleisti tam tikrą informaciją ir/ar pateikti patvirtinimus, Klientas turi teisę pasinaudoti tomis Tinklapio funkcijomis ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis tik atlikęs aukščiau nurodytus veiksmus.
1.5.    Visa Tinklapyje skelbiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis ir jų tekstais, priklauso NEO Finance, AB, į. k. 303225546, buveinė
Ukmergės g. 126, Vilnius (toliau  - Bendrovė). Jokia Tinklapyje skelbiama informacija ar jos dalis negali jokiu būdu būti kopijuojama ar platinama ir naudojama jokiais kitais tikslais, nei siekiant naudotis Bendrovės paslaugomis.
1.6.    Registruodamasis Tinklapyje klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir  patvirtina, kad šiose Taisyklėse nėra siurprizinių ar paslėptų sąlygų.
1.7.    Šios Taisyklės įsigalioja 2016 m. balandžio 29 d. ir galioja iki jų panaikinimo.
2.    Registracija ir sąskaitos atidarymas
2.1.    Klientas, kuris yra fizinis asmuo, norėdamas naudotis Tinklapyje siūlomomis funkcijomis, privalo užsiregistruoti pasirinkdamas norimą profilį: a) Paskolos gavėjas; b) Investuotojas. Investuotojas platformoje gali būti vadinamas ir Paskolos davėju. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, gali pasirinkti tik vieną iš aukščiau nurodytų profilių.
2.2. Klientas, kuris yra fizinis asmuo iki 18 metų, ir yra atstovaujamas teisėtų atstovų pagal įstatymą gali turėti tik investuotojo profilį. Kliento registracija vykdoma tik teisėtiems atstovams pagal įstatymą atvykus į PASKOLŲ KLUBAS buveinę adresu 
Ukmergės g. 126, Vilnius.
2.3  Klientas, kuris yra juridinis asmuo, norėdamas atsidaryti el. pinigų sąskaita, privalo užsiregistruoti pasirinkdamas profilį: El. pinigų sąskaitos atidarymas juridiniams asmenims. Klientas, kuris yra juridinis asmuo, gali pasirinkti tik aukščiau nurodytą profilį.
2.4.    Registruodamasis Klientas privalo pateikti visus Bendrovės prašomus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: savo vardą, pavardę/pavadinimą, asmens kodą/ juridinio asmens kodą, gimimo/registracijos datą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą; taip pat užpildyti standartinės formos Pažinimo informacijos apie Klientą surinkimo anketą bei identifikuoti savo tapatybę vienu iš Bendrovės reikalaujamų būdų.
2.5.    Kliento registracija baigiasi elektroninių pinigų sąskaitos (toliau – Sąskaitos) atidarymu Klientui. Naudojimosi sąskaita sąlygos apibrėžiamos Kliento ir Bendrovės pasirašytoje Sąskaitos atidarymo sutartyje.
2.6.    Bendrovė turi teisę neteikti jokių paslaugų Klientui, nepateikusiam Bendrovei visų jos prašomų duomenų, arba pateikusiam neteisingus duomenis, arba dėl bet kokių kitų priežasčių, jų nenurodydama.
2.7.    Bendrovė turi teisę apie visus Tinklapyje atliktus ar inicijuotus veiksmus informuoti teisėsaugos institucijas bei kitus asmenis esant teisėtam pagrindui.
3. VIP investuotojo statusas
3. VIP investuotojo statusas
3.1. Paskolų davėjui yra suteikiamas tam tikros rūšies VIP investuotojo statusas, jeigu jo Paskolų klubo aktyvus investicijų portfelis atitinka žemiau nurodytus dydžius:
3.1.1. VIP Bronze. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 5 000€;
3.1.2. VIP Silver. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 15 000€;
3.1.3. VIP Gold. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 50 000€;
3.1.4. VIP Platinum. Aktyvus investicijų portfelio dydis nuo 125 000€.
3.2. Paskolų davėjas, turintis VIP investuotojo statusą, įgyja papildomų privilegijų:
3.2.1. Turi galimybę parduoti vėluojančias paskolas 10 % didesniu koeficientu negu kiti paskolos davėjai, kurie neturi VIP investuotojo statuso.
3.2.2. Gauna pakvietimus į specialius Bendrovės organizuojamus renginius.
4.    Automatinio investavimo skelbimų eilė nustatoma pagal jų sukūrimo datą. Kuo anksčiau automatinio investavimo skelbimas yra sukurtas, tuo aukštesnis yra jo eilės numeris.
5. Grąžinamų įmokų apskaičiavimo tvarka
5.1. Paskolos gavėjui sumokant įmoką, ji proporcingai paskirstoma Paskolų davėjams pagal jų investuotos sumos dalį paskolos sumoje. Paskolų davėjams grąžinama įmokos suma yra apvalinama centų tikslumu. Cento dalių perviršis nėra anuliuojamas, o yra kaupiamas, kol sudėjus tokias sumas gaunamas bent vienas centas, kuris bus priskaičiuotas prie sekančios grąžintinos įmokos.
6. Mokumo vertinimas
6.1.    Klientas, norėdamas pasinaudoti Tinklapyje teikiama tarpusavio skolinimo paslauga ir gauti vartojimo kreditą, privalo pateikti Bendrovei visą prašomą informaciją ir duomenis (dokumentus), reikiamus Kliento ir jo šeimos mokumui įvertinti.
6.2.    Klientas, norėdamas pasinaudoti Tinklapyje teikiama tarpusavio skolinimo paslauga ir gauti vartojimo kreditą, privalo Tinklapyje nusipirkti savo Kredito reitingą. Kredito reitingas naudojamas preliminariai vertinti Kliento mokumą ir nustatyti sąlygas, kuriomis konkretus Klientas galės sudaryti vartojimo kredito sutartis Tinklapyje.
6.3.    Teisę nusipirkti Kredito reitingą turi bet kuris Klientas, turintis Sąskaitą, išskyrus Klientus, kurie yra fiziniai asmenys iki 18 metų, ir Klientus, kurie yra juridiniai asmenys.
6.4.    Kredito reitingo pirkimo paslauga Tinklapyje yra apmokama. Paslaugos kaina yra nurodyta Asmeninio kredito reitingo paslaugų teikimo sutartyje. Paslaugos kaina yra nurašoma nuo Kliento Sąskaitoje esančių lėšų. Jeigu Sąskaitoje esantis elektroninių pinigų likutis yra mažesnis nei kredito reitingos mokestis, Klientas neturi galimybės nusipirkti Kredito reitingą.
6.5.    Kredito reitingo galiojimo laikas yra apibrėžtas. Kredito reitingas laikomas galiojančiu 72 valandas nuo jo nusipirkimo momento. Jeigu Klientas nori teikti naują prašymą vartojimo kreditui gauti, tačiau praėję daugiau nei 72 valandos nuo paskutinio Kredito reitingo nusipirkimo dienos, Klientas privalo nusipirkti naują Kredito reitingą.
6.6.    Kliento, norinčio gauti vartojimo kreditą Tinklapyje, mokumas vertinamas pagal Bendrovės Mokumo vertinimo taisykles, suderintas su Lietuvos banku. Bendrovės atsakomybė Klientui, kuris yra Paskolos teikėjas pagal Tinklapyje sudarytas vartojimo kredito sutartis, ribojama. Bendrovė atsako tik už tai, kad kiekvieno Paskolos gavėjo (vartojimo kredito gavėjo) mokumas įvertintas pagal šių Mokumo vertinimo taisyklių nuostatas. Kiekvienas asmuo, suteikdamas vartojimo kreditą Tinklapyje, įvertina ir supranta savo riziką prarasti investuotas lėšas dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo.
6.7.    Prieš sudarydamas Tinklapyje bet kokią sutartį, Klientas įsipareigoja išsamiai susipažinti su sudaromos sutarties sąlygomis. Visos sudaromos sutartys sudaromos išimtinai Kliento naudai ir Kliento riziką, kurią Klientas supranta ir prisiima. Bendrovė nelaikoma atsakinga  už bet kokius Kliento nuostolius, įvykusius ne dėl Bendrovės tyčinės kaltės.
7.    Vartojimo kredito sutartys laikomis sudarytomis, kai abi sutarties Šalys jas pasirašo elektroniniu parašu, žemiau nurodyta tvarka.
8.    Susitarimas dėl el. parašo
8.1.    Bendrovė ir Klientas susitaria, kad visos sutartys, susitarimai, Kliento patvirtinimai, sutikimai ir kiti dokumentai, esantys vienašaliai arba daugiašaliai, pasirašomi Kliento Tinklapyje įvedant unikalų sms žinute gautą kodą, arba uždedant varnelę prie nurodyto sakinio, kai prieš tai Klientas prisijungia prie Tinklapio naudodamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį arba naudodamas mobilųjį elektroninį parašą, yra laikomi pasirašytais elektroniniu parašu ir laikomi tinkama įrodinėjimo priemone teisme, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas.
8.2.    Bendrovė ir Klientas susitaria, kad visi šalių Tinklapyje pasirašyti dokumentai, nuo jų sugeneravimo momento, yra laikomi pasirašytais elektroniniais parašais, nors šalių elektroniniai parašai ir nebūtų vizualiai atvaizduojami sugeneruotose dokumentuose.
8.3. Bendrovė neprisiima atsakomybės už jokios kitų klientų Tinklapyje pateiktos informacijos teisingumą ir už galimą žalą, kylančią tinklapio naudotojui ir /ar tretiesiems asmenims dėl kitų tinklapio naudotojų pateiktos neteisingos ir/ar netikslios informacijos.